Stereotypiat ja metastereotypiat nuorten maailmassa. Helsingin seurakuntien isosille tehty kyselytutkimus.

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802211305
Title: Stereotypiat ja metastereotypiat nuorten maailmassa. Helsingin seurakuntien isosille tehty kyselytutkimus.
Author: Vahtera, Leea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkasteltiin Helsingin seurakuntien isosten stereotypioita ja metastereotypioita. Stereotypialla tarkoitettiin Gordon Allportin mukaisesti kategoriaan yhdistettyä liioiteltua uskomusta. Metastereotypialla tarkoitettiin stereotypioiden stereotypioita eli havaintoja, joita yksilöllä tai ryhmällä on toisten stereotypioista heitä kohtaan. Tutkimuksessa selvitettiin isosten itsearviota omasta isosryhmästään ja isosten stereotypioita ja metastereotypioita eli mitä isoset ajattelivat muista nuorista ja mitä isoset olettivat muiden nuorten ajattelevan isosista. Lopuksi selvitettiin myös, millainen oli isosten oma käsitys uskonnollisuudestaan. Tutkimus tehtiin kvantitatiivista tutkimusotetta hyödyntäen ja aineistonkeruu tapahtui sähköisen kyselylomakkeen avulla. Lähes kaikki seurakunnat osallistuivat aineistonkeruuseen ja kyselyyn vastasi 153 isosta. Isoset arvioivat omaa asemaansa isoskoulutusryhmässä hyvin positiivisesti, ja vain harva koki negatiivisia tunteita ryhmässä. Tämä viittaa isosten vahvaan ryhmään samaistumiseen. Isosilla ilmeni vain positiivisia stereotypioita muista nuorista. Isoset eivät siis stereotyyppisesti liitä negatiivisia ajatuksia muihin nuoriin, vaikka tällainen oletus olikin yleisesti stereotypiatutkimusten pohjalta tehty. Isosilla oli niin positiivisia kuin negatiivisia metastereotypioita. Negatiivisina metastereotypioina uskonnollisuus ja lainkuulaisuus olivat piirteitä, joihin isoset eivät halunneet heitä yhdistettävän. Isoset eivät omasta mielestään eroa mitenkään muista nuorista ja he pyrkivät samaistamaan itsensä muihin nuoriin. Näin isoset pyrkivät muuttamaan heidän ja muiden nuorten välillä olevia virheellisiä stereotyyppisiä eroja. Tulokset vahvistivat ennakko-oletukset, joiden mukaan isoset ajattelevat, että muut nuoret eivät ole uskonnollisia ja että isoset luulevat muiden nuorten ajattelevan, että isoset ovat uskonnollisia. Isoset eivät kuitenkaan pitäneet itseään lainkaan niin uskonnollisina, kuin he olettivat muiden heistä ajattelevan. Isosten uskonnollisuus oli henkisyyteen viittaavaa ja liberaalia.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802211305
http://hdl.handle.net/10138/270345
Date: 2017
Subject: stereotypiat
metastereotypiat
isoset
nuoret
Discipline: Uskonnonpedagogiikka
Religious Education
Religionspedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record