Kestävästi vaihtuva muoti : kestävän muodin mahdollisuudet ja haasteet vaatesuunnittelijan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201107041832
Title: Kestävästi vaihtuva muoti : kestävän muodin mahdollisuudet ja haasteet vaatesuunnittelijan näkökulmasta
Alternative title: Sustainable Fashion : Possibilities and Challenges for a Fashion Designer
Author: Aakko, Maarit
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201107041832
http://hdl.handle.net/10138/27081
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The concept of sustainable fashion covers not only the ecological and ethical matters in fashion and textile industries but also the cultural and social affairs, which are equally intertwined in this complex network. Sustainable fashion does not have one explicit or well-established definition; however, many researchers have discussed it from different perspectives. This study provides an overview of the principals, practices, possibilities, and challenges concerning sustainable fashion. It focuses particularly on the practical questions a designer faces. The aim of this study was to answer the following questions: What kind of outlooks and practices are included in sustainable fashion? How could the principles of sustainable fashion be integrated into designing and making clothes? The qualitative study was carried out by using the Grounded Theory method. Data consisted mainly of academic literature and communication with designers who practice sustainable fashion. In addition to these, several websites and journalistic articles were used. The data was analyzed by identifying and categorizing relevant concepts using the constant comparative method, i.e. examining the internal consistency of each category. The study established a core category, around which all other categories are integrated. The emerged concepts were organized into a model that pieces together different ideas about sustainable fashion, namely, when the principles of sustainable development are applied to fashion practices. The category named Considered Take and Return is the core of the model. It consists of various design philosophies that form the basis of design practice, and thus it relates to all other categories. It is framed by the category of Attachment and Appreciation, which reflects the importance of sentiment in design practice, for example the significance of aesthetics. The categories especially linked to fashion are Materials, Treatments of Fabrics and Production Methods. The categories closely connected with sustainable development are Saving Resources, Societal Implications, and Information Transparency. While the model depicts separate categories, the different segments are in close interaction. The objective of sustainable fashion is holistic and requires all of its sections to be taken into account.Kestävä muodin käsite kattaa erityisesti ekologisia ja eettisiä seikkoja tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa. Kulttuuriset ja yhteiskunnalliset asiat ovat yhtä lailla kietoutuneena tähän monitahoiseen kokonaisuuteen. Kestävällä muodilla ei ole yhtä tarkkaa ja pysyvän aseman saavuttanutta määritelmää, mutta monet tutkijat ovat käsitelleet sitä eri näkökulmista. Tässä tutkielmassa muodostettiin yleiskuvaa kestävän muodin periaatteista, käytänteistä, mahdollisuuksista ja haasteista. Siinä keskityttiin erityisesti suunnittelijan kohtaamiin kysymyksiin kestävän muodin kokonaisuudessa. Tutkielman tavoitteena oli käsitellä seuraavia kysymyksiä: Minkälaisia ajattelutapoja ja käytäntöjä kestävään muotiin luetaan? Miten kestävän muodin tavoitteita voidaan soveltaa vaatteiden suunnitteluun ja valmistukseen? Tutkielma toteutettiin laadullisesti ja siinä sovellettiin aineistolähtöistä Grounded Theory -menetelmää. Aineisto koostui pääosin akateemisesta kirjallisuudesta sekä tiedonannoista, joita saatiin kestävän muodin mallistoja tekeviltä suunnittelijoilta. Niiden ohella hyödynnettiin myös useita www-sivuja ja lehtiartikkeleita. Aineistoa analysoitiin etsimällä siitä merkityksellisiä käsitteitä ja järjestelemällä niitä kategorioihin jatkuvan vertailun menetelmällä eli tarkastelemalla kategorioiden sisäistä yhtenäisyyttä. Sen lisäksi etsittiin ydinkategoriaa, joka yhdistäisi käsiteltyä kokonaisuutta. Aineistoon pohjautuvat käsitteet koottiin malliksi, joka hahmottelee kestävän muodin kokonaisuutta. Kestävää muotia määrittää kaksi kontekstia: kun kestävän kehityksen periaatteita sovelletaan muotiin, syntyy kestävän muodin käsite. Mallin ydinkategoria on Harkittu ottaminen ja palauttaminen. Se sisältää suunnittelufilosofioita; ne ovat suunnittelun lähtökohta ja koskevat näin kaikkia muita kategorioita. Ydinkategoriaa kehystää Kiintymyksen ja arvostuksen kategoria, mikä kuvastaa suunnitteluun ja toimintaan liittyvän asenteen tärkeyttä, erityisesti esimerkiksi estetiikan merkitystä. Läheisesti muodin kontekstiin liittyviä kategorioita ovat Materiaalit, Kankaiden käsittely ja Tuotantomenetelmät. Kestävään kehityksen periaatteisiin liittyviä kategorioita ovat Resurssien säästö, Yhteiskunnallinen näkökulma ja Asianmukainen tiedonvälitys. Vaikka malli on jaettu kategorioiden mukaisesti, sen eri osat ovat kuitenkin keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kestävässä muodissa on kyse kokonaisuudesta, jonka kaikki puolet tulisi ottaa yhtä lailla huomioon, jotta kestävyyden holistinen idea toteutuu.
Subject: sustainable fashion
fashion
clothing
clothing industry
sustainability
Grounded Theory
kestävä muoti
muoti
vaatetus
vaatetusteollisuus
kestävä kehitys
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kestavas.pdf 1.334Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record