Rakennegeologinen kehitys ja deformaation jakautuminen paleoproterotsooisella Peräpohjan vyöhykkeellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208606
Title: Rakennegeologinen kehitys ja deformaation jakautuminen paleoproterotsooisella Peräpohjan vyöhykkeellä
Author: Piippo, Simo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208606
http://hdl.handle.net/10138/273584
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geology
Geologia
Geologi
Abstract: Peräpohjan vyöhyke koostuu arkeeisen Pudasjärven kompleksin päälle kerrostuneista paleoproterotsooisista suprakrustisista kivistä, jotka ovat poimuttuneet ja hiertyneet sedimenttialtaan inversiossa. Vyöhykkeen stratigrafia on suhteellisen hyvin tunnettu, mutta alueen malmipotentiaalistakaan huolimatta perusteellista koko vyöhykkeen kattavaa rakennegeologista analyysiä ei ole aiemmin tehty. Tämän työn tarkoituksena on systemaattinen Peräpohjan vyöhykkeen deformaatiotyylien, rakennegeologisen kehityksen ja deformaation jakautumisen analyysi, jota voidaan käyttää esimerkiksi laajempien kuoren kehityksen tulkintojen ja malminetsinnän kohdentamisen apuna. Työhön liittyvän maastokartoituksen aikana tutkittiin noin 500 havaintokohdetta ja mitattiin yli 1000 geologista rakennetta. Käytössä oli myös aiemmista havainnoista koostuva tietokanta, jonka laatua tarkistettiin kartoitusten yhteydessä. Pisteaineiston lisäksi käytössä oli koko vyöhykkeen kattavasti erilaisia geologisia karttoja, geofysiikan rasteriaineistoa (magneettiset, sähkömagneettiset ja Bouguer-anomaliat), digitaalinen korkeusmalli ja jonkin verran timanttikairausaineistoa. Aineistojen pohjalta laadittiin paikkatieto- ja 3D-ohjelmissa rakennegeologisia muotoviivakarttoja ja poikkileikkauksia, jotka toimivat paikallisten ja koko vyöhykkeen kattavien rakennetulkintojen sekä rakennegeologisen analyysin tukena. Erilaisten rakennetulkintojen lisäksi varsinkin vyöhykkeen pohjoisosien stratigrafisiin yksiköihin tehtiin suuria korjauksia ja yksiköiden välisiä korrelointeja. Peräpohjan vyöhykkeen monimutkaiset ylityöntörakenteet ovat syntyneet pitkittyneen samansuuntaisen tektonisen pääpuristussuunnan seurauksena, jossa kompleksin rakenteen syntyä kontrolloivat vaihtelevien tektonisten suuntien sijaan arkeeisen pohjan lohkorakenteiden aiheuttamat paikalliset jännityskentät. Noin itä-läntinen tai koillis-lounainen suuri siirrosvyöhyke jakaa Peräpohjan vyöhykkeen kahtia. Siirroksen eteläpuolen merkittävät rakenteet liittyvät thin-skinned-tyyliseen deformaatioon, jossa vyöhykkeenlaajuinen hiertopinta erottaa stratigrafian ylä- ja alapuoliset osat rakenteellisesti toisistaan. Sen sijaan siirroksen pohjoispuolta vallitsevat thick-skinned-tyyliset rakenteet, joissa siirrokset alkavat arkeeisesta pohjasta jatkuen pitkälle ylempiin stratigrafisiin yksiköihin. Ensimmäiset thin-skinned tyyliset rakenteet syntyivät jo deformaation alkuvaiheessa, mutta thick-skinned-rakenteet aktivoituivat suuremmassa mittakaavassa vasta selvästi myöhemmin.The Peräpohja Belt comprises Palaeoproterozoic supracrustal rocks deposited on the faulted and subsided Archean Pudasjärvi Complex. The Peräpohja Belt was folded and sheared during the following basin inversion. The stratigraphy of the belt is relatively well known but, despite the potential for mineral deposits, the area is still missing a thorough analysis of the geological structures. This work aims at providing a systematic analysis of the deformation style, structural evolution and strain partitioning of the Peräpohja Belt. The results can be further used in wider-scale interpretations on crustal evolution and in refining the prospectivity models of the Peräpohja Belt. During the field mapping of this work, some 500 outcrops were examined and over 1000 individual geological structure orientations were measured. The most critical parts of a database consisting of earlier observations were verified during the mapping, and several geological maps, geophysical raster data (magnetic, electromagnetic and Bouguer anomalies), digital elevation model and a few diamond drill core logs were also used in the work. Based on available data, structural form-line maps and cross-sections were made in GIS and 3D software and further used in belt-scale structural interpretations and structural analysis. In addition to new structural interpretations, major revisions to stratigraphical units and their inter-correlations were made especially on the northern side of the Belt. The complex fold-and-thrust patterns of the Peräpohja Belt were formed during a single prolonged tectonic event. Instead of highly varying belt-scale stress orientations, the complex structure mostly results from localized stress fields caused by block structures of the Archean basement. A large E-W- or NE-SW-trending fault zone cuts the belt in half, with southern side expressing structures mainly controlled by thin-skinned deformation, whereas the northern side is dominated by thick-skinned features originating deep in the basement. The earliest thin-skinned structures already formed during the beginning of the compressional deformation, but the thick-skinned structures were clearly mostly activated during later stages.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record