Suomalaisen lihan viennin kilpailukyky Itä-Aasian markkinoilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810103319
Title: Suomalaisen lihan viennin kilpailukyky Itä-Aasian markkinoilla
Author: Rossin, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810103319
http://hdl.handle.net/10138/275531
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa kilpailukyvyn viitekehystä, jonka kautta suomalaiset liha-alan yritykset kykenisivät saavuttamaan kilpailukykyisemmän aseman Itä-Aasian markkinoilla. Pyrkimyksenä oli löytää tapoja liha-alalla olevan kannattavuuskriisin korjaamiseksi tarkastelemalla suomalaisen lihan viennin kilpailukykyä Itä-Aasiassa. Tarkoituksena oli myös lisätä ymmärrystä liha-alan vientiyritysten toiminnasta, ja kuinka yrityksen johto tarkastelemalla omaa toimintaansa sekä kohdemarkkinoiden välistä suhdetta voisi kasvattaa ymmärrystään ja edistää yrityksensä sekä tuotteidensa kilpailukyvyllistä asemaa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena ja tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää liha-alaan erikoistunutta henkilöä, joilla oli kokemusta Itä-Aasian vientimarkkinoista. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta muodostuivat teemahaastattelurunkoa varten teemat, jotka keskittyivät kilpailukyvyn, viennin ja kansainvälistymisen sekä tuotteiden laatuominaisuuksien ympärille. Tutkimuksen perusteella suomalaisilla lihayrityksillä on hyvä kilpailutilanne Itä-Aasiassa. Kilpailutilanteen hyvä näkymä on osoitus suomalaisten lihayritysten onnistuneista markkinasegmentti- sekä -kanavavalinnoista, joita yritykset ovat Itä-Aasian markkinoilla tehneet. Lihan viennin onnistuminen Itä-Aasiaan edellyttää toiminnan pitkäjänteisyyttä sekä kärsivällistä asennoitumista vientityöskentelyyn. Menestyminen Itä-Aasian markkinoilla vaatii suomalaisilta liha-alan yrityksiltä myös hyviä yhteistyökumppaneita. Itä-Aasiassa toimivat kilpailijat osoittautuivat tutkimuksen perusteella omaavan erittäin vahvan paikallisen läsnäolon ja asettavan suomalaiset lihayritykset epäedulliseen kilpailuasemaan. Suomalaiset lihatuotteet eivät ole hintakilpailukykyisiä johtuen kotimaisen lihantuotannon kalleudesta. Itä-Aasiassa kilpailukykyä on pyrittävä hakemaan muiden ominaisuuksien, kuten laadun avulla. Lihayritysten tulisi tavoitella kilpailutilannetta, jossa kyettäisiin valmistamaan korkealaatuisia tuotteita, jotka menestyvät ja joista on mahdollista saada korkea hinta. Tutkimukseni mukaan suomalaisten lihayritysten kilpailukyvylle Itä-Aasiassa ja sen tehostamiseksi keskeisenä strategiana tulisi olla differointi laadun avulla.
Subject: kilpailukyky
kansainvälistyminen
vienti
Itä-Aasia
liha
laatu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record