Papuan Languages : A Micro-Typological Comparison of the Northwestern Languages of Papua New Guinea

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809193223
Title: Papuan Languages : A Micro-Typological Comparison of the Northwestern Languages of Papua New Guinea
Author: Sorila, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809193223
http://hdl.handle.net/10138/277508
Thesis level: master's thesis
Discipline: yleinen kielitiede
General Linguistics
Allmän språkvetenskap
Abstract: Tutkielman tavoitteena on vertailla luoteisen Papua-Uuden-Guinean papualaisia kieliä. Papualaiset kielet on yleisnimitys Uuden-Guinean alueen niistä kielistä, joita ei ole konklusiivisesti luokiteltu Austronesialaisiksi kieliksi. Tämän tutkielman tutkimuksellinen viitekehys on mikrotypologinen, koska tutkimuskohteena on pieni, rajattu, korkean kielellisen diversiteetin omaava alue. Typologinen näkökulma on teoriaviitekehyksen kulmakiviä, sillä typologisten piirteiden vertailua pidetään uusiguinealaista kielikontekstia kuvaavissa aineistoissa alueen kielellisen kompleksisuuden valossa soveltuvimpana vertailumetodologiana. Alueen kielellinen kompleksisuus johtuu esimerkiksi kieliyhteisöjen monimutkaisista vuorovaikutus- ja kielikontaktiverkostoista, monikielisyydestä, kieliyhteisöjen pienestä koosta sekä eri kieliperheiden korkeasta lukumäärästä. Tutkielmassa vertaillaan kymmenen kielen kymmentä eri piirrettä. Valitut kielet sijaitsevat samalla pienellä alueella Papua-Uuden-Guinean luoteisosassa. Kukin kieli edustaa eri kieliperhettä ja kaksi kielistä on isolaatteja. Kieliyhteisöt ovat pieniä. Tutkielman parametreiksi valitut piirteet, sekä muu tarvittava aineisto koostuu WALS-tietokannan piirreluetteloista, lukuisista eri kielikohtaisista kieliopeista, uusiguinealaisiin kieliin ja lingvistiikkaan erikoistuneista teoksista sekä muista aineistoista, kuten esimerkiksi kielten konsonanttikartoista. Tutkimuksessa kielten kootut piirteet esitetään taulukoituna siten, että (+) esittää piirteen kyllä-arvoa ja (-) piirteen ei-arvoa. Kussakin taulukossa luetellaan kielet ja niiden piirrekohtaiset (+) tai (-) arvot. Tuloksia analysoidaan ensin piirrekohtaisesti, eli minkä verran kielten välillä näkyy samankaltaisuutta ja minkä verran erilaisuutta. Taipumuksia tiettyihin piirretyyppeihin kielten välillä verrataan myös niihin piirteisiin, joita pidetään tyypillisinä papualaisille kielille. Tutkielman tavoitteena on siis tutkia ja havainnollistaa valittujen papualaisten kielten samankaltaisuutta ja erilaisuutta konkreettisin keinoin, sekä tarkastella, missä piirteissä samankaltaisuus ja erilaisuus näkyvät selvimmin. Tutkielmassa arvioidaan piirretyyppien papualaisuusastetta, eli kuinka monet kielistä osoittavat typologisesti papualaisille kielille tyypillistä piirteistöä. Tulokset osoittavat valitun alueen kielissä typologista monipuolisuutta, eli papualaisille kielille tyypillinen piirteistö ei ole yhdenmukaisesti edustettuna. Tutkimuksen lopputulemana todetaan, että papualaisten kielten typologinen yhdenmukaisuus ei näin ollen ole todennäköistä myöskään laajemmassa kontekstissa.
Subject: mikrotypologinen vertailu
papualaiset kielet
ei-austronesialaiset kielet
Papua-Uusi-Guinea


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record