Att behärska det digitala klassrummet : högskolelektorers uppfattningar om digitala lärplattformar

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123158
Title: Att behärska det digitala klassrummet : högskolelektorers uppfattningar om digitala lärplattformar
Author: Kemppi, Annette
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123158
http://hdl.handle.net/10138/277551
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: The purpose of this work was to clarify how lecturers and university lecturers in Finland's third-stage educational institutions experience the use of learning platforms in their education work. I wanted to investigate if there is a connection between perceived control of data and openness for learning new skills, trust in authority and experienced stress levels at work. The subject is relevant because the use of digital aids in support of teaching has expanded in recent years, but the consequences of this have remained obscure as few scientists in the past have been sufficiently involved in research of digital teaching to successfully produce objective knowledge of the phenomenon. This survey was quantitative and aimed at describing Finnish university lecturers’ experiences using digital learning platforms in teaching. Learning platforms are tools for designing, producing and managing online courses. Data was collected by a questionnaire sent to the lecturers in four different colleges. The questionnaire contained 31 multiple choice questions in perceived openness, stress, trust and subjective control. The collected material was analyzed using SPSS. The results indicated that universities need more specific training programs in using learning platforms. Non-commercial platforms were used more often than commercial ones. The frequency of use and time of commercial learning platforms was less than for non-commercial ones. Lecturers seem to prefer to use non-commercial platforms. This can be linked to data security and the trust that authorities handle data carefully was high in all reference groups investigated. Openness and stress correlated positively and the more open the informant was towards the platforms the more they used different platforms actively, which increased the stress. It is important to remember that the stress can also be perceived as positive. Another interesting find was that there were no statistically significant differences between any of the background variables in terms of subjective control.Syftet med detta arbete är att klarlägga hur lektorer och universitetslektorer i Finlands tredje stadiums utbildningsverk – universitet och yrkeshögskolor – upplever användningen av lärplattformar inom sitt utbildningsarbete. Jag vill undersöka ifall det finns samband mellan upplevd kontroll över data och öppenhet för inlärning av nya kunskaper, tillit till auktoritet och upplevd stressnivå i arbetet. Ämnet är relevant eftersom det speciellt under de senaste åren tagits i bruk allt fler digitala hjälpmedel som stöd i undervisningen, men följderna av detta har förblivit obskyra eftersom få vetenskapsidkare i det förflutna har varit tillräckligt insatta i forskning av just digital pedagogik för att framgångsrikt kunna frambringa kunskap om fenomenet. Denna undersökning var kvantitativ till naturen och strävade till att beskriva hur finska högskolelektorer upplever användningen av digitala lärplattformar i undervisningen. Data samlades in genom ett frågeformulär som skickades ut åt lektorerna i fyra olika högskolor. Formuläret innehöll 31 flervalsfrågor inom upplevd öppenhet, belastning, tillit och subjektiv kontroll. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av SPSS. Resultaten tydde på att högskolelektorer behöver mer specifik undervisning i att använda lärplattformar. Okommersiella plattformar användes klart oftare än kommersiella. Resultaten visade också att användningsfrekvensen och -tiden av kommersiella lärplattformar var mindre än för ickekommersiella. Tendensen verkar vara att lektorerna föredrar att använda okommersiella plattformar. Detta kan hänga ihop med datasäkerheten och att tilliten till att auktoriteter hanterar data varsamt var hög i alla referensgrupper som undersöktes. Öppenhet och belastning korrelerade starkt positivt och är möjligt att ju öppnare informanten relaterade till lärplattformarna, desto mer använde hen också olika plattformar aktivt vilket ökade belastningen. Det är viktigt att komma ihåg här att belastningen kan också upplevas som positiv. En annan intressant punkt var att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan någon av bakgrundsvariablerna då det gällde subjektiv kontroll.
Subject: digital kompetens
lärplattformar
digital pedagogik
21st century skills


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kemppi_Annette_Pro_gradu_2018.pdf 1.027Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record