Hakkerietiikkaa vai tilannetajua? : eettinen sensitiivisyys pelinkehityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123156
Title: Hakkerietiikkaa vai tilannetajua? : eettinen sensitiivisyys pelinkehityksessä
Alternative title: Hacker ethics or social sensibility? : Ethical sensitivity in game development
Author: Vasarainen, Minna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123156
http://hdl.handle.net/10138/277553
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia edellytyksiä eettisellä sensitiivisyydellä on ilmetä pelinkehittäjien toimintaympäristössä eli pelinkehitysprosessissa. Tämä toimintaympäristö mielletään paitsi konkreettiseksi työympäristöksi myös itse peliksi, joka on kehittäjien itsensä luona virtuaalinen ympäristö. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisia merkityksiä eettinen sensitiivisyys saa pelinkehittäjien puheessa tehden eron käytännön toiminnan ja ideaalin välille. Eettinen sensitiivisyys käsitteenä nojautuu aiempaan tutkimustietoon esimerkiksi opettajien ja sairaanhoitajien moraalisesta ajattelusta ja se sidotaan tutkimuksen asiayhteyteen pelitutkimuksen ja virtuaaliympäristöihin erikoistuneen metodologian keinoin. Menetelmät. Tutkimuksessa käsitellään eettistä sensitiivisyyttä tapaustutkimuksen keinoin itse ilmiön ollessa tutkimuksen tapaus. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla kuudelta eri pelialalla työskentelevältä tai sitä opiskelevalta henkilöltä. Lisäksi tutkimusta varten kerättiin taustatietoa netnografisesti sekä peleistä että niiden ympärille rakentuneesta kulttuurista, kuten erilaisilta pelejä käsitteleviltä sivustoilta, pelivideoista ja pelien ympärille rakentuneista virtuaaliyhteisöistä. Pääaineistona tutkimuksessa toimi pelialalla työskentelevien henkilöiden haastattelut, joiden aineistolähtöinen, grounded theory -pohjainen käsitteleminen tuki yhtenäisen teorian muodostamista eettisestä sensitiivisyydestä omaleimaisessa kontekstissa. Tulokset ja johtopäätökset. Pelinkehittäjien eettinen sensitiivisyys ja yhteiskunnallinen tiedostavuus oli selkeää ja he myös kokivat arvojensa olevan linjassa työ- ja opiskeluyhteisöjen arvojen kanssa. Toistuvana teemana esiin tuli jatkuva keskustelu muiden pelinkehittäjien ja asiasta kiinnostuneiden kanssa, jonka avulla omaa toimintaa reflektoitiin ja tarpeen vaatiessa muutettiin. Myös voimakkaita äänenpainoja saaneena esiin tuli into alaa ja pelien tekemistä kohtaan, mikä heijastelee nk. hakkerietiikan ajatusmaailmaa, jossa työmotivaatio on ensisijaisesti sisäistä motivaatiota, muttei itsessään ole riittävä teoriaa vahvistava tai horjuttava havainto. Ryhmän ja identiteetin joustavuus näyttäytyivät merkittävänä osana tutkimustuloksia ja osoittivat lupaavia jatkotutkimusmahdollisuuksia.Object. The purpose of the study is to find out, what kind of possibilities there are for ethical sensitivity to appear in the context of game development. This operating environment is considered in this study both concrete surroundings related to the work and colleagues and virtual environment, the game itself which is created by the game developers themselves. The study aims to clarify what kind of meanings ethical sensitivity gets in the speech of game developers taking account to that behavior in practice might differ from the ideal of an individual. Ethical sensitivity as a concept is defined by earlier studies of the subject considering for example the moral thinking of teachers and nurses and it is linked in this study to its context by research of game industry and methodology specialized to virtual environments. Methods. The material of the study was collected with half-structured theme interview from six different game developers whom where either working or studying the subject. Background knowledge for the study was also collected from the games themselves as environments with nethnographic methods. In addition, more material was collected from the culture build around the games, things such as game videos and social media platforms handling the games. The main sources in this study were nevertheless the interviews, which made it possible to search for the answers with grounded theory -based methodology. That supported the making of theory of ethical sensitivity in this distinctive context. Conclusions. The ethical sensitivity of game developers and awareness of societal issues were clear, and they also mainly experienced their values to be similar with others in the work or study environment. The issue that came up repeatedly was constant discussion and counseling with others, which was relevant part of the work itself. It also helped interviewees to reflect their own actions. Also, every participant had something to do with gaming during their free-time and some of them had somewhat passion towards gaming and games which can be seen as a reflection of hacker ethics that promotes passion as an ultimate motivation to work. However, the notions in this study were not strong enough to prove or dismantle this kind of thinking. The flexibility of identity and thinking as well as effects of separate groups were shown as an important part of conclusions and worked as a promising path for further studies.
Subject: eettinen sensitiivisyys
moraali
peliala
pelinkehitys
pelit
pelaaminen
grounded theory
netnografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vasarainen_Minna_Pro_gradu_2018.pdf 724.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record