Moninaisten sukupuoli-identiteettien rakentuminen lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123159
Title: Moninaisten sukupuoli-identiteettien rakentuminen lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöissä
Alternative title: The construction of diverse gender identities in the growing environments of childhood and youth
Author: Salo, Lyydia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123159
http://hdl.handle.net/10138/277554
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aiempi tutkimus osoittaa, että sukupuoltaan epätyypillisesti kokevat ja ilmaisevat lapset ja nuoret kohtaavat muita lapsia ja nuoria enemmän haasteita kasvuympäristöissään kuten perheessä, vertaissuhteissa sekä koulussa. Tässä tutkimuksessa sukupuoli-identiteetin rakentuminen ymmärretään vaiheittaisena prosessina, jossa sosiaalinen ympäristö voi joko tukea tai jarruttaa moninaisen sukupuoli-identiteetin rakentumista. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä oli tarkastella viiden sukupuolivähemmistöön kuuluvan sukupuoli-identiteetin rakentumisen vaiheita lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöissä, kuten perheessä, koulussa ja vertaissuhteissa. Tavoitteena on tukea ja laajentaa aikaisempaa tietoa sekä tuottaa lisää tietoa moninaisten identiteettien rakentumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä erityisesti kasvatustieteen kentälle. Menetelmät. Tutkimukseeni osallistui viisi 25–38-vuotiasta sukupuolivähemmistön edustajaa. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa korostui laadullinen, narratiivinen tutkimusasetelma. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joissa yhdistyi sekä avoimet että tarkentavat kysymykset valituista teemoista. Aineiston analyysi toteutettiin juonirakenneanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkittavien sukupuoli-identiteetin rakentumisen kertomus muodostui seitsemästä vaiheesta: 1. sukupuolen huolettomuuden vaihe, 2. sukupuolittamisen vaihe, 3. opitun roolin vaihe, 4. vastoinkäymisten ja selviytymisstrategioiden vaihe, 5. rajojen koettelemisen vaihe, 6. sukupuolen kyseenalaistamisen vaihe, ja 7. sukupuolen löytämisen ja toteuttamisen vaihe. Lapsuuden kasvuympäristöjen, perhe, vertaiset ja koulu, merkitykset painottuivat eri tavoin identiteettiprosessin eri vaiheissa identiteetin rakentumisen mahdollistajana ja haastajana. Perheen merkitys korostui etenkin vaiheessa 1, 6 ja 7 ja vertaisten merkitys erityisesti vaiheissa 1-5. Koulu vahvisti identiteettiprosessin haasteita etenkin vaiheissa 2 ja 4. Lapset ja nuoret vertailevat itseään, he kokevat paineita ja heillä on erilaisuuden, mutta myös hyväksynnän kokemuksia etenkin vertaisviitekehyksessä. Sen asenteisiin sukupuolen moninaisuudesta tulisikin pyrkiä kasvatuksella vaikuttamaan.Objectives. Previous research shows that gender variant children and youth experience more challenges in their growing environments like family, peer relationships and school. In this study the construction of gender identity is understood to be a staged process where social environment can either support or block the construction of diverse gender identity. The mission of this study was to examine the staged construction of gender identity of five gender variant persons in their growing environments of childhood and youth. The aim of this study is to support and expand previous knowledge and to produce more information about the construction of variant identities and the factors that have an influence on them. Methods. Five gender minority representatives between the age of 25–38 years took part in this study. The empirical part of the study is highlighted by the qualitative and narrative methods. The data was collected by semi-structured theme interview that included both open and specific questions about the selected themes. The analysis of the data was carried out by narrative analysis about the storylines of the interviews. Results and conclusions. The narrative construction of the gender identity of the subjects consisted of seven stages: 1. the stage of carefree gender, 2. the stage of gendering, 3. the stage of learned role, 4. the stage of adversity and coping mechanisms, 5. the stage of testing the boundaries, 6. the stage of questioning gender, and 7. the stage of finding and fulfilling gender. The meaning of growing environments of childhood and youth, family, peers and school, were emphasized differently as enabler and challenger of the identity in different stages. The meaning of family was emphasized especially in the stages 1, 6 and 7 and the meaning of peers was emphasized especially in the stages 1-5. School strengthened the challenges of the identity process particularly in the stages 2 and 4. Children and youth compare themselves, experience pressures and difference but also the experience of approval especially in the context of peers. Therefore, we should try to affect the attitudes about gender diversity of the peers by education.
Subject: sukupuolen moninaisuus
sukupuoli-identiteetti
kasvuympäristö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salo_Lyydia_Pro_gradu_2018.pdf 657.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record