Vertaisryhmämentorointi vapaaehtoistiimissä : toimintatutkimuksellinen lähestymistapa osaamisen kehittymisen tukemiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123144
Title: Vertaisryhmämentorointi vapaaehtoistiimissä : toimintatutkimuksellinen lähestymistapa osaamisen kehittymisen tukemiseen
Alternative title: Peer-group mentoring in a volunteer team : An action research approach to support development of competence
Author: Koskinen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123144
http://hdl.handle.net/10138/277556
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Verme on suomalaiseen koulutusajatteluun sopivaksi räätälöity vertaisryhmämentorointime-netelmä, jolla tuetaan opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten ammatillista kehittymistä. Tässä tutkimuksessa menetelmän kaltaista toimintaa testattiin lasten kanssa työskentelevän va-paaehtoistiimin osaamisen kehittymisen tukena Suhe-seurakunnassa. Tutkimuksessa oli toimintatutkimuksellinen lähestymistapa. Tutkimusprosessi kesti lokakuusta 2017 toukokuu-hun 2018, ja sen aikana toteutettiin toimintatutkimuksen ensimmäinen sykli ja pohjustettiin seuraavaa sykliä. Tiimin vertaismentorointiryhmä tapasi kolme kertaa, ja toimintaa arvioitiin ja kehitettiin edelleen osallistujien kokemusten ja näkemysten pohjalta. Tutkimukseen osallistuivat kaikki tiimin kuusi jäsentä. Tutkimusprosessia eteenpäin kuljetta-neina laadullisina tiedonkeruumenetelminä hyödynnettiin osallistuvaa havainnointia, tutkimus-päiväkirjaa ja palautekyselyjä. Tutkimuksen pääaineisto hankittiin ryhmäkeskustelulla ja sen tukena hyödynnettiin tutkimusprosessin aikana saatuja palautteita. Ryhmäkeskusteluaineisto ja palautteet analysoitiin sekä aineistolähtöisen sisällönanalyysin että SWOT-analyysin peri-aattein. SWOT-analyysi käsitettiin tutkimuksessa teoriaohjaavaksi lähestymistavaksi. Tutkimuksen perusteella opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten tueksi räätälöity vertaisryhmä¬mentorointimenetelmä soveltuu hyvin myös tutkimukseen osallistuneen tiimin työn tueksi. Ryhmän toiminnasta tiimille koituneet hyödyt olivat moninaisempia kuin pelkästään osaamisen kehittymiseen liittyviä. Tutkimusprosessin päätteeksi menetelmän hyödyntäminen tiimissä äänestettiin jatkoon syyslukukaudelle 2018. Osallistujien kokemusten ja näkemysten perus¬teella tutkimuksessa tunnistettiin ryhmän toimintaan liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ryhmään osallistumiseen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Näiden pohjalta ryhmän toimintaa kehitettiin eteenpäin ja pohjustettiin toimintatutkimuksen seuraavaa sykliä, jota ei toteutettu pro gradu -tutkimukseni puitteissa.Verme is a tailor-made peer-group mentoring method for Finnish educational thinking. It sup-ports the professional development of teaching and education professionals. In this study, a similar methodology was tested as a supportive activity for the development of the kid’s min-istry volunteer team at Suhe church. The study adopted an action research approach. The field research lasted from October 2017 to May 2018, during which the first cycle of action research was carried out and the next cycle was started. The team’s peer-group met three times and the activity was evaluated and further developed based on the participants’ expe-riences and views. The entire team-of-six participated in the study. Qualitative data collection methods such as particapatory observation, research journal and feedback inquiries were used as part of the research. The main research material was obtained using a focus group method and that da-ta was supported by the feedback received during the research process. Focus group and feedback materials were both analysed with the inductive content analysis and the SWOT analysis. SWOT analysis was considrered as the theory based approach in the study. The research concluded that the method is sensible to support the team’s work. The benefits of the method were more diverse than those related to the professional development alone. The team voted for the continuation of the method in the autumn term 2018. Based on the participants' experiences and views, the research identified the strengths and weaknesses of the group and the opportunities and threats involved in participating in the group. Based on these, the group's activities were further developed and the next cycle of activity research was primed but not carried out within the framework of my Master's thesis.
Subject: mentorointi
vertaisryhmämentorointi (verme)
osaaminen
osaamisen kehittäminen
seurakunta
vapaaehtoistyö
tiimi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koskinen_Tiina_Pro_gradu_2018.pdf 1.900Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record