Luokanopettajien käsityksiä museovierailujen toteuttamisesta ja tavoitteellisuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123142
Title: Luokanopettajien käsityksiä museovierailujen toteuttamisesta ja tavoitteellisuudesta
Alternative title: Class teachers’ perceptions of realization and purposefulness of museum visits
Author: Heikkinen, Katriina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123142
http://hdl.handle.net/10138/277561
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Uusien Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan opetuksessa tulisi hyödyntää yhä enemmän koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, kuten museoita. Aihetta ei ole kuitenkaan juuri tutkittu Suomessa museoiden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tehtä-vänä oli selvittää luokanopettajien käsityksiä museovierailujen tavoitteista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten luokanopettajat toteuttavat museovierailuja ja millaisia asioita luokanopet-tajien täytyy ottaa huomioon vieraillessaan luokkansa kanssa museoissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Haastatteluihin osallistui kuusi vuosiluokkien 4−6 luokanopettajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina joulukuussa 2017 ja tammikuussa-helmikuussa 2018. Kerätty aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisäl-lönanalyysin avulla. Analyysi noudatti Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010) laadulli-sen haastattelututkimusprosessin analyysivaiheita. Kaikki opettajat suhtautuivat hyvin myönteisesti museovierailuihin. Museot koettiin autenttisi-na, innostavina, kokemuksellisina ja toiminnallisina oppimisympäristöinä. Museoon ei haasta-teltavien mukaan voi kuitenkaan lähteä ilman kunnollista ennakkosuunnittelua. Myös mu-seovierailun annin käsittely koulussa vaatii etukäteissuunnittelua. Museossa työskentelyta-poina opettajat kertoivat hyödyntävänsä eniten museoiden tarjoamia opastuksia ja muita valmiita materiaaleja. Opettajat eivät itse olleet kovin motivoituneita suunnittelemaan ja tuot-tamaan työtapoja museoihin. Opettajat näkivät museovierailun aikana tehtäväkseen lähinnä oppilaiden työskentelyn valvomisen ja järjestyksen ylläpitämisen. Vaikka opettajat kokivat museot antoisina oppimisympäristöinä, heidän oli vaikea liittää vierailuja muuhun koulussa tapahtuvaan opetukseen. Eniten opettajat liittivät museovierailut historian ja kuvataiteen op-piaineiden sisältöihin ja tavoitteisiin. Toisaalta museovierailut kuuluvat opettajien mukaan yleissivistykseen. Suurimmiksi haasteiksi toteuttaa museovierailuja opettajat nimesivät rahan puutteen, museoiden asettamat rajoitteet ja huonot oppaat.According to the National Core Curriculum for Basic Education (2014), out-of-school learn-ing environments, such as museums, should be used more in education. However, there has been only little research on the point of view of museums in Finland. The purpose of this study was to find out class teachers’ perceptions of museum visits’ purposefulness. In addi-tion, the aim was to find out how class teachers conduct museum education and what kind of things classroom teachers need to take into account when visiting in museums. The study was conducted as a qualitative interview study. The interviews were attended by six class teachers from classes 4−6. The interviews were conducted as theme interviews in December 2017 and January-February 2018. The collected material was analysed by theo-retical content analysis. The analysis followed the analytical phases of the qualitative inter-view study process of Ruusuvuori, Nikander and Hyvärinen (2010). All the teachers regarded museum visits positively. Museums were experienced as authen-tic, inspiring, experiential and functional learning environments. However, according to inter-viewees, teachers cannot leave to museum without proper pre-planning. Also the handling of museum visit in the school requires advance planning. Most of all the teachers seem to uti-lize guided tours and other ready-made materials provided by museums. The teachers themselves were not very motivated to plan and produce working methods in museums. During the museum visit, the teachers felt primarily responsible for supervising the work of students and maintaining order. Although museums were perceived as good learning envi-ronments, it was difficult for teachers to associate visits to other classroom teaching. Most of all the teachers joined museum visits to the contents and the aims of history and art subjects. On the other hand, teachers see museum visits as common knowledge. The biggest chal-lenge for museum visits were the lack of money, museums’ constraints and poor guides.
Subject: museo-opetus
museo oppimisympäristönä
museovierailu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record