Teknologian välittämä yhteisöllisyys Pokémon Go-pelissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123128
Title: Teknologian välittämä yhteisöllisyys Pokémon Go-pelissä
Alternative title: Technology mediated communality in Pokémon Go
Author: Hyppönen, Arttu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123128
http://hdl.handle.net/10138/277562
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Yhteistä toimintaa, vuorovaikutusta, vapaa-aikaa sekä teknologiaa ja pelaamista on tutkittu runsaasti. Kotitaloustieteen piirissä näitä aiheita yhdistäviä tutkimuksia, varsinkaan pelaamiseen liittyviä, ei ole paljoa. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli se, min-kälaista oli teknologian välittämä vuorovaikutus ja yhteisöllisyys perheissä? Tutkimuksen ta-voitteena oli tutkia sitä, minkälaista on yhteisöllisyys ja vuorovaikutus Pokémon Go-pelissä si-tä pelaavien perheiden sisällä ja mikä merkitys näillä on. Menetelmät. Tutkimus oli luonteeltaan etnografinen tutkimus. Kahta perhettä tutkittiin havain-noinnin ja haastattelun keinoin. Molemmissa perheissä oli kaksi vanhempaa ja kaksi lasta. Havainnoinnissa perheiden yhteinen Pokémon Go-pelireissu kuvattiin ja videoaineistosta nos-tettiin tutkimuskysymysten kannalta kiinnostavat asiat esille. Haastattelut toteutettiin ryhmä-haastatteluina yksi perhe kerrallaan. Haastattelut litteroitiin ja niistä nostettiin esiin perheen jäsenten antamia merkityksiä pelaamiseen. Näiden kahden menetelmän yhdistelmällä muo-dostettiin tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. Tulokset ja johtopäätökset. Pokémon Go:n pelaamisen avulla vanhemmat ja lapset kykenivät jakamaan tasaveroisesti asiantuntijan elinpiiriä sellaisessa asiassa, joka kiinnosti yhteisesti kaikkia. Pelaamisen yhteisöllisyys näyttäytyi vahvana, mutta hajanaisena. Peliä pelattiin jokai-sen perheenjäsenen omalla pelitilillä, mutta perheen jäsenet iloitsivat yhteisesti saavutuksis-taan. Pelaamisen aikana kohdattiin muita pelaajia, mutta vuorovaikutus jäi tällöin sattumanva-raiseksi. Yhteinen pelaaminen lomitettiin dynaamisesti arkisten tapahtumien väleihin ja sillä saatettiin esimerkiksi tehdä rutiininomaisesta kauppareissusta mieluisampi. Tämän tutkimuk-sen vanhemmat suhtautuivat positiivisesti pelaamiseen, mikä eroaa aikaisemmilla vuosikym-menillä tehdyissä tutkimuksista.Objectives Shared action, interaction, spare time, technology and video games have been the subject of many researches and studies. Combination of these subjects in studies, especially regarding video games, in the field of home economics are sparse. In this study the focus of interest was technology distributed communality and interaction within families. The object of this study was to research the communality and interaction in families that play Pokémon Go-video game together and the significance of this to the family members. Methods The nature of this study was ethnographical. Two different families were studied through observation and interviewing. Both of these families consisted of two parents and two children. In the observation phase a Pokémon Go-video game session of each family was recorded and the material was later analysed and points of interest were brought up. The interviews were implemented as a group interview one family at a time. After this, the interviews were transcribed and analysed and the significances of playing Pokémon Go were brought up. Results and discussion When playing Pokémon Go, the parents and the children were able to share equally a specialist domain, which interested all members of the family. The communality of gaming appeared strong, but scattered. Pokémon Go was played with different, personal gaming accounts, but the members of the family rejoiced achievements within the game together. Other players were encountered when playing, but the interaction appeared to be incidental. The joint gaming was inserted dynamically within everyday events. It was possible, for example, to make a routine trip to a grocery store more compelling. The parents of this study had a positive relation in gaming, which differs from studies that were conducted in earlier decades.
Subject: teknologia
yhteisöllisyys
videopeli
perhe
pokémon go


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record