Puhuttaako kielioppi? : Sanaluokat 9.-luokkalaisten analyysin kohteena ryhmäkeskusteluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123157
Title: Puhuttaako kielioppi? : Sanaluokat 9.-luokkalaisten analyysin kohteena ryhmäkeskusteluissa
Author: Vilppula, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123157
http://hdl.handle.net/10138/277564
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani sitä, millaista yhdeksäsluokkalaisten kieliopillinen ajattelu on. Kieliopillista ajattelua tutkittiin ryhmäkeskusteluista, joissa oppilaat hahmottivat sanaluokkia uutisotsikoista. Sanaluokat opitaan ensimmäisen kerran jo alakoulussa ja niitä kerrataan useaan otteeseen myös yläkoulussa. Sanaluokkien osaamista edellyttää myös valtakunnallinen opetussuunnitelma. Tutkimustehtävää lähestyttiin kysymällä, mitä sanaluokkia aineistossa tunnistetaan, miten oppilaat määrittelevät sanaluokkia sekä millaisia ongelmakohtia oppilaiden keskusteluissa esiintyy. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto koostui valmiista videoaineistosta sekä sen litteraateista. Aineisto kerättiin joulukuussa 2014 helsinkiläisestä yläkoulusta. Kerätyssä videoaineistossa 13 oppilasryhmää suorittavat soveltavan kielioppitehtävän. Aineiston analysointiin käy-tettiin tässä tutkimuksessa kielitieteellistä tietoa erityisesti sanaluokista sekä keskustelun tarkasteluun aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Oppilaat tunnistivat uutisotsikoista helpoiten verbit ja substantiivit. Ongelmia tuottivat erityisesti taipumattomat ja vaillinaisesti taipuvat sanat sekä nomineihin lukeutuvat pronominit. Tulokset osoittivat, että oppilaiden omat määritelmät sanaluokille olivat suppeita. Suppeat määritelmät hankaloittivat autenttisten tekstien analysointia. Lisäksi oppilaiden käsitys kieliopista näyttäytyi normatiivisena. Tehtävän päämääränä nähtiin yhden oikean vastauksen saaminen. Myös epävarmuus käsitteistä paistoi ajoittain sanavalinnoista. Kieliopin käsitteistä ääneen puhumalla oppilas voikin itse huomata, mitkä käsitteet hän hallitsee ja missä hän taas kaipaa lisäharjoitusta. Samalla keskustelu kieliopin käsitteistä paljastaa tietoa oppilaan kieliopillisesta ajattelusta.The aim of this thesis is to study the state of ninth grade students’ grammatical thinking. Grammatical thinking was observed in group discussions in which the pupils attempted to analyze word classes from news headlines. Word classes are first learned in elementary school and they are revised multiple times in high school. The national curriculum of Finland also requires knowledge of word classes. The research task was approached with the following research questions: which word classes are recognized from the material, how the pupils define different word classes and what kind of problems arise in the discussions of the pupils. The material for this qualitative research consisted of pre-recorded video footage and transcriptions. The data were gathered in December 2014 from a junior high school in Helsinki. In the collected footages 13 groups of pupils perform an applied grammatical task. The material was analyzed utilizing linguistic knowledge, especially on word classes, and data-oriented content analysis for the recorded discussions. The word classes the pupils recognized most easily from the headlines were verbs and nouns. Problems arose especially with pronouns and other words with incomplete inflection paradigms. The results show, that the pupils had very narrow definitions for the various word classes, which made analyzing authentic texts difficult. In addition, the pupils' notion of grammar was observed as normative. The goal of the assignment was seen as a mission to find the one and only correct answer. The uncertainty of concepts was also observed from the pupils’ choice of words. By vocalizing the discussion about the different concepts of grammar, the pupil can observe which concepts she or he has mastered, and which need more learning. At the same time, information is revealed about the pupils’ grammatical thinking.
Subject: kieliopillinen ajattelu
kielioppi
kielitieto
kielentäminen
sanaluokat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_sanna_vilppula.pdf 1.255Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record