Matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen 2.–4.-luokkalaisilla : digitaalisen CodyTest-testin validiteetin ja reliabiliteetin arviointi Suomalaisessa aineistossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123118
Title: Matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen 2.–4.-luokkalaisilla : digitaalisen CodyTest-testin validiteetin ja reliabiliteetin arviointi Suomalaisessa aineistossa
Author: Vartiainen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123118
http://hdl.handle.net/10138/277566
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tavoitteet. Tämän Pro-gradu -tutkielman tarkoitus on tarkastella matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen tarkoitetun digitaalisen CodyTest-testin luotettavuutta 2.–4.-luokkalaisilla suomalaisilla lapsilla. Testi on alun perin kehitetty Saksassa, missä testin luotettavuutta on tarkasteltu. Suomalaisessa aineistossa testin luotettavuutta ei ole tätä ennen tarkasteltu. Menetelmät. Tutkielmassa käytetty aineisto koostui 513 2.–4.-luokkalaisen lapsen CodyTest-tuloksista. Aineisto kerättiin vuosina 2016–2017 Niilo Mäki Instituutin opettajien täydennyskoulutuksen osana. Koulutuksen osana opettajat kokeilivat testiä oman luokkansa lasten kanssa. Aineiston omistaa Niilo Mäki Instituutti, joka luovutti aineiston käytettäväksi tässä tutkielmassa. Testin rakennevaliditeettia tarkasteltiin konfirmatorisella faktorianalyysillä ja sisäistä reliabiliteettia Cronbachin alfan kautta. Lisäksi tarkasteltiin, ovatko testin tulokset yhtenevät toistomittauksessa seitsemän kuukauden seurantavälillä. Tulosten yhtenevyyttä tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla sekä konfiguraalisella frekvenssianalyysillä. Korrelaatiotarkastelun avulla selvitettiin myös testin rinnakkaisvaliditeettia eli sitä, ovatko CodyTestin tulokset yhteydessä muihin matemaattisia taitoja mittaavien testien tuloksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Konfirmatorisella faktorianalyysilla löydettiin aineistoon sopiva malli (X^2 (33)=99,427, p<0,001, CFI=0,96, TLI=0,93, RMSEA=0,06). Mallin mukaan CodyTest-testin matemaattisia taitoja mittaavat tehtävät latautuvat kahdelle faktorille, jotka on tässä työssä nimetty lukumäärien tunnistamisen ja vertailun taidoiksi (α=0,75) sekä lukujono- ja laskutaidoiksi (α=0,74). Koko testin sisäiseksi reliabiliteetiksi saatiin 0,77. Toistomittausten väliset korrelaatiot olivat korkeita ja matemaattisesti heikot lapset tunnistettiin luotettavasti seitsemän kuukauden seurantavälillä. Molempien testiosioiden tulokset ja testin kokonaispisteet olivat yhteydessä muihin matemaattisten taitojen testeihin. Tulokset CodyTestin validiteetista ja reliabiliteetista suomalaisessa aineistossa ovat hyviä.Aims. The aim of this Master’s Thesis (Special Education) is to evaluate reliability and validity of the CodyTest in Finland with grade 2–4 children. The CodyTest is designed to identify children who are at risk for mathematical learning difficulties. The test’s reliability and validity has been evaluated in German sample, but not before with Finnish sample. Methods. Fivehundredthirteen children participate the study. Data was collected during years 2016–2017 and that was part of teacher’s training program of Niilo Mäki Instituutti. The teachers used the test with children in their own classes. The data is owned by Niilo Mäki Instituutti, which granted it to be used in this study. The construction of CodyTest was evaluated by confirmatory factor analysis (CFA) and the reliability was evaluated by Cronbach’s alfa. Configural freqvency analysis and Pearson’s correlation was used to assess if the results of CodyTest were stable over seven months. The concurrent validity of CodyTest was evaluated with correlations between CodyTest and other mathematical skills tests. Results. The structural equation model which was found by CFA has a good fit (X^2 (33)=99.427, p<0.001, CFI=0.96, TLI=0.93, RMSEA=0.06). The analysis showed that CodyTest has two latent factors, namely “subitizing and comparing” (α=0.75) and “number sequence and basic arithmetic skills” (α=0.74). The composite test’s reliability was 0.77. The stability of CodyTest’s scores were reliable between seven months, the test-retest correlations were high, and it was possible to identify low performing children both times. The two factor and composite scores were correlating with mathematics skills test total scores. The results in this thesis show that the reliability and validity of CodyTest are good in Finnish sample.
Subject: CodyTest
konfirmatorinen faktorianalyysi
konfiguraalinen frekvenssianalyysi
matemaattiset taidot
matemaattiset oppimisvaikeudet
reliabiliteetti
validiteetti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record