Miehen pukeutumisen neljä motiivia : esteettinen, konservatiivinen, sosioekonominen ja ekologinen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123135
Title: Miehen pukeutumisen neljä motiivia : esteettinen, konservatiivinen, sosioekonominen ja ekologinen
Alternative title: Four motives for men’s dressing : aesthetic, conservative, socioeconomic and ecological
Author: Honkaheimo, Martta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123135
http://hdl.handle.net/10138/277573
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkielman tavoitteena oli selvittää miesten motiiveja pukeutumiseen. Tutkimuksella pyrittiin vastaamaan tutkimusongelmiin: Minkälaisia motiiveja miehellä on pukeutumiselleen? Mitkä asiat vaikuttavat miehen pukeutumiseen ja tyyliin? Tutkimuksessa sovelletaan Pierre Bourdieun distinktioteoriaa ja sen soveltumista miesten pukeutumisen motiivien kuvaamiseen. Miesten pukeutumista tutkivia Pro gradu -tutkielmia ei ole kovin montaa ja edellinen samankaltainen tutkimus on tehty vuonna 1993. Tutkimusaineistona on sosiaalisessa mediassa jaetun survey-kyselyn tulokset yhden viikon ajalta (N=312). Suurin osa vastaajista oli Etelä-Suomesta ja iältään 28 ja 38 vuoden väliltä. Vastaajista suurimman osan korkein suoritettu kouluaste oli lukiokoulutus, enemmistö vastaajista toimi asiantuntijatehtävissä. Enemmistön palkkatulot olivat välillä alle 1500 euroa ja 2999 euroa kuukaudessa. Vastauksia käsiteltiin ja analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin keskiarvoja, tyyppiarvoja, korrelaatioita sekä pääkomponenttianalyysia. Reliabiliteettia arvoitiin Cronbachin α-kertoimella. Pääkomponenttianalyysin tulokseksi saatiin neljä erilaista pukeutumisen motiivia: esteettinen motiivi, konservatiivinen motiivi, sosioekonominen motiivi ja ekologinen motiivi. Kyselyyn vastanneet miehet olivat kiinnostuneita pukeutumisesta, tunsivat oman tyylinsä ja ostivat vaatteita mieluiten yksin. Neljä pääkomponenttia ja pukeutumisen motiivia kävivät hyvin yhteen Pierre Bourdieun distinktioteorian kanssa. Teorian käsitteitä voitiin soveltaa miesten pukeutumisen motiiveihin. Voitiin olettaa, että miehet, jotka ovat altistuneet monipuoliselle kulttuurille, ovat luontaisesti kiinnostuneita pukeutumisesta ja ulkonäöstään. Miehet, joiden altistuminen oli vähäisempää, eivät olleet niin kiinnostuneita pukeutumisesta ja ulkonäöstään. Myös vastaajien sosiaalinen asema, nykyinen tai toivottu, vaikuttivat motiiveihin. Jatkotutkimuksissa olisi oleellista laittaa suuri painoarvo vastaajien lapsuuden kodin sosiaalisen aseman selvittämiseen. Tässä tutkimuksessa ei kerätty tällaista tietoa ollenkaan, joten lisätutkimuksia olisi tehtävä, jotta tämän tutkimuksen tulokset vahvistuisivat.The aim of this study was to find out about men’s motives in dressing themselves. The study aimed to answer two questions: : What kind of motives man has in dressing? What are the thing that effect into man’s clothing and style? The study uses the distinction theory of Pierre Bourdieu and applies it into describing men’s motives to dressing. There aren’t too many Pro gradu- studies about this specific theme, the previous similar study is done in 1993. The study material was obtained during one week by online survey (N=312). Most of the respondents were from southern Finland and aged between 28 and 38. The highest obtained schooling was upper secondary school among most of the respondents and most of the respondents worked as a specialist. Most of the respondents’ salary was between under 1500 euros and 2999 euros per month. Answers were handled and analysed with SPSS-program. Analysis methods were means, modes, correlations and principal factor analysis. The study’s reliability was determined with Cronbach’s α. The principal factor analysis produced four principal factors as motives for men’s dressing: aesthetic motive, conservative motive, socioeconomic motive and ecological motive. The respondents were interested in clothing and dressing, they knew their own style pretty well and preferred to shop cloths on their own. The four factors found went well together with Pierre Bourdieu’s distinction theory. Theory’s concepts could be applied in describing the motives for men to dress up themselves. It could be assumed that men who have been exposed to versatile culture were naturally interested in clothing and their appearance, as the men whose expose to versatile culture has been lesser were not that interested in clothing and their appearance. Also, the motives to dress seemed to be different depending on the social status the man has or wishes to have. In further studies it is important to put great emphasis on respondent’s childhoods social status– in what kind of social situation he has been growing up, what did he’s parents do etc. This survey didn’t gather any information about that, so more information is needed to make this study’s results more convincing.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record