Kertolaskuja liikunnallisesti : kehittämistutkimus liikunnallisen matematiikan opetusmateriaalin laatimisesta 3.-luokkalaisille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123148
Title: Kertolaskuja liikunnallisesti : kehittämistutkimus liikunnallisen matematiikan opetusmateriaalin laatimisesta 3.-luokkalaisille
Alternative title: Kinesthetic multiplication : Design-based research on developing kinesthetic educational material for 3rd grade mathematics
Author: Lukkaroinen, Marjukka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123148
http://hdl.handle.net/10138/277577
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään kertolaskujen opettamista liikunnallisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli saada keinoja liikunnan lisäämiseen koulupäivään ja perehtyä kertolaskujen liikunnalliseen opettamiseen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet liikunnalla olevan monia positiivisia vaikutuksia koulunkäyntiin ja siten myös oppimiseen. Liikunnan hyödyntämistä opetuksessa puoltavat muun muassa sen konkreettisuus ja toiminnallisuus, joista on apua matemaattisessa käsitteenmuodostuksessa. Liikunnalla on myös monia välillisiä hyötyjä oppimisvalmiuksiin ja siten myös oppimistuloksiin. Tässä tutkielmassa tutkimustehtävänä on laatia käyttökelpoista ja innostavaa opetusmateriaalia kertolaskujen liikunnalliseen opettamiseen 3.-luokkalaisille. Kertolaskut ovat keskeinen matematiikan sisältöalue alakoulussa, joten niiden oppimisen tukeminen on perusteltua. Materiaali tukee hyvin uuden opetussuunnitelman mukaista toiminnallisuutta, sekä auttaa saavuttamaan hallitusohjelmaankin kirjatun tavoitteen liikunnan lisäämisestä peruskouluissa. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena, johon osallistui kolme luokanopettajaa luokkineen. Tässä tutkimuksessa käytettiin kahden kehittämissyklin mallia kehittämistutkimuksen teossa. Kehittämistyön kohteena oli opetusmateriaali kertolaskujen liikunnalliseen opettamiseen. Pidin suunnittelemani opetusmateriaalipaketin pohjalta liikunnallista matematiikkaa kolmelle koululuokalle neljän viikon aikana yhteensä 15 oppituntia. Opetuskokeilun jälkeen opetusmateriaalia kehitettiin edelleen opettajien palautteen ja haastattelujen pohjalta. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin SWOT-analyysiä. Tämän kehittämistutkimuksen perusteella liikunnallinen matematiikka ja kertolaskujen opettaminen liikunnallisesti olivat toimivia opetusmenetelmiä alakoulun kolmannella luokalla. Tätä tukivat sekä teoreettinen ongelma-analyysi että empiiriset ongelma-analyysit. Koska kyse ei ollut interventiotutkimuksesta, ei tämän tutkimuksen perusteella voitu sanoa, oppivatko oppilaat kehittämäni materiaalin tai liikunnallisen matematiikan avulla kertolaskuja paremmin kuin jollain muulla opetusmenetelmällä. Tämän tutkimuksen mukaan liikunnallisen matematiikan keskeisin hyöty oppimiselle oli oppilaiden motivoituminen kertolaskujen harjoitteluun. Muita hyötyjä opetuskokeilun perusteella olivat muun muassa positiivisten liikuntakokemusten aikaansaaminen, liikunnasta innostuminen, keskittymisen parantuminen toiminnallisten harjoitusten myötä sekä ryhmätyötaitojen lisääntyminen.This master’s thesis concerns itself with teaching multiplication in a kinesthetic way. The aim of this study was to increase the amount of kinesthetic activities in a school day and to familiarize with the concept of teaching kinesthetic multiplication. Several studies have shown the positive effects which exercise has on studying and, through that, on learning. In favor of utilizing exercise along with other teaching methods speaks the fact that exercise as one teaching method is concrete as well as it is active, characteristics which support the development of mathematical concepts. In addition, exercise can in many occasions be indirectly beneficial for learning skills and on the learning results. This study aims to create useable and inspiring educational material for kinesthetic multiplication for third graders. Multiplication is a central area of mathematical studies in the elementary school, which proves that there is cause for supporting the learning of multiplication. The material for this study also supports well the new, activity-based National Core Curriculum for Basic Education, as well as helps achieving the goal of increasing the amount of sports and activities in schools. This study was carried out as a design-based research in which participated three class teachers and their classes. Two cycles of design were used when creating this design-based research. The subject of this design work was the educational material for teaching kinesthetic multiplication. Based on a material package that I designed, I held 15 lessons, teaching kinesthetic mathematics for three school classes during four weeks. After the experimental teaching period the educational material was further developed based on the received feedback from teachers as well as from interviews. SWOT analysis was used in the analysis of the data. Based on the results of this design-based study, kinesthetic mathematics as well as teaching kinesthetic multiplication are functional teaching methods on the third grade of elementary school. This argument was supported by both the theoretical problem analysis and the empirical problem analyses. As this study was not an intervention research, it could not be concluded whether the pupils learned multiplication better with the help of the material I created or with the help of active mathematics, or whether they could have learned multiplication better with the help of some other method. According to the results of this study, the most central benefit of kinesthetic mathematics for learning was that the pupils became motivated towards practicing multiplication. Based on the experimental teaching period, other benefits of active mathematics were, among others, positive experiences of exercising, excitement about exercising, improved ability to focus through active practices as well as increased ability to work in a group.
Subject: kehittämistutkimus
kertolaskut
liikunnallinen matematiikka
opetusmateriaali


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma Marjukka Lukkaroinen.pdf 4.920Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record