Lapsuuden leikit ja niiden merkitys tekniikan alan uravalintaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123161
Title: Lapsuuden leikit ja niiden merkitys tekniikan alan uravalintaan
Author: Söderlund, Saana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123161
http://hdl.handle.net/10138/277578
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Koulutusalat ovat voimakkaasti eriytyneet sukupuolen mukaan Suomessa (Tilastokeskus 2015). Naiset ovat edelleen vähemmistönä teknologia-alojen työelämässä ja koulutuksessa (Niiranen 2016, 60). Kansainväliset tutkimukset osoittavat myös, että myös lasten leikit ovat eriytyneet sukupuolen mukaan (Riley & Jones 2007). Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tekniikan alan ammattilaisten lapsuuden leikkejä, leikissä opittuja taitoja ja leikkien merkitystä uravalintaan. Tutkimukseen osallistui yhteensä kaksikymmentä henkilöä, joista kuusitoista oli diplomi-insinööriopiskelijoita ja neljä valmistuneita diplomi-insinöörejä. Tutkimukseen osallistui kymmenen naista ja kymmenen miestä. Aineisto hankittiin yksilöhaastatteluilla, joissa haastattelurunkona toimi puolistruktuurinen teemahaastattelu. Haastatteluun sai halutessaan tuoda mukaan lapsuuden valokuvia ja leikkivälineitä. Analyysissä käytettiin aineistolähtöistä eli induktiivista sisällön analyysiä. Tutkimustulosten perusteella naisten ja miesten leikkien lajeissa oli yhtäläisyyksiä ja eroja. Suurimmat yhtäläisyydet olivat sääntöleikit, rakenteluleikit ja tietokoneella pelaaminen. Suurimmat erot olivat naisten hoivaleikeissä ja miesten sotaleikeissä. Haastateltavat kokivat, että olivat leikkiessään oppineet sosiaalisia taitoja, matemaattis-loogisen ajattelun taitoja ja luovuutta sekä muita taitoja, kuten motorisia taitoja. Leikkien merkityksestä uravalintaan oli erilaisia näkemyksiä. Enemmistö haastateltavista kokivat, että leikeillä saattoi mahdollisesti olla merkitystä uravalintaan, mutta eivät kaikki haastateltavat. Etenkin jotkut naiset pitivät tärkeänä, että he saivat leikkiä erilaisia leikkejä sukupuolesta huolimatta, minkä he ajattelivat mahdollistaneen myös ajattelemaan erilaisia uravaihtoehtoja riippumatta sukupuolesta.The different fields of study are strongly differentiated according to gender in Finland (Tilastokeskus 2015). Women are still a minority in the technology working life and education (Niiranen 2016). International studies show that also children’s play is differentiated according to gender (Riley & Jones 2007). The aim of this thesis is to study childhood play, skills learned during play and what impact play has for the career choice. All in all twenty people participated in the study. Sixteen of these were studying to become Masters of Science in Technology and four were already graduated. Ten women and ten men participated in the study. The data were acquired by single person semi-structured interviews. It was voluntary to bring childhood photos or toys to the interviews. The data were analyzed by inductive content analysis. According to the results of the study there were both similarities and differences in the type of play for men and women. The biggest similarities were rule play, construction play and computer games. The biggest differences were the women’s nursing play and the men’s war play. The interviewees felt that they had learned social skills, mathematical skills, creative skills and motor skills through play. There were different opinions whether childhood play had affected their career choices. Some interviewees thought that childhood plays possibly had some impact on the career choice, but not all of the interviewees shared this opinion. Especially some women thought it was important that they could play different plays regardless of gender which made it possible to imagine different career choices regardless of gender.
Subject: lapsuus
leikki
oppiminen
uravalinta
diplomi-insinööri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Soderlund_Saana_Pro_gradu_2018.pdf 1.288Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record