"Se ois tosi reiluu" : Vahvuudet lasten arkipuheeseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123122
Title: "Se ois tosi reiluu" : Vahvuudet lasten arkipuheeseen
Author: Mäkinen, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123122
http://hdl.handle.net/10138/277591
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on testata yhdessä työparini kanssa kehittelemääni vahvuusaiheista tehtäväkortistoa ja selvittää, onko tehtävien systemaattisella läpikäymisellä vaikutusta tehostettua tukea tarvitsevien lasten käytökseen. Tehtäväkortistoon kuuluvat eläinaiheiset kuvakortit, joissa eri vahvuuksia käydään läpi tarinoin ja loruin. Valmistimme tehtäväkortiston yhdessä työparini kanssa, hän kuvitti ja minä kirjoitin lorut. Tarinat ja vahvuustehtävät ideoimme yhdessä. Kortisto pohjautuu Huomaa hyvä!-materiaaliin ja positiiviseen pedagogiikkaan. Materiaalini on julkaistu Huomaa Hyvä! Vahvuusvariksen bongausoppaassa. Keskityn kahden luonteenvahvuuden (itsesäätely ja reiluus) tukemiseen päiväkoti-ikäisille. Tässä opinnäytetyössä keskeiset kysymykset ovat: 1) Kuinka kehittelemämme materiaali soveltuu itsesäätelyn ja reiluuden tukemiseen päiväkoti-ikäiselle, 2) Kuinka lapset itse kokevat materiaalimme, 3) Vaikuttaako vahvuuskortiston käyttö lapsen itsesäätelyyn. Tutkimus toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksena. Tutkimusaineistoa kerättiin kolmen interventioviikon aikana havainnoimalla neljää 4–5-vuotiasta lasta päiväkodin arjessa sekä haastattelemalla neljää päiväkodissa toimivaa varhaiskasvattajaa. Haastattelut tehtiin kaksi kertaa: ennen intervention alkua ja juuri sen päätyttyä. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Havainnoinnista saatuja muistiinpanoja käytettiin rikastuttamaan aineistoa. Tutkimuksen kohderyhmän lapsista kaksi on tehostettua tukea tarvitsevia. Ryhmän lastentarhanopettaja täytti lapsista 5–6-vuotiaille suunnatun keskittymiskyselyn (pikkuKesky), joka mittaa lapsen itsesäätelytaitoja. Sama kysely täytettiin ennen ja jälkeen vahvuusintervention. Tutkimustulosten mukaan lasten itsesäätelytaidot ovat kehittyneet hieman interventiojakson aikana. Lapset pitivät tehtäväkortistosta ja vahvuuksien läpikäymisestä. Jotta tulokset olisivat vakuuttavampia, tulisi intervention kestää pidemmän aikaa. Ryhmän lastentarhanopettaja ja päiväkodin muut aikuiset esittivätkin toiveen vahvuusaiheisen intervention jatkumosta. Tehtäväkortistomme soveltuisi ilmeisen hyvin erityisopettajien käyttöön. Päiväkotiryhmässä oli useita maahanmuuttajaperheiden lapsia, joiden suomen kieli oli vielä hyvin alkeellisella tasolla. Tarinoidemme sadut ja lorut olivat sanastoltaan rikkaita, mutta S2-opetukseen niitä pitäisi muokata huomattavasti selkokielisemmiksi ja konkreettisemmiksi.The purpose of this study is to test the strengths of the task cards developed by my study partner and me to clarify whether through systematic task reviewing has an impact on the behavior of children who needs enhanced support. The task cards includes animal photo cards, where we go different strengths through stories and jingles/tales. We prepared the tasks cards together, she drew and I wrote the stories. Tales and strength tasks we brainstormed together. Cards are based on the Discover/Notice good! material and positive pedagogy. My material is published in the Discover/Notice good! Watching of Vahvuusvaris guide. I focus on supporting the two character strengths (self-regulation and fairness) for kindergarten-aged kids. The key questions in this thesis are: 1) How the material we developed is suitable for supporting self-regulation and fairness for kids in kindergarten? 2) How do the children themselves experience our material. 3) Does the usage of the strength cards affect the child’s self-control? The study was carried out as a qualitative action study. Research material was collected during three intervention weeks by observing four four-to-five-year-old children and by interviewing four teachers. Interviews were done twice: just before the start of intervention and straight after the intervention. The interview material was analyzed through qualitative content analysis. The notes from the observations were used to enrich the material. Two of the children in the target group are in need of enhanced support. The kindergarten teacher of the group filled out a questionnaire, called pikkuKesky, for 5-6 years old kids, which measures child’s self-regulation skills. The same questionnaire was also filled out before and after the strength intervention According to research results, children's’ self-regulation skills were developed slightly during the intervention period. Children liked the task cards and going through the strengths, but to make the results more convincing, the intervention should take longer. The group’s teacher and other grown-ups in the kindergarten also expressed the wish for a continuation of the strength-based intervention. Our work cards would be well suited to be used by special teachers. The kindergarten group had several children with foreign background whose finnish language was still very primitive. Our stories and tales were rich in vocabulary, but for S2 lessons they should be modified for much more plain language and more concrete.
Subject: positiivinen pedagogiikka
luonteenvahvuudet
itsesäätely
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record