Espoolaisten alakoululaisten arvot : rakenne ja preferenssit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243416
Title: Espoolaisten alakoululaisten arvot : rakenne ja preferenssit
Author: Hallikainen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243416
http://hdl.handle.net/10138/277594
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Arvotutkimus on aiemmin kohdistunut lähinnä aikuisiin ja nuoriin, sillä joko lasten arvomaail-man on ajateltu olevan keskeneräinen prosessi tai sopivan mittarin kehittäminen on ollut liian haastavaa. Lasten arvojen tutkiminen on kuitenkin herättänyt yhä enenevissä määrin mielenkiin-toa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten ja aikuisten arvorakenteet ja -preferenssit muistuttavat toisiaan kulttuuriin katsomatta. Tämän tutkimuksen avulla muodostetaan ensikatsaus suomalaisten, tarkemmin espoolaisten alakoululaisten arvorakenteisiin ja -preferensseihin. Tut-kimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Shalom Schwartzin (1992) universaalien arvojen teo-ria. Tutkimukseen osallistui 228 espoolaista alakoulun oppilasta. Aineisto kerättiin kahdesta testikou-lusta suomalaiseen kontekstiin muokatulla Picture Based Values Survey for Children -mittarilla (PBVS-C). Neljänä eri testipäivänä kerätty data analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Arvomuuttujia ja niiden keskinäistä rakennetta tarkasteltiin Spearmanin korrelaation ja multidimensionaalisen skaalauksen (MDS) avulla. Arvopreferenssien sukupuoli- ja ikäeroja vertailtiin MANOVAn avul-la. Espoolaisten alakoululaisten arvot myötäilevät aiempia tutkimustuloksia niin rakenteiden kuin preferenssienkin osalta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tulevaisuudessa olisi aiheellista tutkia arvoja kansallisesti kattavammalla otoksella.Value research has previously focused on adults and young people, because either the children's value world is thought to be an unfinished process or the development of a suitable measurement has been too challenging. Research on children's values has, however, attracts an increasing amount of interest. Earlier studies have shown that the value structures and preferences of children and adults resemble each other without regard to culture. This research will help to create an initial review of the values and preferences of Finnish, more specifically, Espoo primary school children. The theoretical reference framework for the research is the theory of universal values by Shalom Schwartz (1992). The study was conducted with 228 Espoo primary school students. The material was collected from two test schools with Picture Based Values Survey for Children (PBVS-C) that was modified to the Finnish context. Data collected on four different test days were analyzed using the SPSS program. Value variables and their mutual structure were studied using Spearman's correlation and multidimensional scaling (MDS). The gender and age differences of the value preferences were analyzed with MANOVA. The values of the Espoo primary schools students are in sync with previous research results, both in terms of structures and preferences, with a few exceptions. In the future, it would be appropriate to examine the values with a more comprehensive sampling.
Subject: Arvot
arvohierarkia
arvopreferenssi
MDS
lapset
PBVS-C


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record