”Ja kesällä sit saunan jälkeen makkara maistuu” : kasvispainotteista ruokavaliota noudattavien ajatuksia lihansyönnistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243400
Title: ”Ja kesällä sit saunan jälkeen makkara maistuu” : kasvispainotteista ruokavaliota noudattavien ajatuksia lihansyönnistä
Author: Pousi, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243400
http://hdl.handle.net/10138/277599
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvata kasvispainotteista ruokavaliota noudatta- vien ruoan valintaa ja ajatuksia lihansyönnistä. Tutkimusongelmana oli selvittää minkä vuoksi lihansyöntiä on vähennetty ja minkälaista on kasvispainotteista ruokavaliota noudattavien lihansyönti. Lisäksi tarkoituksena oli hahmottaa minkälaisia haasteita ja apukeinoja lihansyönnin vähentämisessä on koettu. Aihe on ajankohtainen, sillä ruoankulutuksessa on tapahduttava muutoksia. Vähemmän lihaa kuluttavalla ruokavaliolla voidaan päästä kohti kestävämpää ruokakulttuuria. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat perustuvat muun muassa ruoan valinnan teorioihin, erilaisiin kasvissyönnin ja lihansyönnin näkökulmiin sekä kuluttajatutkimuksissa esiin tulleisiin lihansyöntiin liittyviin asenneteemoihin. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimukseen osallistui seitsemän kasvispainotteista ruokavaliota noudattavaa henkilöä, joiden ruokavalioon liha edelleen kuului. Aineisto kerättiin yksilöteemahaastatteluilla. Tutkittavat olivat 28–53 -vuotiaita. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin teemoittelua apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Kasvispainotteiseen ruokavalioon oli siirrytty usein jonkin ulkoisen tekijän kannustamana. Vaikka ajatukset uuteen ruokavalioon siirtymisestä olivat olleet mielessä pitkään, oli lopullinen muutos tapahtunut vasta jonkin käytännön asian tukemana. Ruokavaliosta oli jätetty pois joitakin tiettyjä lihatuotteita, mutta lihaa syötiin edelleen säännöllisesti. Lihansyönti liittyi usein erityistilanteisiin, kuten juhliin, vierailuihin tai työpaikkaruokailuun. Lihasta kieltäytymisen suhteen ei oltu lainkaan ehdottomia vaan lihaa syötiin, usein hyvällä omalla tunnolla, kun mieltymys tai tilanne niin vaati. Maku sekä tapa ja tottumus olivatkin yleisiä syitä syödä lihaa. Kasvisruoat saatettiin kokea vieraiksi, mikä näkyi haasteina arjessa. Myös raaka-aineiden tai mausteiden saatavuudessa koettiin ongelmia. Muutosta olivat auttaneet etenkin lihan helppo korvaaminen kasviproteiineilla sekä kauppojen monipuolinen valikoima kasvisten ja niin sanottujen lihankorvikkeiden osalta. Tietoa oli myös helposti saatavilla niin internetissä, aikakausilehdissä kuin keittokirjoissakin. Muiden tuki kasvispainotteisen ruokavalion noudattamisessa oli merkityksellinen onnistumisen kannalta. Kasvispainotteiseen ruokavalioon tukeminen voitaisiinkin aloittaa jo peruskoulussa, jossa kouluruokailun ja kotitalousopetuksen avulla pystyttäisiin luomaan nykyistä myönteisempi ja luontevampi suhtautuminen kasvisruokailuun.Aims. The aim of this research was to explore and examine food choices and thoughts about meat of those on plant-based diet. The objective of the research was to explore why meat eating was reduced and what kind of meat eating those on plant-based diet were engaged in. Additionally, the aim was to begin to understand what types of challenges and aids were encountered and used in reducing meat consumption. This is a topical issue since changes have to happen in food consumption. The theoretical frameworks in this research were based on theories of food choice, different aspects of vegetarianism and meat eating as well as attitudes regarding meat eating as revealed by different consumer research. Methods. This was a qualitative research. The research consisted of seven participants all whom followed a plant-based diet that meat was still part of. The participants were between the ages 28 and 53. The data was analysed using the methods of content analysis supported by thematic analysis. Results and Conclusions. The move to the plant-based diet was made encouraged by some external factors. Although one might have thought about changing to a new diet, the final step was taken aided by a practical issue. Some meat products were removed from the diet although meat was still regularly consumed. Meat eating was often associated with special occasions, such as, parties, social visits or work place eating. Refusals to eat meat were not strict but meat was eaten, and often with a good conscious, when it was one’s personal preference or when the situation so warranted. Flavour as well as habit were the most common reasons to eat meat. Vegetarian dishes could be seen as unfamiliar, and this was seen as a challenge in the everyday life. Also the availability of ingredients and spices was seen as a problem. However, the change was promoted by the easy replacement of meat with vegetable protein products, and by the wide variety of available vegetables and so called meat substitutes at supermarkets. Information was also easily available both on the internet, magazines and cookery books. The support of others was also vital in the succesful following of a plant-based diet. Hence the support and education for plant-based diet could be started in basic education where school meals and home economics classes could act as catalysts for more positive and natural approach to vegetable based eating.
Subject: Kasvispainotteinen ruokavalio
fleksitarismi
lihansyönti
ruoan valinta
kestävä ruokavalio
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record