Makerspace oppimisympäristönä : Yhteiskehittely Arabian peruskoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243391
Title: Makerspace oppimisympäristönä : Yhteiskehittely Arabian peruskoulussa
Author: Volotinen, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243391
http://hdl.handle.net/10138/277605
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, minkälaisia tavoitteita ja sisältöjä suomalaiseen peruskouluun sijoittuvassa makerspace-tilassa tuotetaan ja löytää käytänteitä, miten vastaavia innovatiivisia oppimisympäristöjä voitaisiin kehittää. Lähtökohtana oli tutkimusongelma, jonka mukaan monien peruskoulujen infrastruktuuri on monella tapaa puutteellinen suhteessa uusimpaan opetussuunnitelmaan (POPS 2014), eikä siten kykene palvelemaan 2000-luvun taitojen omaksumista. Tutkimuksen laajempi teoreettinen viitekehys on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka sisällä tarkastelen oppimisympäristöihin kohdistuvaa tutkimusta ja tekemällä oppimista painottaen design-orientoitunutta maker-kulttuuria. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että puutteellisella fyysisellä oppimisympäristöllä voi olla rapauttavia vaikutuksia oppimiseen ja kouluviihtyvyyteen. Lisäksi on olemassa vahva tieteellinen näyttö, jonka mukaan oppilaskeskeisyyden ja itseohjautuvuuden korostaminen edistää oppimista. Tutkimuskohteena oli muotoiluoppimiseen painottuneen peruskoulun makerspace-tila, jonka konsepti oli valittu mukaan kansainvälisen HundrED-hankkeen koulutusinnovaatioprojektiksi. Valittu tutkimusote oli tapaustutkimus, jossa laadullisen aineiston otanta on valikoitunut harkinnanvaraisesti asiantuntijahaastattelujen kautta. Visuaalinen antropologia tutkimusmenetelmänä mahdollisti myös kuvallisuuden käytön osana sisällönanalyysia. Analyysissa havaittiin, että makerspace-tilassa pyritään tuottamaan laaja-alaisia sisältöjä ja tavoitteita yli oppiainerajojen. Tilassa sovelletaan muotoilun metodeita maker-kulttuuriin ja osaksi sekä virallista että epävirallista opetusta. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjalta syntyi narratiivinen kuva kehittämisprosessin eri vaiheista, haastateltavien pedagogisesta ajattelusta ja makerspace-tilan edelleen kehittyvästä olemuksesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti perusopetukseen tuloillaan olevien uudenlaisten oppimisympäristöjen perustamisessa. Tietoa voidaan hyödyntää osittain myös uusien koulujen suunnittelussa.The purpose of this Master’s Thesis was to study the various types of objectives and contents created in a makerspace set in Finnish comprehensive school, and to find practices for developing similar innovative learning environments. The starting point was a research problem according to which the infrastructure of several comprehensive schools is in many ways inadequate in relation to the latest national core curriculum (POPS 2014), and therefore it fails to serve the acquisition of 21st century skills. The larger theoretical framework of this thesis is a socio constructivist learning theory, within which I review research done on learning environments and learning by making, with emphasis on design-oriented maker-culture. Previous studies have shown that inadequate physical learning environments may have negative impacts on learning and well-being in schools. Furthermore, there is strong scientific proof that emphasizing student-centered education and self-direction furthers learning. The research subject was the makerspace of a design education-oriented comprehensive school, whose concept has been selected as an educational innovation for the international project HundrED. The research approach selected was a case study and its qualitative data collected discretionarily through expert interviews. Visual anthropology as a research method enabled the use of visuality as part of content analysis. The analysis revealed that the makerspace aims at creating wide-ranging contents and objectives across school subject borders. Design methods are applied to the makerspace as part of both official and informal teaching. Data-based content analysis yielded a narrative image of the various stages of the creating process, pedagogical thinking of interviewees, and the still developing nature of the makerspace. The results of the thesis can be used particularly in creating new learning environments, which are making their way into basic education. Additionally, the results can be applied to designing and planning new schools.
Subject: makerspace
maker-kulttuuri
oppimisympäristöjen suunnittelu
tekemällä oppiminen
muotoiluajattelu
muotoilu- ja teknologiakasvatus
yhteiskehittäminen
maker-culture
learning environment design
learning by making
design thinking
design and technology education
co-creation.
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Volotinen_Iina_Pro_gradu_2018.pdf 3.978Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record