Tieto- ja viestintäteknologian hyödynnettävyys kotitalousopetuksessa : Kotitalousopettajien ajatuksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243406
Title: Tieto- ja viestintäteknologian hyödynnettävyys kotitalousopetuksessa : Kotitalousopettajien ajatuksia
Author: Vähäkangas, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243406
http://hdl.handle.net/10138/277606
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata sitä, millaisena kotitalousopettajat kokevat tieto- ja viestintäteknologian hyödynnettävyyden kotitalousopetuksessa. Tutkimuksen keskiössä oli opettajien näkemykset digitalisaation pedagogisista mahdollisuuksista kotitalousopetuksessa, ja tieto- ja viestintäteknologian (tvt) käytön sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millä tavoin haastatellut kotitalousopettajat kuvaavat tieto- ja viestintäteknologian pedagogisia mahdollisuuksia kotitalousopetuksessa? 2. Minkä tekijöiden haastatellut kotitalousopettajat kokevat vaikuttavan tieto- ja viestintäteknologian käytön sujuvuuteen kotitalousopetuksessa? Tutkielmaa varten haastateltiin viisi eteläsuomalaista kotitalousopettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina keväällä 2018. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Haastatellut kotitalousopettajat näkivät tvt:n tarjoavan monipuolisia pedagogisia mahdollisuuksia oppimisen tukemiseen ja keskeisten taitojen saavuttamiseen. Tvt:n koettiin helpottavan opetuksen eriyttämistä ja arviointia ja vahvistavan oppilaan motivaatiota ja toimijuutta. Tvt:n nähtiin myös vapauttavan opettajan aikaa rutiinitoimista pedagogiseen työhön. Tietoteknologian käyttö koettiin keskeisenä tiedonkäsittely- ja tvt-taitojen oppimisessa, mutta myös oppilaan harjoitellessa ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Tvt:n opetuskäytön sujuvuuteen nähtiin vaikuttavan koulun toimintakulttuuri ja tekninen infra-struktuuri (ulkoiset tekijät) sekä opettajan asenne ja osaaminen (sisäiset tekijät). Toimivat laitteet ja verkkoyhteydet, ympäristön digimyönteisyys ja tuki, materiaalien saatavuus sekä pedagogi-sen sisältökoulutuksen puute nähtiin merkittävinä tvt:n käyttöön vaikuttavina tekijöinä. Opettajan asenne tvt:a kohtaan ja taito soveltaa tvt:a pedagogisesti määrittivät myös käytön sujuvuutta. Haastatellut kotitalousopettajat kokivat vahvasti, että digi on vain yksi väline muiden joukossa, ja opetus tulee suunnitella aina oppimisen tavoite edellä, ei väline edellä.The aim of this thesis was to study how home economics teachers´ perceived the usability of ICT in home economics. The focus of the thesis was the teachers' views on the pedagogical potential of ICT in home economics, and the factors influencing the fluent use of ICT in teaching. The research questions are: 1. What do the interviewed home economics teachers see as the pedagogical benefits of ICT in home economics teaching? 2. Which factors do home economics teachers see contributing to the fluency of ICT use in home economics teaching? Five home economics teachers from southern Finland were interviewed for this thesis. The data collection was carried out as semi-structured theme interviews in the spring 2018. This was a qualitative study, and the data was analysed using qualitative content analysis. The home economics teachers felt ICT has versatile pedagogical potential for supporting learning and to achieving key skills. ICT was seen as a means to facilitate differentiation and student evaluation, and to enhance pupils´ motivation and active agency. The use of ICT was also seen freeing up teachers´ time from routines to pedagogical work. ICT was considered a key element in learning information processing skills and ICT skills, but also in promoting pupils´ responsibility for his/her own learning. Factors contributing to the fluency of ICT use in home economic teaching were indentified as operational culture in schools and technical infrastructure (external factors) and teachers´ attitudes towards ICT use and competence (internal factors). In detail, adequate equipments and broadband, general attitude and support in the workplace, access to suitable ICT-based educational material, and the lack of pedagogical ICT training were significant factors. Teachers attitudes towards ICT use in learning and ability to use ICT pedagogically were also seen determining the fluency of ICT use in the classroom. The home economics teachers felt strongly that ICT was just one teaching method among many, and teaching should always be planned a desired learning outcome in mind.
Subject: tvt-taidot
koulun digitalisaatio
opettajan pedagoginen ajattelu
kotitalousopettaja
kotitalousopetus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vahakangas_Johanna_Pro_gradu_2018.pdf 1.995Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record