Kuudesluokkalaisten käsityksiä taloudellisesta eriarvoisuudesta lasten arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243415
Title: Kuudesluokkalaisten käsityksiä taloudellisesta eriarvoisuudesta lasten arjessa
Author: Sallamaa, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243415
http://hdl.handle.net/10138/277610
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena on selvittää kuudesluokkalaisten käsityksiä taloudellisesta eriarvoisuudesta ja sen ilmenemisestä lasten arjessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten lasten toimijuus ilmenee suhteessa taloudelliseen eriarvoisuuteen. Taloudellista eriarvoisuutta lasten arjessa on tutkittu Suomessa vielä toistaiseksi vähän. Aiheeseen liittyvää tutkimusta lapsuudentutkimuksen näkökulmasta ovat tehneet Hakovirta ja Rantalaiho (2011, 2012) sekä Hakovirta ja Kallio (2014), ja tämän lisäksi aihetta on lähestytty lähinnä järjestötasolla Pelastakaa Lapset ry:n (2015) sekä Mannerheimin lasten- suojeluliiton (2010) toimesta. Suomea enemmän tutkimusta on tehty esimerkiksi Ruotsissa (esim. Ols- son 2007; Harju, 2008), Yhdysvalloissa (esim. Pugh, 2009) sekä Isossa-Britanniassa (esim. Ridge, 2002). Eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa kolmen viime vuosikymmenen aikana ja koska ilmiön vaikutukset, kuten terveyden ja koulutuksen epätasainen jakautuminen, ulottuvat aikuisten lisäksi myös lapsiin, on aihetta tärkeää tuoda näkyvämmäksi myös heidän näkökulmastaan. Menetelmät. Tutkielman aineisto kerättiin kahdelta pääkaupunkiseudulla sijaitsevalta kuudennelta luokalta eläytymiskertomusten ja teemahaastattelujen avulla. Eläytymiskertomuksia kertyi 29 ja teemahaastatteluja 9 kappaletta. Tutkimus nojautuu lapsuudentutkimuksen ja fenomenografian tutkimusperinteisiin ja aineiston analyysissa hyödynnettiin kerronnallista sekä teema-analyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Kuudesluokkalaiset näkivät taloudellisen eriarvoisuuden olevan kytköksissä lasten arkeen erityisesti vertaissuhteiden sekä kulutusmahdollisuuksien kautta. Kykenemättömyydestä kuluttaa tai harrastaa vertaisten tavoin uskottiin voivan seurata osattomuutta sekä häpeää. Ilmiön nähtiin olevan selkeimmin havaittavissa ulkoisista tekijöistä, kuten vaatetuksesta tai muista tavaroista. Ilmiön vaikutusta sisäisiin tekijöihin, kuten mielialaan, käytökseen tai luonteenpiirteisiin oppilaiden oli haastavampaa pohtia. Taloudelliseen eriarvoisuuteen voi tutkimukseen osallistuneiden lasten mukaan vaikuttaa omalla toiminnallaan esimerkiksi säästämällä rahaa tai auttamalla ystäviä taloudellisesti sekä osoittamalla tukeaan. Oman toimijuuden ohella hyvien perhe- ja ystävyyssuhteiden arveltiin suojaavan eriarvoisuuden kielteisiltä vaikutuksilta. Käsitykset eriarvoisuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä vaihtelivat: osan mielestä ilmiö jakaa ihmisiä liikaa, toiset näkivät sen normaalina osana yhteiskuntaa. Koska eriarvoisuus ilmenee lasten arjessa kompleksilla tavalla, tulisi ilmiötä tuoda näkyvämmäksi ja erityisesti lasten kanssa työskentelevien kyetä tunnistamaan sen eri muodot sekä käsittelemään aihetta lasten kanssa.Objectives. The aim of this study is to examine sixth graders’ perceptions of economic inequality and its different forms in children’s everyday life. Furthermore, the aim is to gain an understanding of children’s agency in relation to economic inequality. Only a few Finnish studies consider the issue from a child’s viewpoint, namely the studies of Hakovirta and Rantalaiho (2011, 2012), Hakovirta and Kallio (2014) and reports conducted by the organizations Mannerheim League for Child Welfare (2010) and Save the Children (2015). More research has been done in Sweden (e.g. Olsson, 2007; Harju, 2008), Great Britain (e.g. Ridge, 2002) and the United States (e.g. Pugh, 2009). Economic inequality has increased in Finland over the past three decades and since it can affect the population in several ways, for instance through unequal distribution of health and education, children’s points of view in relation to the issue should not be disregarded. Methods. The material for this thesis was obtained through 29 empathy-based stories and 9 focused interviews conducted in two sixth grades in the Helsinki Metropolitan area. The study was conducted in the frameworks of childhood studies and phenomenography. Both narrative and thematic strategies were applied in the process of analysis. Results and conclusions. According to the sixth graders, economic inequality is connected to children’s everyday life through consumption and peer relationships. Challenges in consumption caused by deprivation could have a negative effect on peer relationships and result in discrimination and feelings of shame. Children understood economic inequality mainly through outward appearances, like clothing and other materia. It was more challenging for the participants to consider the effects on inward characteristics, such as mood and behavior followed by it. The sixth graders believed that children can endeavor to better situations of economic inequality by saving money, helping a friend economically and showing support to people who suffer of deprivation. In the end, however, relationships with friends and family were seen as the most important buffer against economic inequality. Children’s conceptions of inequality as a social issue varied: some believed it is an unfair phenomenon which divides people, while others saw it as a normal part of society. As economic inequality seems to appear and have a profound effect in children’s lives, awareness of the issue should be raised. Adults working with children should also be able to recognize the issue, the complexities behind it and discuss it with children.
Subject: Taloudellinen eriarvoisuus
kuluttajuus
vertaissuhteet
kerronnallisuus
lapsuudentutkimus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record