”Se täytyy kyl opettajan ihan tosissaan ajatella et nyt mun täytyy opettaa tiettyy vaikka tasapainoo” : Liikunnanopettajien näkemyksiä liikunnan opetussuunnitelmasta ja liikuntalajien käytöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243413
Title: ”Se täytyy kyl opettajan ihan tosissaan ajatella et nyt mun täytyy opettaa tiettyy vaikka tasapainoo” : Liikunnanopettajien näkemyksiä liikunnan opetussuunnitelmasta ja liikuntalajien käytöstä
Author: Huotari, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243413
http://hdl.handle.net/10138/277612
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia näkemyksiä ja kokemuksia liikuntaa opettavilla opettajilla on liikuntaa koskevista muutoksista viime vuonna käyttöön tulleen, uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman tiimoilta (2014). Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin millä tavoin liikuntalajit liittyvät motoristen perustaitojen harjoitteluun. Tutkimuskysymykset syntyivät Kandidaatin tutkimukseni pohjalta, jossa havainnoin liikuntatuntien sisältöjä liikuntalajien ja motoristen perustaitojen näkökulmasta Gallahuen ja Donnellyn (2003) motoristen perustaitojen luokittelua hyödyntäen. Tutkimuksen teoriaan kuuluu keskeisesti Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ja sen tarkastelu osana tutkimustulosten analysointia. Tutkimusta koskien uutta POPS 2014 on tehty vasta vähän. Kyselyt ja tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että motoristen perustaitojen ja liikuntalajien erottelu liikunnan opetuksessa on uuden POPS 2014 valossa tuottanut ongelmia. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostui viidestä liikuntaa opettavan opettajan teemahaastattelusta. Tutkimuskysymykset pohjautuivat kandidaatin tutkielmassani heränneisiin tutkimuskohteisiin. Haastattelut analysoitiin fenomenografista analyysia sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen. Jaoin aineiston kahteen ryhmään: Liikunnanopettajien käsitykset perusopetuksen opetussuunnitelmasta ja liikuntalajit motoristen perustaitojen harjoittelussa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaiken kaikkiaan liikuntaa opettavilla opettajilla oli selkeä näkemys POPS 2014 tuomista muutoksista koskien liikunnan opetusta. Jokaisen haastatellun liikunnanopettajan mielestä muutoksia oli tapahtunut, etenkin koskien fyysistä toimintakyvyn sisältöaluetta ja opetukselle annettuja raameja. Vain yhden opettajan mielestä muutos on ollut osittain negatiivinen. Liikuntalajeja ja motorisia perustaitoja koskevat tulokset osoittivat liikuntaa opettavien opettajien hyödyntävän liikuntalajeja monipuolisesti motoristen perustaitojen harjoittelussa. Toisaalta opettajien tietämys motorisista perustaidoista osoittautui odotettua vajavaisemmaksi.Tiivistelmä - Referat – Abstract The aim of this study was to determine what views and experiences teachers involved in physical education in the Finnish comprehensive school system have regarding the changes in the National core curriculum (2014) within physical education. Furthermore, the aim was also to enhance the understanding of the connection between sports and improvement of fundamental movement skills. The research questions arose from my Bachelor´s thesis, in which I, by analyzing the content of physical education lessons, studied physical exercise and fundamental movement skills using the Gallahuen and Donnely (2003) classification system. The main theory used in this research is the National core curriculum (POPS 2014) and the review of POPS 2014 as a tool for analyzing the results of this study. At this point, not many studies have been conducted about POPS 2014. However, current results indicate that separating learning of fundamental movement skills and sports in POPS 2014 has caused some issues. This is a qualitative study. The research material is based on five interviews with teachers from the physical education field. Questions were based on subjects from my Bachelor´s thesis that needed further understanding. Phenomenographic analysis and theoretical content analysis were used to analyze the interviews. The research material was divided into two groups: Physical education teachers´ views on the core curriculum, and sports as a mean to enhance fundamental movement skills. The results indicate that all the teachers had a clear picture of the changes to the core curriculum in POPS 2014. All teachers were of the same opinion, that changes had occurred especially in the guidelines of teaching physical ability. Only one interviewee stated that the changes have had, to a certain degree, a negative outcome. Results from this study indicate that teachers are using a variety of sports to enhance fundamental movement skills of students. However, teachers’ knowledge about fundamental movement skills showed to be lacking more than expected.
Subject: liikunta
liikuntalajit
liikunnan opetus
motoriset perustaidot
opetussuunnitelma
Subject (yso): motoriset taidot
liikunnanopettajat
liikunta
opetussuunnitelmat
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record