Mikä minulle oikeastaan on tärkeää? : Yhdeksäsluokkalaisten tärkeänä pitämien asioiden yhteys hyvinvointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243403
Title: Mikä minulle oikeastaan on tärkeää? : Yhdeksäsluokkalaisten tärkeänä pitämien asioiden yhteys hyvinvointiin
Author: Kölli, Mira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243403
http://hdl.handle.net/10138/277613
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkastellaan Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsi-tyksiä heille tärkeistä asioista ja näiden yhteydestä sisäiseen motivaatioon ja hyvinvointiin. Teoreettisesti tutkimus nojautuu positiiviseen psykologiaan ja yksilökohtaisen hyvinvoinnin toteutumista arvioidaan Decin & Ryanin Itsemääräytymisteorian mukaisesti. Teorian mu-kaan sisäisen motivaatio ja hyvinvointi syntyvät yksilön kokiessa yhteenkuuluvuutta (rela-tedness), kyvykkyyttä (competence) ja autonomiaa (autonomy). Tutkimus osa Lotta Uusita-lo-Malmivaaran, Kaisa Vuorisen, Elina Paatsilan ja Salla-Maarit Volasen Positiivinen CV (laa-ja-alaisten taitojen ansioluettelo) – hankkeeseen liittyvää vahvuuskeskeistä interventiota, joka toteutettiin kahdella espoolaisella koululla syksyllä 2017. Tutkimusjoukko rajautui intervention osatehtävän palauttaneisiin oppilaisiin. Oppilaat saivat tehtäväkseen kuvata viisi (5) itselleen tärkeää asiaa kollaasiin, joka palautettiin anonyymisti. Luokan lähes 30 oppilaasta ainoastaan kahdeksan (8) palautti kollaasin määräaikaan men-nessä. Pelkkien kuvakollaasien tarkastelu ei kuitenkinkaan tuntunut menetelmällisesti riittä-vältä. Syvemmän ja luotettavamman ymmärryksen rakentamiseksi, oppilaita kutsuttiin haas-tatteluun. Haastatteluun osallistui viisi kollaasin palauttanutta ja kaksi sellaista oppilasta, jotka eivät olleet palauttaneet kollaaseja määräaikaan mennessä. Nuorten hyvinvointia on kartoitettu kvantitatiivisesti ja säännöllisesti mm. Nuorisobatometrin avulla, mutta harvemmin kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Itsemääräytymisteoria puoles-taan yhdistetään usein urheiluun ja tällöin näkökulma on hyvinvoinnin sijaan sisäisessä moti-vaatiossa. Aikaisempia tutkimuksia nuorten hyvinvoinnin ja Itsemääräytymisteorian yhdistä-misestä ei löytynyt. Tulosten perusteella, nuoret pitävät itselleen tärkeinä ikäkaudelleen tyypillisiä asioita, kuten perhettä, ystäviä, harrastuksia ja puhelinta. Itsemääräytymisteoriaan peilaten, tärkeintä hy-vinvoinnin kannalta on yhteenkuuluvuus. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki olivat osa yhteisöä (perhe, ystäväporukka, sosiaalinen media, virtuaaliset peliyhteisöt). Kyvykkyyden kokemusta vahvistettiin pääasiassa harrastusten kautta, joka ilmeni mm. siten, että henkilö-kohtaiset onnistumiset ja ”hyvältä näyttäminen pelitilanteissa” tuntuivat olevan joukkueen etua tärkeämpiä. Haastatteluissa ei ilmennyt, että nuorten elämään sisältyisi liikaa kontrol-lointia vaan kaikki saivat päättää omaan elämäänsä liittyvistä arjen asioista itsenäisesti. Tut-kimukseen osallistuneet nuoret rakentavat tiedostamattaan hyvinvointia ns. kestävällä taval-la. Toimintaan ja itselle tärkeisiin asioihin liittyy Decin & Ryanin määrittelemien tarpeiden li-säksi runsaasti muita eri hyvinvointiteorioista tuttuja elementtejä, kuten pitkäjänteisyyttä, it-sensä kehittämistä ja tavoitteita. Lisätutkimuksia tarvitaan sosioekonomisesti erilaisten alueiden koulujen oppilaista katta-vamman kokonaiskäsityksen luomiseksi. Keskeisiä käsitteitä ovat itsemääräytymisteoria, positiivinen psykologia, motivaatio ja hyvinvointi.Tiivistelmä - Referat – Abstract The purpose of this master´s thesis is to understand the thought-world of ninth grade students. What kind of things in life are the most meaningful, which elements are they comprised of and what is the relation between these things and instinct motiovation and well-being. The theoretical framework of thesis uses the concept of positive psychology, youth and particularly Self-determination theory. According to Self-determination theory of Deci and Ryan there are three innate needs that, if satisfied, allow optimal function, growth and reinforce also inherent motivation and well-being. These important need are relatedness, competence and autonomy. The material was collected first during Positive CV intervention in August 2017 and later in December 2017. During the intervention the students were requested to make a photocollage to indicate five certain things which they regard to be the most important for them. Only eight collages were returned and six students participated to join the theme interview. Later also two stundents voluteered to join the interview despite they didn´t returned the photocollage in time. The results show that the most meaningful things for youngsters are family, friends, hobbies and phone. Based on Self-determination theory the most significant need is relatedness. All excpect one interviewees regarded themselves as part of some community (family, friends, social media, virtual networks). Hobbies were the way to reinforce the feeling of competence. It appeared that the personal success and for the sporty ones ”looking good” were even more significant than the teamwork. Instead of being forced to do something, they have possibility to make decisions independently. Participants built up their well-being subconsciously longlasting way. In addition of Self Determination -theory they for example have also personal targets in future which role to well-being is mentioned by Seligman and Csikszentmihály among others.
Subject: itsemääräytymisteoria
positiivinen psykologia
motivaatio
hyvinvointi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record