Yhdistetty todellisuus käsityön opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243408
Title: Yhdistetty todellisuus käsityön opetuksessa
Author: Ahtinen, Pilvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243408
http://hdl.handle.net/10138/277614
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on selventää yhdistetyn todellisuuden hyödyntämistä käsityön opetuksessa. Yhdistetyllä todellisuudella viitataan erilaisiin todellisuuksiin, joihin sekä virtuaalinen maailma että reaalimaailma kuuluvat. Yhdistettyyn todellisuuteen liitetään usein käsitteet virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus sekä lisätty virtuaalisuus. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yhdistetyn todellisuuden avulla voidaan toteuttaa opetustilanteita, joiden toteuttaminen ei olisi mahdollista reaalimaailman oppimisympäristöissä. Virtuaalisen oppimisympäristön uskotaan lisäävän oppilaan motivaatiota ja luovan moniaistillisen kokemuksen. Haasteina yhdistetyn todellisuuden teknologioiden hyödyntämisessä nähdään niiden muuttavan perinteisten opetuksellisten menetelmien luonnetta sekä tuovan uusia digitaalisia teknologioita osaksi opetusta. Tutkimus mukaili tapaustutkimuksen piirteitä tulevaisuusorientoituneesti. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin yhdistetyn todellisuuden käsitteeseen, virtuaalisen oppimisympäristön affordansseihin sekä käsityön opetuksen tutkimukseen. Tutkimuksessa suunniteltiin ja toteutettiin testitilanne, johon osallistui neljä käsityönopettajaa. Opettajat tutustuivat kankaan rakenteesta kertovaan opetustuokioon testiympäristössä HTC Vive -laitteiston avulla. Testauksen jälkeen opettajat täyttivät kyselylomakkeen, joka pohjautui teoriasta nousseisiin väitteisiin liittyen virtuaalisen oppimisympäristön affordansseihin. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös opettajien suhtautumista teknologioihin sekä käsityksiä testatun teknologian mahdollisuuksista käsityön opetuksessa. Kyselylomakkeen jälkeen opettajat osallistuivat puolistrukturoituun haastatteluun, jossa haettiin ideoita teknologian hyödyntämisestä käsityöprosessin opetuksessa. Tutkimuksen tuloksissa todettiin, että yhdistetyn todellisuuden teknologiat tuovat uusia mahdollisuuksia käsityöprosessiin opetukseen. Teknologialla nähtiin olevan mahdollisuuksia harjoittaa oppilaan ideointi- ja suunnittelutaitoja sekä auttavan oppilasta tuotteen valmistusvaiheen suunnittelussa sekä oman työn dokumentoinnissa. Opettajat korostivat oppilaan roolia sisällöntuottajina sekä oppisisällön tärkeyttä uuden digitaalisen teknologian ympärillä. Tuloksissa ilmeni myös, että yhdistetyn todellisuuden teknologioiden uskottiin tekevän epäkäytännöllisistä opetustilanteista mahdollisia, herättävän oppilaan eri aisteja sekä kasvattavan motivaatiota haluttua oppimistehtävää kohtaan.The aim of this study is to clarify how mixed reality technologies can be adapted to teaching and learning of craft. Mixed reality is mixture of different realities, both virtual and real realities. Terms such as virtual reality, augmented reality and augmented virtuality are usually associated to mixed reality. Earlier studies have shown that mixed reality technologies will help learning situations which are impossible or impractical to conduct in the real world. Virtual learning environment has the potential to increase learner’s motivation and create multi-sensory experience. Using mixed reality technologies in teaching can be challenging, because it will change the traditional teaching methods and bring new technologies into the classroom. This study adapted the features of future oriented case study. The theoretical framework of the study consists of mixed reality, virtual learning environment and its affordances as well as theories of teaching and learning of craft. In this study, the mixed reality test in which four Craft teachers participated was designed and implemented. During the test, teachers were introduced to weaving assignment in a virtual reality learning environment with HTC Vive virtual reality system. After the test, teachers filled out a questionnaire where they evaluated the weaving assignment through virtual learning environment affordances. In the questionnaire teachers were also asked about their own attitude towards mixed reality technologies and its possibilities in craft education. At the end of the test teachers par-ticipated in a semistructured interview, which aimed at finding more ideas how to use mixed reality technologies while teaching pupils towards holistic craft process. The results of the study stated that mixed reality technologies have potential benefits for craft education. Mixed reality technologies were seen to have potential to help pupils to learn design skills as well as spatial knowledge while designing 3D-models for further production. Mixed reality technologies can also help pupils in the production and documentation stages. Teachers emphasised the pupil's role as a content creator and the importance of the learning content around the new technology. Furthermore, teachers believed that mixed reality can make impossible learning situations possible and create multi-sensory experience. Mixed reality can also increase pupil’s motivation and bring pupils into the learning topics which might not be otherwise interesting.
Subject: yhdistetty todellisuus
virtuaalinen oppimisympäristö
virtuaalisen oppimisympäristön affordanssit
käsityön opetus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ahtinen_Pilvi_Pro_gradu_2018.pdf 8.952Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record