"Jos ne ei opi koskaan tai no ihminenhän oppii uusia asioita joka päivä niin siinähän on semmonen mahollisuus" : Tutkimus erityistä tukea tarvitseviksi nimettyjen oppilaiden puheessa rakentuvista koulunkäynnin merkityksistä ja subjektiviteeteista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243397
Title: "Jos ne ei opi koskaan tai no ihminenhän oppii uusia asioita joka päivä niin siinähän on semmonen mahollisuus" : Tutkimus erityistä tukea tarvitseviksi nimettyjen oppilaiden puheessa rakentuvista koulunkäynnin merkityksistä ja subjektiviteeteista
Author: Kaksonen, Venla Valerie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243397
http://hdl.handle.net/10138/277616
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan koulua pienluokalla tai erityiskoulussa käyvien, erityisen tuen tarpeessa olevaksi nimettyjen oppilaiden puheessa, heidän koulunkäynnilleen rakentuvia merkityksiä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, millaisia subjektiksi tulemisen mahdollisuuksia oppilaille on tarjolla koulun käytäntöjen mahdollistamissa ja raajaamissa diskursseissa. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostaa feministisen jälkistrukturalismiin kytkeytyvä kriittinen kyvykkyyksien tutkimus. Erityisopetuksen historiallisia kehityskulkuja Suomessa tarkastelemalla tutkimuksessa taustoitetaan yhä useampia oppilaita Suomessa koskettavan erityisopetuksen ja inkluusiotavoitteen nykytilaa. Tutkimusta varten haastatttelin 15 iältään 11-16-vuotiasta oppilasta, jotka kävivät koulua joko pienluokalla tai erityiskoulussa. Haastattelumenetelmänä oli teemahaastattelu. Aineiston analysoin diskursiivis-dekonstruktiivista lukutapaa soveltaen. Lukutavan avulla mahdollistui oppilaiden puheessa rakentuvien merkityksenantojen analyysi ja niiden purkaminen. Lähestyin tutkittavaa ilmiötä käyttämällä hyväksi kriittistä kyvykkyyksien tutkimusta. Käytin ableismin käsitettä analyysissani tavoittamieni diskursiivisesti rakentuneiden merkitysten purkamisessa. Pienluokalla tai erityiskoulussa oleminen näyttäytyi aineistossa siten, että se johti ajalliseen ja tilalliseen eriytymiseen yleisopetuksesta ja kavensi mahdollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin. Puhumattomuus erityisen tuen tarpeesta on mahdollista nähdä hankaluutena puhua näistä erillistävistä nimeämisistä, mutta toisaalta myös näiden merkitysten vastustamisena, vastarintana. Koulunkäynti sai merkityksiä, joissa pienluokkaa ja erityiskoulua käyvien oppilaiden ajatellaan itsestään selvästi jatkavan ammattikouluun. Oppilaiden puheessa koulunkäynti sai merkityksiä, joissa erityisen tuen tarpeeseen yhdistyi kiusatuksi tuleminen ja sen uhka. Oppilaat toistivat puheessaan erilaisia koulunkäynnin ongelmia selittäviä asiantuntijalausuntoja kuvatessaan itseään. Oppilaiden puheessa yleisopetus näyttäytyi koulun kyvykkyysihanteita vastaavana. Pienluokalla tai erityiskoulussa koulua käyvät joutuivat toistamaan puutteellisuutta suhteessa yleisopetuksen kyvykkyysihanteisiin, jolloin tämä puutteellisuus samalla asettuu osaksi oppilaan subjektiviteettiä. Tuloksia tarkastelemalla voidaan todeta, että kaikkien oppilaiden mieltäminen normaaleiksi oppilaiksi edellyttää ableistisen tietojärjestelmän purkamista ja vaihtoehtoista totuutta ja ontologiaa. Näin muodostuu yksi yhteinen ontologia, joka on kaikkia mukaansa kutsuva.In this study the focus is on the meanings of schooling that are constructed in the speech of students in special classes or special schools. The study also focuses on the subjectivities that are made possible to these students in the discourses enabled and limited by the practices of education. The theoretical background of the study is in feminist post structural studies and critical ability studies. The history of special needs education in Finland is examined as the background of the special education practices and the inclusion objective that affect more and more students at present. 15 students with special educational needs aged 11-16 years that went to school on a special class or in a special school were interviewed. Theme interview was chosen as the method of interview. The data was analyzed using discoursive-deconstructive reading, by which the discoursive meanings of schooling, possibilites of subjectification and dicothomic relations in the students' speech were examined. I approached the phenomenon by using the concept ableism in the process of deconstruction of the discoursively constructed meanings. Schooling in special class or special school appeared in the data as something that led to spatial and temporal differentiation from mainstream schooling and limited the possibilites of social relations. The silence regarding special educational needs was seen as difficulty to speak about these differentiating namings, but also as resistance to these namings. Meanings in which the students positioned themselves as studying in vocational schools after the comprehensive education were prominent in the data, and going to a vocational school appeared as self-evident in the students' speech. In the students' speech being bullied and the threat of it was closely connected to studying in a special school or special class. The students also repeated parts of professional statements about their educational difficulties as part of their subjectivity. Mainstream education was described as representing the ideals of ability. Students in special classes or schools were therefore forced to repeat the inadequaty in relation to these ideals of ability in school, which led the inadequaty to be a part of the subjectivites available to these students. Based on the results I suggest that in order for all students to be seen as normal, deconstruction of the ableist structures is needed. By this process of deconstruction, an onthology that is inviting to all can be formed.
Subject: erityisen tuen tarve
subjektifikaatio
ableismi
inkluusio
diskursiivis-dekonstruktiivinen lukutapa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaksonen_Venla_Pro_gradu_2018.pdf 635.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record