Nuorten opiskelumotivaatio ja näkemykset kasvatustyylistä : miten eri tavoin opiskeluun orientoituneet opiskelijat kokevat äitinsä kasvatustyylin?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243398
Title: Nuorten opiskelumotivaatio ja näkemykset kasvatustyylistä : miten eri tavoin opiskeluun orientoituneet opiskelijat kokevat äitinsä kasvatustyylin?
Alternative title: Adolescents’ motivation and perceptions of parenting style : How students with different achievement goal orientation profiles perceive their mother’s parenting style?
Author: Väyrynen, Vadelma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243398
http://hdl.handle.net/10138/277617
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli tarkastella sitä, millaisia tavoiteorientaatioprofiileja voidaan tunnistaa lukiolaisilla ja miten eri tavoin motivoituneet nuoret kokevat äitinsä kasvatustyylin. Tavoiteorientaatioilla tarkoitetaan yksilön kokemusten kautta muotoutuvaa, suhteellisen pysyvää taipumusta suosia tiettyjä tavoitteita, päämääriä ja lopputuloksia oppimiseen ja suoriutumiseen liittyvissä tilanteissa. Ilmiöiden välisen yhteyden tutkiminen on tärkeää, sillä sen kautta voidaan ymmärtää paremmin vanhempien roolia nuorten oppimisen ja suoriutumisen kannalta. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto (N=1344) kerättiin erään itäsuomalaisen kaupungin kaikilta lukion ensimmäisiltä luokilta. Opiskelijat täyttivät itsearviointilomakkeen, joka sisälsi muun muassa opiskelua koskevia tavoitteita ja käsityksiä sekä äitisuhdetta koskevat kysymyspatterit. Tutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa eli keskeistä oli tavoiteorientaatioprofiililtaan eroavien ryhmien tunnistaminen ja niiden välisten erojen tarkastelu. Opiskelijat luokiteltiin malliperustaisella latenttien luokkien klusterianalyysillä (LCCA). Yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla tarkasteltiin edelleen, eroavatko eri tavoiteorientaatioprofiilin omaavien opiskelijoiden vastaukset toisistaan äidin kasvatustyylin ulottuvuuksien osalta. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta tunnistettiin viisi erilaista tavoiteorientaatioprofiilia, jotka nimettiin sitoutumattomiksi (32%), välttämisorientoituneiksi (26%), menestysorientoituneiksi (17%), suoritus-välttämisorientoituneiksi (15%) sekä oppimisorientoituneiksi (11%). Oppimisorientoituneet, menestysorientoituneet ja sitoutumattomat kokivat äitiensä kasvatustyylin affektiivisemmaksi ja osallistuvammaksi kuin suoritus-välttämis- ja välttämisorientoituneet opiskelijat. Menestysorientoituneet sekä suoritus-välttämisorientoituneet opiskelijat kokivat äitiensä psykologisen kontrollin muita ryhmiä korkeammaksi. Välttämisorientoituneet kokivat puolestaan äitiensä behavioraalisen kontrollin muita ryhmiä alhaisemmaksi. Tulosten mukaan voidaan havaita eroja sen suhteen, miten eri tavoin opiskeluun orientoituneet nuoret kokevat äitinsä kasvatustyylin. Tutkielma syventää ymmärrystä tavoiteorientaatioihin liittyvistä ilmiöistä sekä kiinnittää huomiota vanhempien merkitykseen nuoren oppimisen ja suoriutumisen kannalta.Aims. The aim of this study was to examine what kinds of achievement goal orientation profiles can be identified among general upper secondary school students and how adolescents with different motivational strivings perceive their mothers’ parenting style. Achievement goal orientations refer to relatively stable tendencies to favor certain goals and outcomes in learning and achievement related situations, which are formed through individuals’ own experiences. It is important to study the connection between these phenomena, as it provides better understanding regarding parents’ role in adolescents’ learning and achievement. Methods. The data (N=1344) were collected from all classes of first-year students in general upper secondary schools in one city in Eastern Finland. The participants completed self-report questionnaires, which included measures regarding achievement goal orientations and relationship with mother among other things. By utilizing a person-centered approach and latent class clustering analysis (LCCA), groups of students with different motivational profiles were identified. The group differences in perceptions of mother’s parenting style were further analyzed by using ANOVA. Results and conclusions. Five groups with different achievement goal orientation profiles were identified. The groups were named as indifferent (32%), avoidance-oriented (26%), success-oriented (17%), performance-avoidance-oriented (15%) and mastery-oriented (11%). Mastery-oriented, success-oriented and indifferent students perceived that their mothers showed higher level of maternal affection and were more involved in their lives compared to performance-avoidance- and avoidance-oriented students. Success- and performance-avoidance-oriented students perceived their mothers’ psychological control to be higher than students in the other groups. Avoidance-oriented students perceived their mothers’ behavioral control to be lower than students in the other groups. According to the results, there are differences in how adolescents with different orientations towards studying perceive their mother’s parenting style. This study deepens the understanding regarding the phenomena relating to achievement goal orientations and shows the meaning of parenting in terms of adolescents’ learning and achievement.
Subject: Motivaatio
tavoiteorientaatio
kasvatustyyli
henkilösuuntautunut lähestymistapa
nuoret


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record