Oppimisen tuki lukiossa opiskelijan silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153540
Title: Oppimisen tuki lukiossa opiskelijan silmin
Author: Peltonen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153540
http://hdl.handle.net/10138/277627
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Voimassa olevassa lukiolaissa ei säädetä erityisopetuksesta, minkä vuoksi käytännöt oppimisen tuen toteuttamisesta vaihtelevat suuresti eri lukioiden välillä. Kaikissa lukioissa ei ole erityisopettajaa ja jo tämä asettaa lukiolaiset oppimisen tuen toteutumisen näkökulmasta eriarvoiseen asemaan. Lukion erityisopetusta on tutkittu Suomessa viime vuosikymmenenä vähän ja tutkimukset ovat keskittyneet selvittämään erityisopetuksen tarvetta lukiokoulutuksessa tai lukion erityisopettajien työnkuvaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin lukiolaisten käsityksiä lukio-opinnoissaan kohtaamista haasteista ja niihin saamastaan tuesta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lukion erityisopetusta opiskelijan näkökulmasta ja selvittää, miten opiskelijan tuen tarve tunnistetaan lukiossa, minkälaisia haasteita tukea tarvitseva opiskelija kohtaa lukiossa sekä kuka opiskelijaa lukiossa tukee ja minkälaisin keinoin. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltiin 14 tuen tarpeessa olevaa täysi-ikäistä lukio-opiskelijaa, jotka opiskelivat erään eteläsuomalaisen kaupungin päivä- tai iltalukiossa saman erityisopettajan ohjauksessa. Teemahaastattelulla saatu aineisto analysoitiin hyödyntäen fenomenografista tutkimusotetta, jossa tutkimuksen kohteena ovat ilmiöitä koskevat käsitykset ja niiden erilaiset ymmärtämisen tavat. Tutkimukseen osallistuneiden lukio-opiskelijoiden käsitys tuen tarpeen tunnistamisprosessista lukiossa pohjautui erityisopettajan tekemään lukiseulaan ja -testeihin. Lukivaikeuden toteamista suurin osa haastatelluista piti helpottavana tietona ja he kokivat, että mitä aikaisemmassa vaiheessa tieto lukivaikeudesta tulee, sitä tehokkaammin tukitoimet ehtivät vaikuttaa. Haastatellut lukiolaiset kokivat haasteeksi aineenopettajat, joilta he eivät saaneet tukea oppimiseensa. Opiskelijoiden kokemuksissa nousi esiin se, että tuen saanti riippuu aineenopettajan asenteista ja kyvystä tukea. Muita opiskelijoiden kokemia haasteita olivat keskittymisen haasteet, lukivaikeus ja uupumus. Haastatellut lukio-opiskelijat käsittivät saamansa sekä inhimillisen että konkreettisen tuen keskittyvän lukiossa voimakkaasti erityisopettajaan. Uusi lukiolaki tuo kaikille oikeuden erityisopetukseen ja siten erityisopettajaan. Lukion erityisopettajilla on tulevaisuudessa tärkeä konsultoiva rooli aineenopettajien suuntaan, jotta lukiolaisten oikeus tukeen toteutuu päivittäisissä oppimistilanteissa.The current Act on Upper Secondary Education does not provide any specific information on the organization of special education. This is why the special education programs vary between upper secondary schools. Not all secondary schools have special education teachers and this might place students with special needs at a disadvantage. There have been only a few researches on special education in upper secondary schools in Finland during the last decade and the studies have focused on the need of special education in upper secondary education or, the job description of a special education teacher. The purpose of this study is to describe the perceptions of the students’ regarding the challenges that they face in their studies and the support they have received. The aim is also to look at the special education from a student point of view and clarify, how the need for support is recognized, what kind of challenges does the student with special needs meet and who provides the support and how. The data for this qualitative study was collected by inteviewing 14 upper secondary school students over the age of 18 with special needs. They all studied in the same upper secondary school in southern Finland under the guidance of the same special education teacher. The topic was approached by using phenomenography which enables clarification of variations in individual views and investigates different understandings of reality. Students view on the recognition process of special needs in upper secondary school was based on a reading assesment and diagnostic evaluation done by the special education teacher. The recognition of reading difficulties was a relief for most of the interviewed students. They felt that early recognition gives them more time to benefit from the support. The interviewed students found it hard to work with the subject teachers, because they felt that the teachers could not offer them enough support. The results showed that the amount of the support depends on the attitudes and skills of the subject teacher. Other challenges were problems with concentration, reading difficulties and fatigue. Students found the special education teacher to be the keyperson that provides them support. The new Act on Upper Secondary Education secures everyone´s right to special education and the services of a special education teacher. In the future, special education teachers will have an important role as consultants or intermediators between the students and subject teachers, so that students with special needs get the help they are entitled to.
Subject: lukio
erityisopetus
tuen tarve
lukiolaki
upper secondary school
special education
special needs
act on upper secondary education


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Peltonen Hanna Pro gradu 2018.pdf 2.407Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record