Kognitiivinen reservi 40-vuotiaana : kognitiivisen kyvykkyyden ennustaminen lapsuus- ja nuoruusiän muuttujilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812143729
Title: Kognitiivinen reservi 40-vuotiaana : kognitiivisen kyvykkyyden ennustaminen lapsuus- ja nuoruusiän muuttujilla
Author: Ääpälä, Jarno
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812143729
http://hdl.handle.net/10138/278401
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, replikoituvatko Richardsin ja Sackerin kognitiivistä reserviä (CR) koskevan tutkimuksen tulokset suomalaisella aineistolla. Sen lisäksi tutkitaan heidän mallinsa pohjalta tehtyä uutta mallia, johon on lisätty kognitiivisesti stimuloivat harrastukset. Malli on kuvaus siitä, millaisia regressioyhteyksiä muuttujien välillä on. Tarkoitus on selvittää, sopiiko malli aineistoon, paraneeko CR:n selitysosuus ja löytyyko muuttujien väliltä välittyviä yhteyksiä. Menetelmät sekä tulokset Aineisto (N = 1073) koostui vuosina 1971–1974 Helsingin Kätilöopistolla syntyneistä (n = 879), joilla oli syntymään liittyviä riskitekijöitä, ja terveistä kontrollihenkilöistä (n = 194). Tutkimuksessa käytetyt muuttujat olivat: tutkittavan isän SES, kognitio lapsuudessa, korkein hankittu koulutus, oma SES, kognitiiviset harrastukset ja CR. Muuttujien välisien yhteyksien analysoimiseen käytettiin rakenneyhtälömallia. Richardsin ja Sackerin tulokset replikoituivat. Richardsin ja Sackerin mallin pohjalta luotu malli, johon lisättiin kognitiivisesti stimuloivat harrastukset, sopi hyvin aineistoon ja CR:n selitysaste parani. Isän SESsin, lapsuuden kognition ja korkeimman koulutukset vaikutukset kognitiivisiin harrastuksiin välittyivät täysin oma SESsin kautta. Johtopäätökset Tämä tutkimus validoi Richardsin ja Sackerin mallin CR:ään vaikuttavista tekijöistä. Kognitiiviset harrastukset ovat tämän tutkimuksen perusteella hyvä lisä CR:n ennustamiseen. Tämän tutkimukset perusteella ei voida sanoa mitään yhteyden suunnasta. Kognitiiviset harrastukset voivat kasvattaa CR:ää tai korkea CR voi johtaa kognitiivisiin harrastuksiin. Kausaliteetin suunnan selvittämiseksi tarvitaan kokeellinen tutkimus.Objectives Objective of this study is to investigate if the results Richards and Sacker got from their research about cognitive reserve (CR), will replicate with Finnish data. In addition, a new model resembling their model with new cognitively stimulating hobbies variables added to the model will be tested. Model is a description of regression connections between variables. Objective of this study is to find out if the model will fit to data, will the coefficient of determination of the variable CR increase and are there any mediating connections between variables. Methods and results The data (N = 1073) gathered from Finnish people born between 1971 and 1974 at the Kätilöopisto hospital in Helsinki. Most of them had some complications concerning birth (n = 879) but there were also a group of healthy controls (n = 194). Variables used in this research were: participants fathers SES, childhood cognition, highest acquired education, own SES, cognitively stimulating hobbies and CR. Connections between variables were analyzed using structural equation modelling. Results that Richards and Sacker got were replicated. Model which was based to model Richards and Sacker made and had the variable cognitively stimulating hobbies, fit to data and coefficient of determination was increased. Effects of father's SES, childhood cognition and highest education to cognitively stimulating hobbies were mediated through own SES. Discussion This research validated the model Richards and Sacker made about connections to CR. According to this research, cognitively stimulating hobbies is good variable for predicting CR. This research can't predict anything about causation. Cognitively stimulating hobbies may increase CR or high CR may lead to cognitively stimulating hobbies. Experimental research is needed to find out more about causation.
Subject: kognitiivinen reservi
aivojen reservi
ennustaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record