Lapsen itsesäätely päiväkodin vuorovaikutustilanteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203774
Title: Lapsen itsesäätely päiväkodin vuorovaikutustilanteissa
Author: Männistö, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203774
http://hdl.handle.net/10138/279406
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla lapsen itsesäätelyn vaikeuksien ilmenemistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä päiväkodin integroitujen erityisryhmien vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksessa itsesäätelyä lähestyttiin kolmen tutkimuskysymyksen kautta: 1. miten itsesäätelyn vaikeudet ilmenevät vuorovaikutustilanteissa, 2. mitkä tekijät vuorovaikutustilanteissa vaikuttavat lasten itsesäätelyyn ja 3. millaisia pedagogisia menetelmiä tutkituissa ryhmissä on liittyen itsesäätelyyn ja sen tukemiseen. Itsesäätelyyn liittyy kiinteästi fyysinen valpastumisjärjestelmä, stressi. Ihminen valpastuu ärsykkeen kohdatessaan, mikä nostaa stressitasoa ja vaatii itsesäätelyä. Itsesäätelyä pidetään tilannesidonnaisena ja riippuvaisena vuorovaikutustekijöistä. Itsesäätelyn vaikeuksien yhteydessä esiintyy usein vaikeuksia vertaissuhteissa. Ihmisellä on synnynnäisiä valmiuksia itsesäätelyyn, minkä lisäksi nähdään opittavissa olevat taidot säädellä omia tunnetiloja ja käyttäytymistä. Itsesäätelyä ihminen oppii vuorovaikutuksessa. Ihmisen on luonnostaan prososiaalinen, ja suosii toisen hyväksi toimimista ja auttamista. Itsesäätelyn tukemiseksi on kehitetty interventioita, joilla kasvattajien sensitiivisyyttä lisätään ja stressiä vähentämällä tuetaan lasten itsesäätelyä. Tutkimukseen osallistui kaksi helsinkiläistä päiväkodin integroitua erityisryhmää. Ryhmissä videoitiin arkisia päiväkodin vuorovaikutustilanteita keväällä 2015, kahtena perättäisenä päivänä. Videoista valittiin tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä tilanteita näytettäväksi kasvattajille haastatteluiden yhteydessä. Haastatteluissa kasvattajat kommentoivat videoiden tilanteita ja vastasivat avoimiin kysymyksiin. Videoista tehdyt havainnot ja litteroidut haastattelut analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti. Tutkimustulosten mukaan itsesäätelyn vaikeudet ilmenevät vuorovaikutustilanteissa hyvin yksilöllisin tavoin. Lapsilla vaikutti olevan omia, juuri tietylle lapselle ominaisia tapoja reagoida stressaavissa ja itsesäätelyä kuormittavissa tilanteissa. Itsesäätelyn vaikeudet ilmenivät käytöksessä lähinnä fysiologisen valpastumisjärjestelmän ”taistele-jähmety-pakene” -käsitetrion teemojen mukaisesti joko ulospäin aktiivisesti, tai sisäänpäin passiivisesti suuntautuen. Itsesäätelyyn vaikuttavat tekijät ovat tutkimuksen mukaan yksilöllisiä ja tilannekohtaisia, ja lapsilla on hyvin erilaisia valmiuksia kohdata päiväkodin vuorovaikutustilanteissa sattuvia tapahtumia. Itsesäätelyyn vaikutti useita, myös satunnaisia tekijöitä, eikä itsesäätelyä voida nähdä lineaarisena syy-seuraussuhteiltaan. Vaikuttavia tekijöitä vuorovaikutustilanteissa luokiteltiin 1. valmiuksiin säädellä, 2. kuormittaviin tekijöihin, sekä 3. haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Nämä kolme tekijää voitiin havaita lähes kaikissa tutkimuksen vuorovaikutustilanteissa, joissa itsesäätelyn vaikeuksia ilmeni. Aikuisen tuki, päiväkodin suunniteltu toimintaympäristö ja yhdessä sovitut käytännöt nousivat tutkimuksessa tärkeimmiksi itsesäätelyä tukeviksi tekijöiksi. Tutkimuksen päiväkodeissa itsesäätelyn vaikeuksia ennaltaehkäistiin monin tavoin. Kasvattajilla oli paljon hankittua osaamista ja tietoa itsesäätelyyn liittyen. Itsesäätelyn kehityksen tukemiseksi laajemmassa mittakaavassa tietoa tulisi lisätä. Lapsille tulisi tarjota mahdollisuuksia harjoitella itsesäätelyä luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa, esim. tuetun leikin avulla, sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevien interventioiden avulla.The aim of this study was to describe difficulties in kids self-regulation and define multiple things that cause it in day care interaction situations. The research questions are 1. How difficulties in self-regulation appear in interaction, 2. What are the causes that effect to self-regulation, and 3. What pedagogical methods are applied concerning self-regulation in day care groups in this research. Stress is closely related with self-regulation. When faced with a stimulus, people become alerted. That elevates stress level and calls for self regulation. Self-regulation is considered as dependent on circumstances and interaction. Difficulties in self-regulation often coexist with difficulties in peer relations. People have inborn abilities to regulate emotions and behavior, but self-regulation skills are also learned in interaction with others. Human is considered to be pro-social by birth, and to be favoring helping others. Interventions concerning self-regulation has been developed, to enhance pedagogical sensitivity among day care teachers. Pedagogical sensitivity reduces stress and helps children to self-regulate. Two day care groups from Helsinki participated in this research. Research groups had children with special needs integrated. The data was collected by videotaping and observing the interaction in normal daily activities in spring 2015, two days in a row. Interesting clips were chosen from the videotapes to be shown to day care teachers together with the interviews. In interviews, the teachers commented about the situations from the videoclips and answered open questions about self-regulation. Observations from the videotapes and transcribed interviews were analyzed according to methods of qualitative content analysis. According to research findings, difficulties in self-regulation appear in interaction with unique ways. Children seem to have their own individual ways to react in face of a stress and in need of self-regulation. Difficulties in self-regulation appeared in behavior merely described with three concepts: ”fight, flee or freeze”. Difficulties were either active and extraverted, or passive and introverted. The causes that effect self-regulation in this research were distinctive and dependent on the situation. Children had very different abilities to face day care interaction situations. Self-regulation was effected with multiple, also random causes, and because of that self-regulation cannot be seen linear from its causes and effects. Causes were classified as 1. abilities to regulate, 2. causes that strain and challenging interaction situations. These three causes can be found in all research situations that had self-regulation difficulties. Adult support, well-planned, structured day care environment and customs, that have been formed together, were the main causes that supported self-regulation in this research. In research day care groups self-regulation difficulties were prevented in many ways. Teachers had good knowledge and know-how about self-regulation. To support development of self-regulation in wider perspective knowledge should be increased. Children should have opportunities to train their self-regulation skills in their natural interaction situations, for example, with adult supported play, and interventions that enhance emotion-regulation and interaction skills.
Subject: itsesäätely
stressi
vuorovaikutus
yhteissäätely
vertaissuhteet
pro-sosiaalisuus
self-regulation
stress
interaction
co-regulation
peer-relationships
pro-social behavior
Subject (yso): itsesäätely
stressi
vuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Männistö_Anna_Pro_gradu_2018.pdf 1.057Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record