Varhainen tiedekasvatus ja lasten tieteellinen uteliaisuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203773
Title: Varhainen tiedekasvatus ja lasten tieteellinen uteliaisuus
Alternative title: Early science education and children`s scientific curiosity
Author: Niiniharju, Marianna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203773
http://hdl.handle.net/10138/279409
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat – Abstract Tämä pro gradu -tutkimus käsittelee varhaista tiedekasvatusta ja lasten tieteellistä uteliaisuutta. Aiemmissa tutkimuksissa on tuotu esille että lapset hyötyvät varhain aloitetusta tutkivasta luonnontieteiden oppimisesta ja utelias käyttäytyminen liitetään usein lasten tapaan tutkia ja toimia. Kuitenkin uteliaisuuden aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet suurelta osin aikuisiin ja lasten tieteellisen uteliaisuuden havainnoimisesta löytyy vain vähän tietoa. Tämä tutkimus on osa MOI -kehittämisohjelmaa ja sen tavoitteena on tarkastella lasten tieteellistä uteliaisuutta luonnontieteitä kohtaan, sekä tutkia millaiset asiat muovaavat lasten uteliaisuuden kohteita. Uteliaisuuden käsitettä avataan esittämällä erilaisia tulokulmia uteliaisuuden tutkimukseen ja sen teoreettiseen määrittelyyn. Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: Millaiset aiheet herättävät lasten uteliaisuuden luonnontieteitä kohtaan? Millaiset asiat muovaavat lasten uteliaisuuden kohteita? Tutkimusaineisto koostuu lasten piirroshaastatteluista, jotka tehtiin ennen ja jälkeen lasten kanssa toteutettuja lorutiedetuokioita. Lisäksi lapsille toteutettiin strukturoitu haastattelu Scientific Curiosity scalen pohjalta. Aineisto muodostuu yhdeksästä videoidusta ryhmähaastattelutilanteesta. Tutkimukseen osallistui 17 esikouluikäistä lasta kolmesta eri helsinkiläisestä päiväkodista. Ensimmäisten haastattelujen perusteella lasten tieteellinen uteliaisuus liittyi biologisiin aiheisiin ja geotieteisiin. Lorutiedetuokioiden jälkeisissä piirroshaastatteluissa nousivat esille myös fysiikkaan, kemiaan sekä tähtitieteisiin liittyvät aiheet. Näiden lisäksi lapset kuvasivat lorutiedetuokioilla tehtyjen tutkimusten kulkua, tai erilaisen tutkimusvälineistön käyttämistä. Monet lasten uteliaisuutta herättävät kohteet saivat vaikutteita toisistaan haastatteluissa vallinneen sosiaalisen vuoropuhelun seurauksena. Tämä antoi viitteitä uteliaisuuden elämisestä, sekä uusien uteliaisuuden kohteiden heräämisestä ja lasten yhteisöllisestä oppimisesta. Toisaalta yksittäisten lasten uteliaisuudenkohteet olivat vahvoja, eivätkä muiden lasten aiheet vaikuttaneet näihin uteliaisuuden kohteisiin. Uteliaisuuden kohteita muovasi myös lasten oma kokemusmaailma, joka ilmeni tutkimuksessa joko rikastavana tai rajoittavana tekijänä. Tästä syystä onkin tärkeää luoda lapsille mahdollisuuksia leikilliseen oppimiseen sekä tieteelliseen tutkimiseen, joka on lapsilähtöistä ja tukee positiivisten kokemusten syntymistä. Ilman tarjottuja mahdollisuuksia, ei lasten uteliaisuuskaan pääse kehittymään tai kohteita voi olla muuten vaikea hahmottaa. Tutkimustulokset tukevat näin osaltaan myös aiempia havaintoja lasten uteliaisuuden merkityksestä sosiaalisena tilanteena esimerkiksi oppimiselle.Tiivistelmä - Referat - Abstract The objective of this study was to examine early science education and children’s scientific curiosity. Previous studies have shown that children benefit from inquiry-based learning of science, and curious behavior is often used when talking about small children. However, most previous studies focused on adults, and research about young children’s scientific curiosity is sparse. This study is part of The Joy of Learning Multiliteracies (MOI) program. The goal is to examine children’s scientific curiosity about natural science and study what shapes children’s curiosity. A theoretical framework is based on previous studies on curiosity and how previous researchers studied the nature of curiosity. The research questions are: What subjects cause curiosity about natural science? What shapes scientific curiosity? Data was collected in group interviews with several children while they drew pictures of what causes curiosity and what they wanted to study. The interviews were collected in two rounds, before and after the poetry science sessions. There was also a structured interview based on the Scientific Curiosity scale. Data was gathered with videotaping and consists of nine group interviews. The participants were 17 pre-school children from three different daycare facilities in Helsinki, Finland. According to the first round of interviews, children’s scientific curiosity is related to biological subjects and geological sciences. After the poetry science sessions, curiosity came up in subjects relating to physics, chemistry and astronomy. Children also talked about what they were doing in the poetry science sessions and described how they used the scientific equipment. During the interviews, much of the children’s curiosity was influenced by their social situation in the context of the interview. This indicates that the nature of curiosity is alive, and new subjects emerge when children learn collaboratively. However, some children had their own interests, and other children did not influence these children’s curiosity choices. The study showed that children’s experiences was either an enriching or limiting factor when scientific curiosity was observed. The results indicate that for this reason, it is important to create opportunities for children to be part of playful learning and scientific learning based on children’s needs and support positive experiences. Without the provided opportunities, children’s curiosity cannot be developed, or it can be hard to know what can be studied. This study’s results support previous research on the meaning of children’s curiosity in the social situation and the meaning for the learning process.
Subject: varhainen tiedekasvatus
uteliaisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record