Tehostetun tuen vaikuttavuus : tekstin keskeisen sisällön ymmärtämisen ja aritmeettisen päättelytaidon näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203775
Title: Tehostetun tuen vaikuttavuus : tekstin keskeisen sisällön ymmärtämisen ja aritmeettisen päättelytaidon näkökulmasta
Author: Taponen, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203775
http://hdl.handle.net/10138/279410
Thesis level: master's thesis
Abstract: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki otettiin käyttöön vuonna 2011. Se piti sisällään yleisen, tehostetun ja erityisen tuen. Tuen käyttöön oton keskeisimmät syyt olivat erityisen tuen oppilaiden määrän lisääntyminen, inklusiivinen ideologia ja oppilaalle varhaisen tuen saamisen mahdollistaminen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko tehostetulla tuella vaikutusta luetun tekstin keskeisen sisällön ymmärtämisen ja aritmeettisten päättelytaitojen kehitykseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että niiden kehittymiseen vaikuttavat ajattelu- ja metakognitiiviset taidot sekä päättelyssä tarvittavien mielen erikoistuneiden järjestelmien toiminta. Oletuksena on, että tehostetulla tuella on positiivinen vaikutus keskeisen sisällön ymmärtämisen ja aritmeettisten päättelytaitojen kehittymiseen, sillä tehostettu tuki tarkoittaa usein intensiivisempää ja vahvempaa tukea näiden taitojen harjoittelemiseen. Tehostettu tuki on uusi tuen muoto, eikä sitä ole vielä voitu tutkia kattavasti. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia laajasta seurantatutkimusaineistosta (n=1749) muodostamalla vastaparit lähtötilanteessa samanlaisista oppilaista (N=144) , joista toinen sai tehostettua tukea ja toinen yleistä tukea. Vastaparien muodostamisen kriteereinä käytettiin lähtötason osaamista, sukupuolta, kotikieltä ja äidin koulutustaustaa. Parien löytämiseen käytettiin propensity score matching-menetelmää. Saatujen parien suoriutumista keskeisen sisällön ymmärtämisen ja aritmeettisen päättelytaitojen tehtävissä verrattiin kolmannella ja kuudennella luokalla toistomittausten varianssianalyysillä. Tutkimustuloksista selvisi, ettei kehittymistä keskeisen sisällön ymmärtämisessä tapahtunut kolmen vuoden aikana vastapareilla, eikä tehostetulla tuella ollut siihen vaikutusta. Tehtävät olivat liian vaikeita heikommin suoriutuville. Aritmeettisissa päättelytaidoissa kehittymistä tapahtui molemmilla. Tehostetulla tuella oli negatiivinen vaikutus: yleisessä tuessa oleva vastapari kehittyi tehostetussa tuessa olevaa vastapariaan enemmän. Tämä voisi tarkoittaa että tehostettu tuki ei ollut heille riittävää tai sitä ei ollut kohdennettu oikein. Kehittymistä oli tapahtunut enemmän oppilailla, joilta tukipäätös oli poistettu kuudenteen luokkaan mennessä. Ero kuudennella luokalla tehostettua tukea vielä saaviin ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.Learning and Schooling support was introduced in 2011, which included general, intensified and special support. The main reasons for introducing the aid were the increase in the number of special support, the inclusive ideology and the opportunity for early student support. The purpose of the study is to find out whether the intensified support has an impact on the development of the understanding the core content on reading comprehension and of arithmetic reasoning skills. Studies have shown that their development is influenced by thinking and metacognitive skills and the functioning of memory structures. It is assumed that intensified support has a positive impact on the understanding of core content and the development of arithmetic reasoning skills as intensified support means more intensive and stronger support for practicing these skills. Intensified support is a new form of support, and it has not yet been possible to examine it comprehensively. In particular, the effectiveness of intensified support has not yet been studied. Responses to the research questions were sought by comparing large study data (n = 1749) and found a counterpart with the same output level and specific criteria (N = 144) for which a one of the counterpart received intensified support and another general support. The propensity score matching method was used to find the pairs. In the third and sixth grade, the perceived results of understanding of the key content and the arithmetical reasoning skills were compared with the variance analysis of repeated measurements. The results showed that no development of understanding the core content was achieved in three years with counterparts, and the intensified support did not have any effect. The tasks were too difficult for low performing students. In arithmetical reasoning there was development. Intensified support had a negative effect, the generic counterpart developed more than the intensified support counterpart. This could mean that intensified support was not sufficient for them or wasn’t properly targeted. If the intensified support was removed in the sixth grade, look like development took place. However, the difference between groups in the sixth grade was not statistically significant.
Subject: Tehostettu tuki
aritmeettiset päättelytaidot
keskeisen sisällön ymmärtäminen
oppimisen ja koulunkäynnin tuki
ala-aste
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record