Ilmiöoppimisen toteuttaminen lukion teemaopintopilotissa : Ekspansiivisen oppimisen ja toiminnan teorian viitekehyksessä tarkasteltuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203759
Title: Ilmiöoppimisen toteuttaminen lukion teemaopintopilotissa : Ekspansiivisen oppimisen ja toiminnan teorian viitekehyksessä tarkasteltuna
Author: Ojalainen, Sampsa-Tapio
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203759
http://hdl.handle.net/10138/279417
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tarkoitus oli tarkastella ilmiöoppimisen toteuttamista lukiossa. Ilmiöoppimisessa korostuu laajojen oppiainerajat ylittävien ilmiöiden opiskelu, jossa keskiössä on oppijan oma aktiivinen oppimisprosessi. Tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi valittiin toiminnan teoria ja ekspansiivisen oppimisen malli. Eri toimintojen välillä tapahtuu yhteentörmäyksiä, jotka aiheuttavat eri asteisia ristiriitoja ja muutostarpeita toimintaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaisia ristiriitoja, tarvetiloja ja mahdollisia ratkaisuja on tunnistettavissa lukion ilmiöopintoihin liittyvässä teemaopintopilotissa. Menetelmät. Tutkimuksen osallistujat olivat lukion opettajia, jotka toteuttivat ilmiöoppimista pilottijaksolla. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Analyysirunko muodostettiin toiminnan teorian ja ekspansiivisen oppimisen syklimallin pohjalta. Analyysissä paikannettiin erilaisia muutoskategorioita ja näissä ilmeneviä ristiriitoja. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta erottui kolme kategoriaa, joiden sisällä ristiriitoja ilmeni. Mielekkäiden ilmiöiden valinta -kategoriassa ristiriidat ilmenivät ilmiöteemojen ja lukion muiden tavoitteiden välillä. Yhteistyö -kategoriassa ristiriidat vallitsivat yhteisten sääntöjen sekä opettajien autonomian välillä. Eri yhteistyömuotoja aiottiin kuitenkin toteuttaa myös jatkossa. Opiskelijan aktiivista roolia korostavat menetelmät -kategoriassa ristiriidat ilmenivät etenkin eri tasoisten opiskelijoiden ohjaamisessa. Opettajille syntyi tarve kehittää uudenlaisia ohjaavia menetelmiä työhönsä. Tulokset kertovat etenkin ristiriidoista ilmiöjakson ja lukion muun toiminnan välillä.Goals. The purpose of this thesis was to examine the implementation of phenomenon-based learning in upper secondary school. The students’ own active learning processes are at the core of phenomenon-based learning as they study phenomena that go beyond the boundaries of the traditional school subjects. The theoretical framework of the study was based on the activity theory and the model of expansive learning. As different activities collide, they cause varying degrees of contradictions and needs for changes. The present study examined, what kind of contradictions, need states, and possible solutions can be identified in theme studies pilot in which the phenomenon-based learning was implemented. Methods. The participants in the study were upper secondary school teachers who conducted phenomenon-based learning during the pilot period. The material was collected by theme interviews and content analysis was used to identify salient themes. The analysis focused on identifying categories of change and contradictions in them based on the expansive learning cycle and the activity theory. Results and Conclusions. Three categories were identified, in which the contradictions emerged. In the category ‘selecting the relevant phenomena’ contradictions between the phenomena and the other goals of upper secondary school appeared. In the category ‘co-operation’ contradictions existed between the shared rules and the autonomy of teachers. The various forms of cooperation were to be continued also in the future. In the category ‘emphasizing the active role of the student’ contradictions emerged especially in guiding students with different skill levels. Consequently, the teachers recognized the need to develop new pedagogical guiding methods. The results show in particular the contradictions between the phenomenon-based learning period and other activities of the upper secondary school.
Subject: ilmiöoppiminen
lukion muutos
toiminnan teoria
ekspansiivinen oppiminen
ristiriidat
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record