"Minä uskon hyvään elämään." : Nuoret ja elämänkulussa rakentuva toimijuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4766-0
Title: "Minä uskon hyvään elämään." : Nuoret ja elämänkulussa rakentuva toimijuus
Author: Juntunen, Anna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Käytännöllinen teologia, Kirkkososiologia
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-01-18
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4766-0
http://hdl.handle.net/10138/282705
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This doctoral thesis in church sociology looked at an agency of the ages of 14 to 20 years of age. The research consists of four sub-publications, in which young people's life-based actions were studied from the perspective of outsourcing, educational and professional choices, good life views, and turning points. The theoretical frame of reference are the themes of life course and agency. The starting point of the research is the idea of a time-based agency for life. The past, present and future affect the formation of an agency (Emirbayer & Mische 1998; Hitlin & Elder 2007). According to the results of the research, it is important for the young people's life-cycle to have the power to choose and influence. The agency is the power to build a personalized life-cycle. The purpose of an agency that is based on the life-cycle is to experience meaningful and good life. The choice is linked to the young autonomous actor in building his own life course. Choice is the power of young people in relation to their own choices. The chances of young people in implementing an autonomous agency are varied and linked to operating environments. The youth agency appears in this study as a power to build a life-cycle of its own. However, different standards and age-related expectations affect the young people's life choices. The idea of self and of other people, that is, identity affects the actor, and vice versa, agency forms identity. The concept of self as an actor is constructed in relation to other people. The narrative of youth emphasizes the idea of self-confidence, ie confidence in it at various stages of life. With their versatility, young people can cope with the life course in challenging situations. The young people want to understand the experiences of life flow and give meaning to life events. The purpose of an agency that is based on the life-cycle is a meaningful, good life. Meaningful life is built on the values and things that are the most important of all for young people.Tässä kirkkososiologian väitöstutkimuksessa tarkasteltiin 14-20-vuotiaiden nuorten elämänkulkuihin liittyvää toimijuutta. Tutkimus koostuu neljästä osajulkaisusta, joissa nuorten elämänkuluissa rakentuvaa toimijuutta tutkittiin ulkopuolisuuden kokemusten, koulutuksellisten ja ammatillisten valintojen, hyvän elämän näkemysten ja käännekohtien näkökulmista. Teoreettisena viitekehyksenä ovat elämänkulun ja toimijuuden teemat. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus elämänkulussa ajallisesti rakentuvasta toimijuudesta. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus vaikuttavat toimijuuden muotoutumiseen (Emirbayer & Mische 1998; Hitlin & Elder 2007). Tutkimustulosten mukaan nuorten elämänkulussa rakentuvassa toimijuudessa tärkeää on kokemus vallasta valita ja vaikuttaa. Toimijuus on voimaa rakentaa elämänkulusta omannäköinen. Elämänkulussa rakentuvan toimijuuden päämääränä on kokemus merkityksellistä ja hyvästä elämästä. Valinnanmahdollisuus liittyy nuoren autonomiseen toimijuuteen oman elämänkulun rakentamiseksi. Valinnanmahdollisuus on nuoren valtaa suhteessa omiin valintoihin. Nuorten mahdollisuudet autonomisen toimijuuden toteuttamiseen ovat vaihtelevia ja toimintaympäristöihin sidottuja. Nuorten toimijuus näyttäytyy tässä tutkimuksessa voimana rakentaa oman näköinen elämänkulku. Kuitenkin erilaiset normit ja ikään liittyvät odotukset vaikuttavat nuoren elämänkulun valintoihin. Käsitys itsestä ja toisista ihmisistä eli identiteetti vaikuttaa toimijuuteen, ja toisinpäin, toimijuus muovaa identiteettiä. Käsitys itsestä toimijana rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin. Nuorten kerronnassa korostuu ajatus minäpystyvyydestä eli luottamuksesta itseen elämän erilaisissa vaiheissa. Minäpystyvyytensä avulla nuoret selviytyvät elämänkulun haastavissakin tilanteissa. Elämänkulun kokemuksia halutaan ymmärtää ja elämäntapahtumille annetaan merkityksiä. Elämänkulussa rakentuvan toimijuuden päämääränä on merkityksellinen, hyvä elämä. Tässä väitöskirjassa ääneen ovat päässeet pienen paikkakunnan nuoret. Näille nuorille on tärkeää elää tavallista, hyvää elämää. Hyvä elämä ei rakennu vain itsen ympärille, vaan suhteessa toisiin ihmisiin. Merkitykselliset ihmiset ovat nuorille tärkeitä, ja samalla nuori haluaa olla merkityksellinen myös toisille ihmisille. Nuorten elämänkulun uhkakuvana on pelko yksinäisyydestä, joka näyttäytyy välähdyksenä elämän merkityksettömyydestä. Nuoret ovat halukkaita pohtimaan elämän merkityksellisyyteen liittyviä teemoja. Merkityksellisen elämän pohtimisen kerronnan tiloja ei ole nuoren elämässä riittävästi.
Subject: teologia
kirkkososiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MINAUSKO.pdf 1.226Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record