Asukkaan Helsinki? : Tapaustutkimus vuorovaikutteisuudesta kaupunkisuunnittelussa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201010082560
Title: Asukkaan Helsinki? : Tapaustutkimus vuorovaikutteisuudesta kaupunkisuunnittelussa
Author: Hämäläinen, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geography
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study examines the interaction between inhabitants and urban planning. In addition to traditional methods of participation there can be seen an increasing need to find new channels and means to influence on one's environment. Hearing of inhabitants during planning is hoped to decrease the amount of claims and this way to speed up the planning process. Discussion that emphasizes competitiveness and innovativeness in planning has brought out the role of inhabitants as selective consumers and end users. This extension of civil perspective completes the thought of participation in city planning and adds the pressure on developing the interaction and user orientation. The aim of the study is to point out the present situation of inhabitant's participation and influencing in Helsinki. Helsinki City Planning Department opened a new information and exhibition hall called Laituri in 2008. Laituri provides the latest information about planning projects in Helsinki and temporary exhibitions as well as it operates as communication channel and information point for the department. In this study Laituri is examined as a case study of interaction between citizen and planner. The study is divided into two principal themes. The aim is to research action and interactivity at Laituri from the inhabitants' and planners 'point of view. The qualitative study has inquiries, interview surveys and observation as research methods. Empirical data of the study consists of three parts which complement each other: Laituri operational reseach, inquiry directed to the members of Laituri team and interviews of three experts. The aim is to find answers to questions like, does Laituri reach the citizens and will the opportunities to participate improve along Laituri. The study examines also how the local knowledge of inhabitants will come across to planners and further to planning. The study combines discussions of inhabitants' influencing in Finnish society and science community. Cornerstones of the study are inhabitant participation, interaction and local knowledge in urban planning. The theory behind the study is communicative planning theory. In addition the theory consists of key concepts. The study introduces a concept of Inhabitant's Helsinki, which reflects the inhabitant as customer-citizen who is an active product developer in participative urban planning. According to the research results the experts of Laituri and majority of inhabitants in Helsinki experience that the inhabitant's possibilities to participate will improve along Laituri. However half of the citizens in Helsinki believe that local knowledge and ideas will only have minor impact on the final plan. According to city dwellers the present practise used by Helsinki City Planning Department supports only partially adequate interaction. The experts of Laituri experience that the role of Laituri is first of all forum of communication and discussion channel instead of effective local data collector. Based on the results the study introduces a model of inhabitant's participation field. According to the model Laituri can be seen as phenomenom in Helsinki urban planning which has the elements of network municipality. The planner is more like diplomatic trend-setter and visionary. The inhabitant of Helsinki is an expert in city living and participative producer of local knowledge. Participation methods are increasingly segmented and tailored in every plan and project. The study argues that Inhabitant's Helsinki is a pluralistic milieu in constant pressure for change. Therefore reaching the everyday life experiencies of inhabintants should be at higher degree in Helsinki City Planning Department's operations.Tutkimus tarkastelee asukkaiden ja kaupunkisuunnittelun kohtaamista sekä niiden välistä vuorovaikutusta. Perinteisten osallistumismenetelmien lisäksi paine löytää uusia kanavia ja keinoja vaikuttaa omaan elinympäristöön on selvästi lisääntymässä. Suunnitteluvaiheessa tapahtuvan asukkaiden kuulemisen toivotaan vähentävän valitusten ja muistutusten määrää ja näin nopeuttavan kaavoitusprosessia. Kilpailukykyä ja innovatiivisuutta korostava suunnittelukeskustelu on tuonut esille myös ihmisten roolin valintoja tekevinä kuluttajina,loppukäyttäjinä ja osaajina. Tämä kansalaisnäkökulman laajennus täydentää kaavoituksen osallisuuden ajatusta ja lisää painetta kaupunkisuunnittelun vuorovaikutuksen ja käyttäjälähtöisyyden kehittämiseen. Tutkimuksen myötä halutaan tuoda esiin, mitä asukasosallistuminen ja -vaikuttaminen Helsingissä käytännössä ovat. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2008 avaama info- ja näyttelytila Laituri toimii uusien suunnittelualueiden ja erilaisten vaihtuvien teemojen näyttelytilana, mutta myös viraston viestintäkanavana ja fyysisenä tiedotuspisteenä. Tutkimuksessa nostetaan Laituri tapausesimerkiksi vuorovaikutuksesta asukkaan ja kaavoittajan välillä. Tutkimus jakaantuu kahteen pääteemaan. Tavoitteena on tutkia Laiturin toimintaa ja sen vuorovaikutuksellisuutta sekä asukkaiden että kaavoittajien näkökulmasta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusmenetelminä ovat kyselyt, haastattelut ja havainnointi. Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osasta: Laiturin asiakkaiden toimintakysely, Laiturin asiantuntijaringin jäsenille kohdistettu kysely sekä kolmen asiantuntijan haastattelut. Tutkimuskysymysten kautta etsitään vastauksia siihen, tavoitetaanko kaupunkilaiset ja parantuuko kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet Laiturin myötä. Lisäksi selvitetään, miten kaupunkilaisten tieto välittyy kaavoittajalle ja siitä edelleen suunnitteluun. Tutkimus nivoo yhteen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä tiedeyhteisössä käytyjä keskusteluja asukasvaikuttamisesta ja siitä, kuinka arjen maailma välittyy tulevaisuuden suunnitelmiin. Tutkimuksen kulmakivinä ovat osallistuminen, vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelussa. Teoreettisena lähtökohtana on kommunikatiivisen suunnittelun teoria, jonka tueksi teoriaosio koostuu tutkimuksen kannalta keskeisistä käsitteistä. Tutkimus esittelee Asukkaan Helsinki -käsitteen, joka kuvastaa asukasta asiakas-kansalaisena, joka on aktiivinen tuotekehittelijä osallistuvassa kaupunkisuunnittelussa. Tutkimuksen tulosten mukaan Laiturin asiantuntijat ja suuri osa helsinkiläisistä kokee asukkaan osallistumismahdollisuuksien parantuvan Laiturin myötä. Kuitenkin puolet helsinkiläisistä uskoo asukkaiden tiedon ja ideoiden vaikuttavan melko huonosti lopulliseen suunnitelmaan. Helsinkiläisten mukaan Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tämänhetkiset käytännöt tukevat vain osittain riittävää vuorovaikutusta. Asiantuntijat kokevat Laiturin roolin ennen muuta tiedonvälittäjänä ja keskustelukanavana kuin varsinaisena paikallisen tiedon kerääjänä. Tutkimustuloksiin perustuen tutkimuksessa esitellään asukasosallistumisen pelikenttä -malli. Mallin mukaan Laituri voidaan nähdä helsinkiläisenä kaupunkisuunnittelun ilmiönä kaupungissa, jossa on verkostokunnan elementtejä. Kaavoittaja on diplomaattinen suunnannäyttäjä, jolla on reflektoivan kaavoittajan ominaisuuksia. Helsinkiläinen asukas on kaupunkielämisen asiantuntija, joka on osallistuva paikallisen tiedon tuottaja. Osallistumismenetelmät ovat yhä suuremmassa määrin segmentoituja ja räätälöityjä kunkin hankkeen ja projektin kohdalla. Tutkimuksen mukaan Asukkaan Helsinki on jatkuvassa muutospaineessa oleva moniarvoinen miljöö, jossa helsinkiläisten arkisten kokemusten tavoittamisen tulisi olla jatkossa yhä vahvemmin osa kaupunkisuunnitteluviraston toimintoja.
URI: URN:NBN:fi-fe201010082560
http://hdl.handle.net/10138/29035
Date: 2010
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
asukkaan.pdf 1.819Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record