Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma ja johtajuus : Kolmen kunnan päiväkodinjohtajien käsityksiä päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201131069
Title: Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma ja johtajuus : Kolmen kunnan päiväkodinjohtajien käsityksiä päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmasta
Author: Lehtinen, Eija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201201131069
http://hdl.handle.net/10138/29124
Thesis level: master's thesis
Abstract: The research goal is to describe curriculas and leadership in day-care centers. The day-care centers needed to write their own curriculas, when Centre for Research and Development of Welfare and Health published The National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland (ECEC) in 2003. The study tries to review day-care center managers' views of day-care centers' plans for early childhood education and care in three municipals. The research data was collected in the begining of 2008. In previous researches it was found out that co-operation and employees' knowledge of education in day-care centers will define the reality (Nivala). Furthermore social reality will be based on discussions (Berger JA Luckmann). The subject was approached by one-way analysis of variance. Views of the day-care center managers was compared to the written plans for early childhood education, it's effect on day-care center's early childhood education and evaluation. Besides day-care center managers' views were compared to early childhood education. Day care center manager's (N=40) answers were collected to a questionnaire, where there were mainly structured and some open end questions. Data was analysed with PASW Statistics 17 program. The research results showed that the day-care center managers' views of the process of writing the plans for early childhood education in the day-care centers varied from each other. In addition there were differences in views how the plan of day-care center's early childhood education effected daily in their early childhood education. Furthermore the results showed that there were differencies in evaluating day-care center's education. Whereas the views of early childhood education were not different between the day-care managers in the three municipals.Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmia ja johtajuutta. Päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus julkaisi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2003. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kolmen kunnan päiväkodinjohtajien käsityksiä päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmista ja niiden laadintaprosessista. Tutkimus toteutettiin vuoden 2008 alussa. Aikaisempien tutkimusten mukaan keskinäinen yhteistyö ja työyhteisön jäsenten kasvatustietoisuus määrittävät todellisuutta (Nivala). Edelleen sosiaalinen todellisuus rakentuu keskustelujen kautta (Berger JA Luckmann). Aihetta lähestyttiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Kolmen kunnan päiväkodinjohtajien käsityksiä vertailtiin päiväkodin kirjallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa, sen vaikutuksesta päiväkodin varhaiskasvatukseen ja päiväkodin varhaiskasvatuksen arviointiin. Lisäksi vertailtiin päiväkodinjohtajien käsityksiä varhaiskasvatuksesta. Päiväkodinjohtajien (N=40) vastaukset kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli sekä strukturoituja kysymyksiä että muutama avoin kysymys. Aineisto analysoitiin PASW Statistics 17 -ohjelmalla. Tutkimustulokset osoittivat, että kolmen kunnan päiväkodinjohtajien näkemykset päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman laadintaprosessista erosivat toisistaan. Tämän lisäksi eroja havaittiin päiväkodinjohtajien näkemyksissä, jotka liittyivät päiväkodin kirjallisen varhaiskasvatussuunnitelman vaikutuksiin päiväkodin varhaiskasvatuksessa. Edelleen tulokset osoittivat, että päiväkodin varhaiskasvatuksen arvioinnissa ilmeni eroja. Sen sijaan kolmen kunnan päiväkodinjohtajien käsitykset varhaiskasvatuksesta eivät eronneet toisistaan.
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
paivakod.pdf 453.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record