Overview of Wood-Based Bioenergy Markets and Customers in Selected Baltic Sea Countries

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211879
Title: Overview of Wood-Based Bioenergy Markets and Customers in Selected Baltic Sea Countries
Alternative title: Yleiskatsaus puupohjaisista bioenergiamarkkinoista ja asiakkaista valituissa Itämeren maissa
Author: Tolmatsova, Anastasia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211879
http://hdl.handle.net/10138/29523
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede
Abstract: The role of wood-based bioenergy has improved over the past few years after the European Union’s climate and energy directive came into effect. The main aim of the policy is to substitute fossil fuel with biofuels aim-ing to reduce greenhouse gas emissions, increase energy security and support the development of rural com-munities. To achieve this aim it is necessary to pursue more efficient energy use in living, construction and transport. Most of the EU countries have undertaken to participate in these actions by increasing the use of renewable energy such as wood-based bioenergy. Currently, wood-based bioenergy is highly supported with subsidies and other political decisions that act as the main market driver. Furthermore, the increasing prices of fossil fuels create favorable conditions for future bioenergy market developments. Nevertheless, the role of bioenergy is growing even though the market has its own challenges due to fluctuating forest industry cycles. To better understand the wood-based bioenergy market and its current situation, this Master’s thesis has ga-thered up-to-date information on three different market areas which will assist in finding potential delivery destinations within the Baltic Sea area for wood-based bioenergy produced in the Leningrad region. In addi-tion, this thesis introduces, on a broad scale, the central concepts of wood-based bioenergy and discusses the political drivers affecting bioenergy markets. The theoretical framework is mainly based on the Information Environment Model by Juslin and Hansen (2002), an instrument for investigating the bioenergy market from both macro and micro environment aspects, and on the Relationship Commitment and Trust theory by Morgan and Hunt (1994), which examines how relationships between buyers and sellers are established and discusses the role of two variables - trust and commitment. Both models were applied when collecting both the primary data from bioenergy customers through interviews and the secondary data from research articles, publications and Internet sources. The study also includes a discussion part as well as development proposals related to future customer relationship man-agement. Wood-based bioenergy is an important energy source fighting against climate change. However, to fulfill the targets set by the European Union and country-specific politics there is still a need for more opera-tors working in bioenergy field. Based on the results, it is necessary to support good communication, coopera-tion and trust between raw-material buyers and sellers in order to achieve functional raw-material exchange circumstances. The study is conducted as a qualitative research project.Puupohjaisen bioenergian rooli on parantunut viimeisten vuosien aikana Euroopan unionin ilmasto- ja ener-giapolitiikan direktiivin astuttua voimaan. Politiikan päätavoitteena on korvata fossiilisia polttoaineita biopolt-toaineilla vähentääkseen kasvihuonekaasujen päästöjä, parantaakseen energian toimitusvarmuutta ja tukeak-seen maaseudun kehitystä. Tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä pyrkiä tehokkaampaan energiankäyt-töön elämisessä, rakentamisessa ja liikenteessä. Useimmat EU-maat ovat sitoutuneet osallistumaan näihin toimiin lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä esimerkiksi siirtymällä puupohjaisen bioenergian käyttöön. Puupohjaisen bioenergian käyttö on tällä hetkellä tuettu erinäisillä poliittisilla päätöksillä sekä tukipalkkioilla edistääkseen markkinoiden toimintaa. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu luo suotuiset olosuh-teet tulevalle bioenergiamarkkinoiden kehitykselle. Bioenergian rooli tulee kasvamaan metsäteollisuuden sykleistä huolimatta, jotka asettavat osaltaan haasteita bioenergiamarkkinoille. Pro gradu -työ pyrkii keräämään ajankohtaista tietoa kolmesta eri markkina-alueesta ymmärtääkseen parem-min bioenergiamarkkinoiden tämänhetkistä tilannetta sekä löytääkseen potentiaalisia toimituskohteita Itäme-ren alueella puupohjaiselle bioenergialle peräisin Leningradin alueelta. Työssä esitellään lisäksi laajasti puu-pohjaisen bioenergian keskeisiä käsitteitä sekä arvioidaan poliittisten tekijöiden vaikutusta bioenergiamarkki-noihin. Teoreettinen viitekehys perustuu pääosin Juslinin ja Hansenin (2002) tietoympäristömalliin, jonka avulla pys-tytään tutkimaan bioenergiamarkkinoita sekä makro- että mikroympäristön näkökulmasta. Toisena keskeisenä mallina toimii Morganin ja Huntin (1994) suhdesitoutumista ja luottamusta kuvaava malli, jossa tarkastellaan, miten ostajan ja myyjän välille muodostuu liiketoimintasuhde. Malli pyrkii lisäksi arvioimaan mikä on kahden muuttujan, luottamuksen ja sitoutumisen, rooli suhteen solmimisessa. Teoreettista viitekehystä sovellettiin kerätessä primääridataa haastattelemalla bioenergia-asiakkaita sekä sekundääridataa artikkeleista, julkaisuista ja Internet-lähteistä. Tutkimus sisältää keskusteluosion sekä kehittämisehdotuksia liittyen tulevaan asiakassuh-teiden hallintaan. Puupohjainen bioenergia on tärkeä energialähde ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pystyäk-seen täyttämään Euroopan unionin asettamat tavoitteet ja maakohtaiset poliittiset tavoitteet, tarvitaan kuitenkin lisää toimijoita bioenergia-alalle. Tulosten perusteella on tärkeätä ylläpitää hyvää viestintää, yhteistyötä ja luottamusta raaka-aineen ostajien ja myyjien välillä saavuttaakseen toimivat bioenergiaraaka-aineen vaihto-olosuhteet. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimushankkeena.
Subject: bioenergy
Baltic Sea
commitment
trust
businessrelationship formulation
bioenergia
Itämeri
sitoutuminen
luottamus
liikesuhteiden muodostuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record