Kotoutuminen ja turvattomuuskokemukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171061
Title: Kotoutuminen ja turvattomuuskokemukset
Author: Heino, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171061
http://hdl.handle.net/10138/296467
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Pro gradu -tutkielma liittyy Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteiseen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, jossa tutkittiin kaupunkiympäristössä tapahtuvaa kotoutumista ja kehitettiin kaupunkisosiaalityön viitekehyksessä kotoutumista tukevia palveluita pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa. Maahan muuttaneille haastateltaville esitetty kotoutumista edistäviä sekä estäviä tekijöitä kartoittava kysymys tuotti hieman yllättävän, turvallisuuden tärkeyttä korostavan vastauksen, joka poikkesi ammattilaisten vastauksista samaan kysymykseen. Pro gradu -tutkielman aihe nousi näin ollen aineistosta, ja siksi turvallisuutta kokemuksellisena ilmiönä onkin perusteltua tutkia kotoutumisen ja sosiaalityön kontekstissa. Tavoitteena on hahmottaa niitä osa-alueita, jotka kotoutumisen prosessissa määrittyvät turvallisuutta tuottaviksi tai turvattomuutta aiheuttaviksi. Tutkimuskysymyksiä on kaksi. Ensinnäkin millaisia merkityksiä maahan muuttaneet antavat turvallisuudelle? Toiseksi millaisia merkityksiä maahan muuttaneiden kanssa työskentelevät sosiaalialan ja TE-toimistojen ammattilaiset antavat turvallisuudelle? Työn teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu Anthony Giddensin ontologisen turvallisuuden käsitteeseen sekä ymmärrykseen turvallisuudesta kokemuksellisena ilmiönä. Pro gradu -tutkielmassa käytettävä empiirinen aineisto on kerätty kotoutumista sekä kaupunkisosiaalityötä tarkastelleessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Aineisto koostuu 21 ryhmä- ja kolmesta yksilöhaastattelusta: Haastateltavat ovat maahan muuttaneita, sosiaalialan ammattilaisia sekä TE-toimistojen kotouttamisvirkailijoita. Tutkimuskysymyksiin vastataan fenomenologisen metodologian avulla. Aineistoa analysoidaan ontologista turvallisuutta koskevan teoreettisen sekä tutkimuskirjallisuuden antaman ymmärryksen perusteella. Vaikka maahan muuttaneet ja ammattilaiset vastasivat eri tavoin alkukysymykseen, molemmat puhuivat turvallisuuden tärkeydestä. Maahan muuttaneilla turvallisuus merkityksellistyy erontekona varhaisempiin turvattomuuden kokemuksiin ja niiden läpielämiseen omakohtaisesti. Maahan muuttaneiden haastatteluissa turvallisuus näyttäytyi perustavanlaatuisena inhimillisenä tarpeena ja turvan hakeminen aktiivisena toimintana: turvattomuutta paetessa otetaan riskejä ja altistutaan epävarmuudelle. Työntekijöillä puhe turvallisuudesta ilmenee yhtäältä empaattisena asenteena, myötäelämisenä, mutta myös konkreettisina tekoina ja toimenpiteinä, jotka epäsuoremmin tavoittelevat asiakkaiden turvallisuutta. Kotouttavassa sosiaalialan työssä turvallisuuden merkitys korostuu etenkin, jos turvattomuuskokemuksia on kertynyt paljon, ja ontologinen turvallisuuden tunne on kolhiintunut. On tärkeää vastata siihen luomalla turvallisuutta tuottavia rutiineja. Kotoutumista, uuteen maahan kuulumista ja ontologisen turvallisuuden uudelleenrakentumista voidaan edistää arjessa turvaamalla perusasioiden sujuvuutta. Ontologisen turvallisuuden käsitteellä olisi yhteiskuntatieteellisenä käsitteenä annettavaa trauma-keskusteluun, jota tällä hetkellä hallitsevat psykologiset ja yksilöön keskittyvät käsitteet. Ontologisen turvallisuuden käsitteen avulla voitaisiin paremmin huomioida myös rakenteelliset tekijät, jotka väistämättä vaikuttavat yksilöiden arkeen ja elämään. Tämä olisi tärkeää, koska yhteiskuntien rakenteet eivät ole muuttumattomia ja valmiita, vaan niihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi poliittisin päätöksin.
Subject: Ontologinen turvallisuus
kotoutuminen
kotouttamistyö
pakolaistyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heino_Paivi_Pro_gradu_2018.pdf 407.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record