Riippumattoman organisaation luotettavuus : Valtiontalouden tarkastusviraston luotettavuuden tarkastelua standardien perspektiivistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171054
Title: Riippumattoman organisaation luotettavuus : Valtiontalouden tarkastusviraston luotettavuuden tarkastelua standardien perspektiivistä
Author: Kumpunen, Raakel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901171054
http://hdl.handle.net/10138/296477
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Political Science, Administration and Organisations
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Pro gradu -tutkielmassa ”Riippumattoman organisaation luotettavuus, Valtiontalouden tarkastusviraston luotettavuuden tarkastelua standardien perspektiivistä” tutkitaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) luotettavuutta viraston sidosryhmien näkökulmasta. Sidosryhmiä ovat Eduskunta, valtionhallinto, media ja kansalaiset. Tutkielmassa selvitetään, kuinka luotettavana VTV:n sidosryhmät pitävät organisaatiota. Lisäksi selvitetään, onko sidosryhmien välillä eroja suhtautumisessa tarkastusvirastoon. Luotettavuuden tarkastelussa hyödynnetään luottamusta ja riippumattomia organisaatioita käsittelevää teoriakirjallisuutta. Todetaan, että suomalaisessa kulttuurissa vallitsee vahva luottamus valtion instituutioihin, ja että myös VTV hyötyy todennäköisesti tästä luottamuksesta. Lisäksi luotettavan tarkastusviraston toiminnan vaatimuksia etsitään kansainvälisestä tarkastusorganisaatioiden standardikokoelmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan teoriakirjallisuuden esittämien luottamuksen perusteiden relevanssia VTV:n kannalta. Luottamuksen tutkimiseksi työssä yhdistetään standardien vaatimukset ja luottamusta käsittelevä teoriakirjallisuus temaattisiksi kokonaisuuksiksi: riippumattomuus, uskottavuus, pätevyys ja tilivelvollisuus. Tutkielman empiirisessä osassa VTV:n toimintaa tarkastellaan näiden teemojen pohjalta. Työn aineistona toimivat VTV:n vuonna 2013 toteuttaman survey-muotoisen mainetutkimuksen aineisto, sekä kesällä 2018 kerätty haastatteluaineisto. Tutkielmassa VTV:n luotettavuutta tarkastellaan sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin metodein. Kvantitatiivisen osan aineistona toimii aineiston muodon vuoksi kuvaileva tilastollinen analyysi. Kvalitatiivisessa osassa työn metodi on sisällönanalyysi. Tutkielman perusteella VTV on sidosryhmiensä näkökulmasta luotettava. Kvantitatiivisen analyysin perusteella sidosryhmät arvioivat VTV:n melko luotettavaksi. Kvalitatiivisen analyysin perusteella VTV on erittäin luotettava. Tutkimuksessa havaitaan että sidosryhmien välillä on eroja suhtautumisessa VTV:hen. Kvantitatiivisen analyysin perusteella Eduskunta suhtautuu virastoon positiivisemmin kuin valtionhallinto, ja valtionhallinto positiivisemmin kuin media. Kansalaisten suhtautumista ei voida aineiston perusteella tutkia. Haastattelujen avulla syvennytään eroon Eduskunnan ja valtionhallinnon välillä. Analyysin perusteella erot vastauksissa johtuvat vastaajien erilaisista rooleista ja näkökulmista. Luottamuksen tekijät toteutuvat tutkimuksessa vaihtelevalla tasolla. VTV:n luotettavuutta voidaan siitä huolimatta pitää korkeana. Havainnon perusteella voidaan arvioida, että tutkimukseen valitut teemat eivät ole riittävän kattavia luottamuksen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Lisäksi teemojen välillä vaikuttaa vallitsevan hierarkia. Riippumattomuus vaikuttaa olevan VTV:n kohdalla tärkein ja parhaiten toteutuva luottamuksen tekijä. Tilivelvollisuus toteutuu tutkimuksen perusteella vaihtelevasti, mutta sen ei nähdä vaikuttavan luottamukseen. Lisäksi tutkimuksen aikana vahvistuu käsitys luottamuksen institutionalisoitumisesta, jonka seurauksena sidosryhmät luottavat VTV:hen tuntematta sitä kovinkaan hyvin.
Subject: Luottamus
Riippumaton organisaatio
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Uusi institutionalismi
Legitimiteetti
Subject (yso): luottamus
organisaatiot (järjestelmät)
riippumattomuus
instituutiot
legitimiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kumpunen_Yleinen valtio-oppi.pdf 794.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record