Maisemanhoito menestystekijänä Uudenmaan nauta- ja lammastiloilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231147
Title: Maisemanhoito menestystekijänä Uudenmaan nauta- ja lammastiloilla
Author: Nurmi, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231147
http://hdl.handle.net/10138/298318
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Luonnonlaitumet ja niityt ovat olleet tärkeä osa Suomalaista maataloutta ja ruoantuotantoa aina 1900-luvun alulle asti, jolloin maatalouden tehostuminen alkoi kehittää maaseutuympäristöä nykyaikaisempaan suuntaan. Perinteiset luonnonniityt ovat vähentyneet roimasti peltoviljelyn yleistyessä ja karjatalouden vähentyessä ja muuttuessa tehokkaammaksi. Osa viljelijöistä on kuitenkin jatkanut luonnonniittyjen hyödyntämistä osana maataloustoimintaa ja karjankasvattamista. Luonnonlaidunten ja muiden pellon ulkopuolisten alueiden hoitoa kutsutaan maisemanhoidoksi ja sitä tuetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kautta. Maisemanhoitoa tuetaan, koska hoidetun maaseutumaiseman on ymmärretty tuottavan monia hyviä ulkoisvaikutuksia yhteiskunnalle. Avointa ja hoidettua maaseutumaisemaa on ilo katsoa ja se on osa kulttuuriperintöämme. Maisemanhoidolla on myös suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiselle sekä parantamiselle. Maisemanhoito on osa ihmisen olemassaololle tärkeiden ekosysteemipalveluiden tuottamista ja tukemista. Avoin ja hoidettu maalaismaisema on itsessään arvokas ja parantaa ihmisen viihtyvyyden lisäksi myös monien eliölajien elinoloja. Vanhat niityt ovat monesti varsin lajirikkaita alueita ja niillä on suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Monet niittylajit ovat kuitenkin herkkiä ympäristön muutoksille ja aktiivinen maisemanhoito on siksi valtavan suuressa asemassa näiden lajien säilymiselle Suomen luonnossa. Perinnebiotoopit kuuluvat myös osaksi suomalaista kulttuuriperinnettä ja –maisemaa ja ovat siksi arvokkaita ja suojelemisen arvoisia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää maisemanhoidon motiiveja ja taloudellisia vaikutuksia tilan näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää mitkä kaikki osatekijät vaikuttavat maisemanhoitotyöhön kokonaisuutena ja toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen. Tutkimuksella halutaan myös tutkia maisemanhoitotyön tukiriippuvuutta sekä tukien vaikutusta maisemanhoidon ja ekosysteemipalveluiden tuottamisen jatkuvuuteen. Tutkimus tehtiin laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen haastattelututkimuksena. Tutkimukseen osallistui viisi maisemanhoitoa harjoittavaa nauta- ja lammastilaa eripuolilta Uuttamaata. Haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu, jonka jälkeen vastausten perusteella on tehty analyysejä ja tulkintoja. Tutkimuksen mukaan, maisemanhoito on joillakin tiloilla erittäin merkittävä toiminnanhaara ja tulonlähde. Maisemanhoito nähdään tärkeänä osana tilan kokonaisvaltaista hoitoa mutta sillä on myös selvä itseisarvo avoimen maaseutumaiseman ylläpitäjänä. Maisemanhoidon tuilla on erittäin suuri merkitys toiminnan kannattavuudelle ja kiinnostavuudelle.
Subject: maisemanhoito
luonnon monimuotoisuus
ekosysteemipalvelut
maisema-arvot
tukiriippuvuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record