Lasten yhteenkuuluvuuden ja poissuljetuksi tulemisen kokemukset esiopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241156
Title: Lasten yhteenkuuluvuuden ja poissuljetuksi tulemisen kokemukset esiopetuksessa
Alternative title: Children’s experiences of belonging and exclusion in the preschools
Author: Peltola, Antonina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241156
http://hdl.handle.net/10138/298374
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Lasten kokemukset ja ääni ovat päässeet hyvin harvoin esille, kun tarkastellaan tutkimuksia pienten lasten vertaisryhmässä tapahtuvasta poissulkemisesta. Myös lasten yhteenkuuluvuuden kokemuksista sekä yhteenkuuluvuuden rakentumisesta lapsiryhmään on toistaiseksi vähän tietoa, erityisesti lasten näkökulmasta käsin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia lapsilla on yhteenkuuluvuudesta ja omassa vertaisryhmässään poissuljetuksi tulemisesta. Tämän lisäksi tarkoituksena on selvittää, millä tavoin yhteenkuuluvuutta rakennetaan lasten kertomuksissa. Tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa lasten ääntä hyödyntämällä lapsinäkökulmaisen tutkimuksen sekä kerronnallisuuden elementtejä. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen lapsinäkökulmainen tutkimus, joka toteutettiin kerronnallisuutta hyödyntäen. Tutkimusaineisto koostui kymmenen esiopetuksessa olevan lapsen kerronnallisista teemahaastatteluista (viisi tyttöä ja viisi poikaa). Aineisto kerättiin keväällä 2018 ja analysoitiin kerronnallisin menetelmin. Aineiston analyysissä hyödynnettiin teemallista analyysiä sekä pienten kertomusten käsitettä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sekä pienissä kertomuksissa yhteenkuuluvuudesta että poissuljetuksi tulemisesta korostui lasten keskinäinen toiminta, eikä aikuinen juurikaan näkynyt näissä kertomuksissa. Kertomukset yhteenkuuluvuudesta voitiin jakaa kokemuksiin omassa pienryhmässään, joka koostui niistä lapsista joiden kanssa lapsi vietti eniten aikaa esiopetuksessa, sekä laajemmin yhteenkuuluvuutena päiväkodin lapsiyhteisöön. Kertomukset poissuljetuksi tulemisesta liittyivät usein ulkoiluun ja niille oli ominaista oman pienryhmän puuttuminen esimerkiksi iltapäiväulkoilussa. Monesti kyse ei ollut aktiivisesta poissulkemisesta, vaan enemmänkin vaikeudesta liittyä leikkiin. Yhteenkuuluvuutta rakennettiin kertomuksissa lähinnä suhteessa omaan pienryhmään lasten keskinäisessä toiminnassa. Yhteenkuuluvuutta rakennettiin omaan pienryhmään viittaavalla me-puheella sekä korostamalla yhteisiä kokemuksia ja kiinnostuksen kohteita. Lisäksi huumori ja erilainen hassuttelu näkyi kertomuksissa erityisesti lasten välisen yhteenkuuluvuuden rakentajana.Aims. Children’s voices and views have rarely been heard in previous studies about inclusion and exclusion in the preschool context. In addition, very little is known about children’s sense of belonging and how belonging operates in early childhood settings in general. There is a lack of research in this area, especially from children’s perspectives. Therefore, the aim of this master’s thesis is to examine children`s experiences of belonging and exclusion in their preschool peer groups. The study also examines the ways children build belonging into the stories they tell. The study attempts to investigate children’s voices and perspectives through researching children’s narratives. Methods. This qualitative study used a narrative approach to examine children’s perspectives on belonging. Ten preschool-aged children participated in the interviews (five girls and five boys) during the spring of 2018. A thematic analysis was conducted and small stories were used as an analytical tool. Results and conclusions. Small stories of belonging mainly related to children`s core friendship groups in the preschools. These core groups consist of children who usually play together and spend time together. Adults were not included in these stories. Children’s sense of belonging stemmed primarily from their core friendship groups but also from the community of children in general. Children’s experiences of exclusion usually took place during free playtime outside. They did not experience deliberate exclusion by others rather children described experiencing difficult join play outside. The results show that children build belonging mainly through their core friendship croups. Belonging expressed through we-talk and shared experiences and interests. Small stories also included the use of humor to express belonging.
Subject: Yhteenkuuluvuus
poissuljetuksi tuleminen
esiopetus
lapsinäkökulma
pienet kertomukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Peltola_Antonina_Pro_gradu_2018.pdf 402.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record