Lapset ja aikuiset opetussuunnitelman rakentajina : Esiopetusryhmän lasten kiinnostus ja näkökulma oppimiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241155
Title: Lapset ja aikuiset opetussuunnitelman rakentajina : Esiopetusryhmän lasten kiinnostus ja näkökulma oppimiseen
Author: Ärilä, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241155
http://hdl.handle.net/10138/298375
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Lasten osallisuus oppijoina sekä yhteisön jäseninä on noussut tärkeäksi pedagogiseksi arvoksi esiopetuksessa ja koko koulutusjärjestelmässä. Lasten näkökulmien kuulemista on painotettu myös tieteen piirissä, mutta oppiminen on säilynyt vahvasti aikuisten määrittelemänä aiheena ja tutkimusalueena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin lasten omaa näkökulmaa ja kuvata, millaisia asioita esiopetusryhmän lapset ovat kiinnostuneita oppimaan, ja mitä lapset itse kertovat oppimisesta pedagogisen dokumentointimenetelmän välittämänä. Tutkimukseen osallistui 26 lasta sekä kaksi heitä haastatellutta aikuista eräästä uusimaalaisesta päiväkodista. Tutkimuksen aineisto koostui 156:sta lasten piirtämästä oppimistoiveesta sekä videoiduista yksilöhaastatteluista, joissa lasten oppimistoiveita sekä esikoulua koskevia ajatuksia käsiteltiin aikuisten kysymysten ohjaamina. Aineistolähtöisen analyysiprosessin pohjalta tutkimus suuntautui koko aineiston osalta lasten oppimista koskevaan kiinnostukseen ja kerrontaan. Tutkimus toteutettiin lapsinäkökulmaisena tapaustutkimuksena, kerronnallisen teema-analyysin ja sisällönanalyysin menetelmiä yhdistäen. Lasten oppimisen kiinnostuksen kohteissa korostuivat lasten elinpiiriin, yhteisöihin ja omiin kokemuksiin pohjautuneet toiminnalliset ja havainnolliset taidot. Suosituimpia olivat liikunnalliset taidot ja tiedollisista taidoista suurin yhtenäinen ryhmä oli lukemisen ja kirjoittamisen taidot, pääasiassa tyttöjen valitsemana. Esikoulutehtävissä lapsia kiinnostivat konkreettiset oppimisen haasteet ja onnistumisen kokemukset, mikä sisälsi yhtymäkohtia lasten muihin myönteisiin oppimis- ja kehittymisvalmiuksien ilmauksiin. Lasten kertomana oppiminen ilmeni taitojen, tietojen ja itsenäisyyden lisääntymisenä, sen sijaan leikki ja tutkiminen jäivät lasten omissa kuvauksissa pieneen rooliin. Esiopetuksessa olisi hyvä tukea lasten tietoisuutta heidän tiedollisesta oppimisestaan, lasten myönteisen oppijan minäkuvan vahvistamiseksi. Lisäksi on tärkeää edistää molempien sukupuolten kiinnostusta laaja-alaisia lukemisen valmiuksia kohtaan lapsille mielekkäin tavoin. Lasten omien oppimistavoitteiden kautta voidaan pyrkiä vahvistamaan lasten yritteliäisyyttä, yhteistyötä, ajattelua sekä lasten minäkuvaa oppijoina. Lasten omat tavoitteet avaavat mahdollisuuksia myös lapsinäkökulmaisten yhteyksien luomiseen lasten eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen välille.Children’s participation as learners and members of the community has become an important pedagogical value in preschool education and in the whole educational system. Hearing children’s views has also been emphasized within the sphere of science but learning has remained a subject and study area mainly defined by adults. The aim of this study is to bring out the children’s own perspective and to describe what kind of things the preschool children are interested to learn and what they themselves tell about learning, transmitted by the pedagogical documentation method. 26 children and two adult interviewers from one day-care center in Uusimaa region participated in this study. The research data consisted of 156 learning wishes drawn by the children and of videotaped interviews in which the learning wishes and children’s thoughts about preschool were discussed, led by the adults’ questions. Based on the inductive analysis process the research was directed at children’s interest and narration about learning. The study was carried out as a case study with child perspective, combining narrative thematic analysis and content analysis methods. The children were mostly interested to learn action-based and visible skills which originated from children’s environment, communities and their own experiences. The most popular were physical skills and the biggest group of cognitive skills was reading and writing, chosen largely by girls. The children were also interested in concrete challenges and ability experiences offered by the preschool exercises. This had narrative resemblance to children’s other positive expressions of their readiness to learn and to develop their skills. Narrated by the children, learning appeared as the increase of skills, knowledge and autonomy, whereas play and exploration had a little role in the children’s own descriptions. It would be useful to support children’s awareness of their cognitive learning in preschool, to reinforce children’s positive self-image as learners. It is also important to strengthen both boys’ and girls’ interest in reading and multiliteracy skills, in ways that are meaningful to children. It is possible to aim at supporting children’s resilience, co-operation, thinking and self-image as learners by their own learning objectives. Children’s objectives also create opportunities to build connections between children’s communities and learning environments, from children’s own perspective.
Subject: preschool
interest
learning
child perspective
esiopetus
kiinnostus
oppiminen
lapsinäkökulma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heli Arila Pro Gradu 2018.pdf 1.287Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record