Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisen katsomusaineen vertailu indoktrinaation käsitteen kautta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241176
Title: Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisen katsomusaineen vertailu indoktrinaation käsitteen kautta
Author: Blomqvist, Tomas Alexander
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241176
http://hdl.handle.net/10138/298381
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on kasvatusfilosofisesti verrata Suomen nykyistä uskonnon ja elämänkatsomustiedon perusopetusta sen tilalle ehdotettuihin uskontotiedon ja elämänkatsomustiedon yhteisiin katsomusaineisiin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi indoktrinaation käsite ja sen viisi eri määrittelykriteeriä: sisältö-, menetelmä-, intentio-, seuraus- ja valtakriteerit. Tärkeimpänä tutkimusongelmana oli, eroavatko edellä mainitut katsomusopetusmallit toisistaan indoktrinaatioherkkyydeltään. Hypoteesina oli, että yhteinen katsomusaine olisi nykyistä katsomusopetusta vähemmän indoktrinoivaa. Tärkeä peruste tutkimukselle oli suomalaisen katsomusopetuksen vähäinen kasvatusfilosofinen tutkimus ja tutkimuksen toisena tarkoituksena onkin luoda erityisesti moraalifilosofista ja tietoteoreettista selkeyttä suomalaiseen katsomusopetustutkimukseen. Aiemmat suomalaisen katsomusopetuksen filosofiset tutkimukset ovat keskittyneet monikulttuurisuusteorioihin ja ihmisoikeusajatteluun. Tutkimuksen menetelmänä oli analyyttinen, filosofinen argumentaatio, jossa käytetyt käsitteet määriteltiin ensin täsmällisesti, minkä jälkeen jokainen katsomusopetusmalli eriteltiin indoktrinaation käsitteen kriteerien pohjalta. Tutkimuksen lähteinä indoktrinaation käsitteeseen olivat klassinen ja tuoreempi sekä suomalainen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus määriteltiin ensisijaisesti sitä koskevien lakien ja säädösten perusteella; yhteiset katsomusaineet sitä koskevan tutkimuksen perusteella. Tutkimuksen tulokset vahvistivat tutkimuksen hypoteesin: nykyinen uskonnon ja elämänkatsomustiedon katsomusperusopetus on indoktrinaation käsitteen kriteeristön mukaan indoktrinoivampaa kuin yhteisen uskontotiedon tai yhteisen elämänkatsomustiedon mukainen katsomusopetus. Tutkimuksen johtopäätöksenä on siten, ettei Suomen nykyinen katsomusperusopetus ole tutkielmassa esitetyn indoktrinaatiokäsityksen mukaan yhtä perusteltua kuin yhteisen katsomusaineen opetus. Täten – yhä monikulttuurisemmassa ja maallistuneemmassa Suomessa – olisi perusteltua siirtyä yhteisen uskontotiedon tai elämänkatsomustiedon katsomusperusopetusmalliin.The aim of the study was to compare philosophically the current Finnish segregative worldview education in the elementary school to the suggested integrative education models: religious knowledge and secular ethics. The theoretical framework of the study was the concept of indoctrination and its five different criteria: content, method, intention, outcome and control criteria. The main research problem was to study, whether the different worldview education models differ from each other indoctrination-wise. The hypothesis was that an integrative worldview education model would be less indoctrinating than the current model. An important reason for the study was the lack of research on the Finnish worldview education from the point of view of the philosophy of education. The purpose of the study is then to ethically and epistemologically clarify the discussion on the worldview education in Finland. Previous philosophical studies on the worldview education have focused on multiculturalism and human rights. The method of the study was analytical, philosophical argumentation whereby concepts used in the study were first technically defined and then each education model was analyzed through the concept of indoctrination. The concept of indoctrination was defined based on both classic and modern, and Finnish and international research. The current Finnish worldview education model was defined based on laws and curricula concerning it, while the proposed integrative worldview education models were based on recent research. The results of the study confirmed the hypothesis: the current worldview education model in the Finnish basic school is more prone to indoctrination than the integrative religious knowledge or the secular ethics worldview education models. The conclusion from the study is then that the current worldview education model in the Finnish basic school is not as justifiable as an integrative model would be in terms of the concept of indoctrination defined in the study. That is why – in an increasingly multicultural and secular Finland – it would be reasonable to transform to an integrative religious knowledge or secular ethics worldview basic education model.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Blomqvist_Tomas_Pro_gradu_2018.pdf 585.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record