Mindful Riding : Medveten närvaro inom ridpedagogik

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241160
Title: Mindful Riding : Medveten närvaro inom ridpedagogik
Author: Nyman, Arnella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241160
http://hdl.handle.net/10138/298383
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Mindfulness is an increasingly used method both in sports and in educational contexts. One field where mindfulness is not quite used yet is horseback riding and riding pedagogy. Pre-vious research shows that mindfulness meditation can for example enhance concentration, body awareness and the acceptance of feelings. The aim of this study is to analyze how mindfulness can be used in riding pedagogy to support learning and improve the rider’s per-formance. The research questions are: Does mindful learning as a method promote teaching horseback riding? How do students experience the use of mindfulness in training? The research approach of the study was Design-Based Research. Also fenomenology was partly used. The collection of the data took place in April 2018 and the sample consists of eight (8) amateur equestrians. All the equestrians were women and some of them had horses partially as a profession, but mostly they were all leisure riders. All of them owned at least one horse and they rode several times a week. The respondents got a recorded body scan-meditation praxis that they were supposed to listen to at least six (6) times in two weeks time. Further, they all got an individual focus area, which they were ought to concen-trate on extra carefully. For example, one individual focus area was the stability in the pel-vis. Both observation and qualitative semi structured interviews were used as research methods. The material was analyzed inductively. The results show that mindfulness has a place in modern riding pedagogy – the respond-ents had positive experiences of using mindfulness in riding. Their experiences varied sligthly, depending on earlier experiences. Also attitude and temperament can affect how the respondents feel about using mindfulness in riding. It is commonly known that the horse is the mirror of the rider, and the respondents in the study confirmed that. All of them wit-nessed that the horse gave immediate response when the rider herself was more mindful and aware of the situation and her own body. They also experienced that their body awa-reness increased and they felt they could better accept their own weaknesses. A renewal of riding pedagogy was welcomed. More pedagogical methods, where both the rider and the horse feel safe, are needed.Mindfulness eller medveten närvaro är en alltmer använd metod både inom pedagogiken och idrottsvärlden. Ett område där metoden ännu inte fått fotfäste är ridsport och ridundervisning. Tidigare forskning visar att mindfulnessövningar kan förbättra bland annat koncentrationen, kroppsmedvetenheten och acceptansen av känslor. Syftet med studien är att undersöka hur mindfulness kan användas inom ridpedagogiken för att stödja lärandet och förbättra ryttarens prestation. Studiens forskningsfrågor är följande: Främjar mindful learning som metod ridun-dervisningen? Hur upplever eleverna användning av mindfulness i undervisningen? Undersökningen genomfördes med inslag av Design-Based Research och fenomenologi. Materialinsamlingen skedde i april 2018 och samplet bestod av åtta (8) vuxna hobbyryttarin-nor. En del av respondenterna hade hästar delvis som yrke, medan andra hade ridning enbart som hobby. Alla respondenter ägde minst en egen häst och red flera gånger i veckan. Re-spondenterna fick en inspelad body scan-meditationsövning, som de skulle lyssna på minst sex (6) gånger under två veckors tid. Dessutom fick alla individuella fokusområden som de skulle koncentrera sig extra mycket på. Ett individuellt fokusområde kunde till exempel vara att lägga märke till stabiliteten i höften. Som undersökningsmetoder användes både observat-ion och semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju. Analysen av materialet skedde induktivt. Resultaten tyder på att mindfulness har en plats i den moderna ridpedagogiken – respondenterna upplevde användningen av mindfulness i ridundervisningen som positivt. Upplevelserna varierade en aning och det kan konstateras att elevens tidigare erfarenheter, attityder och temperament antagligen har en inverkan på hur hen förhåller sig till mindfulness. Hästen sägs vara ryttarens spegel och det kunde bekräftas i studien; alla upplevde en tydlig skillnad hos hästen och i kontakten med hästen då de själva var mer medvetet närvarande i stunden. Respondenterna ansåg även att kroppsmedvetenheten ökade och att de utvecklade en mer accepterande attityd till sina egna svagheter. En förnyelse av ridpedagogiken välkomnades. Mer pedagogiska metoder, där både ryttaren och hästen känner sig trygga, behövs.
Subject: Mindfulness
mindful learning
meditation
ridpedagogik
undervisningsmetod
design-based research
Subject (yso): mindfulness
mindfulnessmeditation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nyman_Arnella_Pro_gradu_2018.pdf 2.000Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record