“Kyllähän sitä aina miettii, että mihin sitä rajaa sen oman työnsä.” : Luokanopettajan perustehtävää pohtimassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241161
Title: “Kyllähän sitä aina miettii, että mihin sitä rajaa sen oman työnsä.” : Luokanopettajan perustehtävää pohtimassa
Author: Astikainen, Amalia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241161
http://hdl.handle.net/10138/298392
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämä tutkimus tarkastelee luokanopettajan työtä opettajan perustehtävän näkökulmasta. Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisena luokanopettajat kuvaavat opettajan perustehtävää eli työn ydintä tai tarkoitusta. Tavoitteena on myös tutkia, millaisena perustehtävän toteuttaminen näyttäytyy, keskittyen erityisesti tähän vaikuttaviin tekijöihin. Opettajan roolista on viime aikoina käyty paljon keskustelua. Lisäksi opettajat itse kokevat työmääränsä liialliseksi ja kuormittavaksi. Perustehtävän tarkastelu voi selkeyttää opettajan omaa käsitystä työstään ja siten tukea käytännön työskentelyä. Perustehtävän eritteleminen ja sen toteuttamismahdollisuuksiin pureutuminen tuo myös näkemystä siihen, kuinka opetus tulisi järjestää ja kuinka opettajien työhyvinvointiin voitaisiin panostaa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusaineisto koottiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavaksi valikoitui viisi luokanopettajaa, joilla jokaisella oli työkokemusta vähintään 15 vuoden ajalta. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen ne analysoitiin teema-analyysia soveltaen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkitut luokanopettajat kokivat opettajan perustehtävän muodostuvan kuudesta eri osasta: lakien ja säädösten noudattamisesta, opetustyöstä, yhdessä kodin kanssa tehtävästä kasvatustyöstä, itseohjautuvuuteen ohjaamisesta, huolenpidosta sekä oman ammattitaidon kehittämisestä. Luokanopettajat kokivat yhä voivansa toteuttaa perustehtävää arjen työssään, mutta esittivät huolensa alan tulevaisuudesta. Perustehtävän toteuttamiseen koettiin vaikuttavan erilaiset niin omaan itseen, vuorovaikutukseen, työnkuvaan kuin työn reunaehtoihinkin liittyvät tekijät. Tukea antoi oma asenne ja kertynyt kokemus sekä mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti ja tehdä yhteistyötä. Haasteiksi kuvattiin epätarkoituksenmukaista yhteistyötä vanhempien kanssa, moninaistuvia ja kasvavia oppilasryhmiä sekä työnkuvan liiallista laajentumista.Objectives. This study aims to examine a class teacher’s work from the teacher’s point of view. The objective is to find out how a teacher’s primary task is perceived by teachers themselves. Another goal is to examine the teachers’ experience on carrying out this primary task, focusing on the factors that have an effect on this. The role of a teacher has lately been a subject of an active debate. Teachers themselves feel their workload is too big and burdensome. Re-examining the primary task can clarify a teacher’s own assessment of their professional role and thus support their everyday work. Analysing the primary task as well as its implementation also provide a better understanding in how to better organize the teaching and how to invest in the teachers’ well-being. Methods. This study was conducted using qualitative research methods. The data was collected by performing thematic interviews with five class teachers, each of whom had worked as a teacher for at least 15 years. The interviews were recorded and then transcribed, and finally the data was analysed following the principles of thematic analysis. Results and conclusions. The class teachers perceived the primary task to consist of six segments: following the law, teaching, raising the child together with parents, encouraging self-direction, caring, and developing one’s own professional skills. The class teachers felt they are still able to perform their primary task but were concerned about the future of the profession. Different factors related to the teachers themselves, as well as to interaction, job description, and boundaries of the job were considered to have an effect on the teachers’ ability to perform their primary task. The teacher’s own attitude, work experience, and possibilities to develop professionally and cooperate were seen as reassuring factors. Challenging factors included impractical cooperation with parents, classes growing in size and diversity, and an excessively expanding job description.
Subject: opettajat
opettajan professio
opettajuus
opettajan työ
perustehtävä
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Astikainen_Amalia_Pro_gradu_2018.pdf 662.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record