Viranomaisyhteistyö ja eläintautien vastustaminen ympäristöterveydenhuollon hallinnossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4851-3
Title: Viranomaisyhteistyö ja eläintautien vastustaminen ympäristöterveydenhuollon hallinnossa
Author: Koskinen, Heli I.
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-03-01
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4851-3
http://hdl.handle.net/10138/298478
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The task of environmental health care is to ensure the safety of the living environment. Infectious diseases dangerous to health are not present in a safe living environment. Several authorities of different administrative sectors from all levels of government are involved in preventing and resisting infectious diseases. Often, cooperation between these different authorities is also needed. Cooperation between authorities is governed by several national laws and supplementary regulations, so cooperation between authorities must be considered in the discursive reality created by the statutory texts. Review of the reality created by the statutory text is particularly important in the context of regional government reform when the statutory tasks of environmental health care are transferred from municipalities to provinces. In the reform, many laws change and some are even abolished. It is reflected in the activities of the authorities in a way that is as yet unknown. At this stage, it is only known that the notification practices between municipal veterinarian and regional state administrative agency’s provincial veterinarian regulated by the laws currently in force will change with the abolition of regional state administrative agencies when anyone suspecting an animal disease or observing such notifies about the suspicions or observation directly to the province instead of a municipal veterinarian. The strategic level of legislation on environmental health care and the practical activity level of authorities form two interrelated activity levels which, however, deviate from each other. This study observed the cooperation between authorities from the point of view of legislation and a situation requiring practical activity. The aim was to study the way in which the reality of cooperation between authorities is manifested in the discourses of previous and current laws regulating environmental health care and what kind of cooperation and communication between authorities is in practice in the field of animal disease control and resistance. As laws were chosen both Finnish national laws (the state’s internal cooperation between authorities) and Russian animal disease and foodstuffs legislation (cooperation between authorities of the states). A case study of cooperation between authorities was carried out in connection with intensive surveillance situations of pet imports. The study was conducted in the framework of social constructionism, in which the language and the meanings generated by it play a central role, but the study also observed the symbolic meanings generated by the images. The research material was a collection of legislative and law proposal text dealing with cooperation between authorities and regulations, instructions, circulars and decisions related to the law, the observation logs produced in the observation of the cooperation between authorities, and the freely available image material on the Internet taken from cooperation situations between authorities. The analysis was based on the qualitative analysis of the texts formed by the language and image material. As an aid to the analysis, the question-answer technique, verb analysis and personal relationship analysis were used, complementing the principles of hermeneutics. The cooperation between the authorities was communication between the authorities either in the chain from lower to upper or back and forth between two authorities. The legal texts answered to who notifies and who shall be notified types of questions. The position and status of the Finnish authorities and the resulting responsibilities and powers were clearly defined in the statutory text. The Russian statutory text also included recommendations concerning cooperation. The Act and the Regulation text were used to make sure that the authorities of both countries knew what to notify and how quickly to notify. Active and mandatory verbs dominated the two countries' statutory discourse. In import control cases, the authorities had more room for discretion to form communication chain reactions appropriate for the situation without separately agreeing on them with other authorities, and the cooperation between authorities was tightened around some authorities. The cooperation between the authorities was also tightened around the target of inspection, i.e. the dog to be imported. In the cooperation situation, adaptation to the prevailing situation was made and, therefore, intermittent exclusion from the center of the most active activity was experienced. Cooperation between the authorities is, according to the situation, a live, dynamic activity open to various interpretations, which should continue to form more coherent practices. This would be particularly important now in the change phase of administration. In their background Finnish authorities have a common language and culture and, in particular, the common symbols provided by culture, which may have surprisingly profound meaning in times of change. Above all, it should be remembered that cooperation between authorities is not merely a linguistic activity between human beings, which is intensified around some authorities and personified in some specific person, but an authority in interaction is in a nonverbal and symbolic interaction also with the wider physical environment.Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on varmistaa elinympäristön turvallisuus. Turvallisessa elinympäristössä ei esiinny ihmisen terveydelle vaarallisia tarttuvia tauteja. Tarttuvien tautien ehkäisyyn ja vastustamiseen osallistuu useita eri hallinnonalan viranomaisia kaikilta hallinnon tasoilta. Usein tarvitaan myös näiden eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Viranomaisyhteistyötä säätelevät useat kansalliset lait ja niitä täydentävät asetukset, joten viranomaisyhteistyötä on tarkasteltava säädöstekstien luomassa diskursiivisessa todellisuudessa. Säädöstekstin luoman todellisuuden tarkastelu on erityisen tärkeää maakuntauudistuksen yhteydessä, kun ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten tehtävien pitäisi siirtyä kunnilta maakunnille. Uudistuksessa useat lait muuttuvat ja joitakin jopa kumotaan. Se heijastuu viranomaisten toimintaan vielä tuntemattomalla tavalla. Tässä vaiheessa tiedetään ainoastaan, että nykyisin voimassa olevissa laeissa säädellyt kunnaneläinlääkärin ja aluehallintoviraston läänineläinlääkärin väliset ilmoituskäytännöt muuttuvat aluehallintovirastojen lakkauttamisen myötä, kun kuka tahansa eläintautia epäilevä tai sellaisen toteava ilmoittaa epäilyistään tai havainnostaan kunnaneläinlääkärin sijaan suoraan maakunnalle. Ympäristöterveydenhuollon strateginen taso (lainsäädäntö) ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisten käytännön toiminnan taso muodostavat kaksi toisiinsa sidottua, mutta toisistaan poikkeavaa toimintatasoa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin viranomaisyhteistyötä sekä lainsäädännön että käytännön toimintaa edellyttävän tilanteen näkökulmasta. Tavoitteena oli tutkia, minkälaisena viranomaisyhteistyön todellisuus näyttäytyy entisten ja nykyisten ympäristöterveydenhuoltoa säätelevien lakien diskursseissa sekä minkälaista viranomaisyhteistyö ja -viestintä on eläintautivalvonnan ja -vastustuksen käytännön tilanteessa. Laeiksi valittiin sekä suomalaisia kansallisia lakeja (valtion sisäinen viranomaisyhteistyö) että venäläistä eläintauti -ja elintarvikelainsäädäntöä (valtioiden välinen viranomaisyhteistyö). Viranomaisyhteistyön tapaustutkimus toteutettiin lemmikkien maahantuonnin tehovalvontatilanteiden yhteydessä. Tutkimus tehtiin sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä, jossa kielellä ja sen tuottamilla merkityksillä on keskeinen asema, mutta tutkimuksessa otettiin myös kuvien tuottamat symboliset merkitykset huomioon. Tutkimusaineistoksi kerättiin viranomaisyhteistyötä käsittelevää laki -ja lakiesitystekstiä sekä lakiin liittyviä asetuksia, ohjeita, yleiskirjeitä ja päätöksiä, viranomaisyhteistyön havainnoinnissa syntynyttä havaintopäiväkirja-aineistoa sekä viranomaisyhteistyötilanteista otettua, internetissä vapaasti saatavilla olevaa kuva-aineistoa. Analyysi perustui kielen ja kuva-aineiston muodostamien tekstien laadulliseen analyysiin. Analyysin apuna käytettiin hermeneutiikan periaatteita täydentävä kysymys-vastaus -tekniikkaa, verbianalyysiä ja henkilösuhteiden analyysiä. Viranomaisyhteistyö oli viranomaisten välistä tiedonvälitystä joko ketjussa alemmalta ylemmälle tai edestakaisin kahden viranomaisen välillä. Lakitekstit vastasivat kuka ilmoittaa ja kenelle ilmoitetaan -tyyppisiin kysymyksiin. Suomalaisten viranomaiset paikka ja asema ja siitä seuraavat vastuut ja toimivaltuudet oli tarkoin määritelty säädöstekstissä. Venäläinen säädösteksti piti sisällään myös yhteistyötä koskevia suosituksia. Laki -ja asetustekstillä varmistettiin, että molempien maiden viranomaiset tiesivät, mistä ilmoittaa ja kuinka nopeasti ilmoittaa. Aktiivimuotoiset ja velvoittavat verbit hallitsivat kummankin maan säädösdiskurssia. Tuontivalvontatilanteissa viranomaisilla oli enemmän harkinnanvaraa muodostaa tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisia tiedonvälityksen ketjureaktioita niistä muiden viranomaisen kanssa erikseen sopimatta ja viranomaisyhteistyö oli joidenkin viranomaisten ympärille tiivistynyttä. Viranomaisyhteistyö oli myös tarkastuksen kohteen eli maahantuotavan koiran ympärille tiivistynyttä. Yhteistyötilanteessa sopeuduttiin vallitsevaan tilanteeseen ja koettiin sen vuoksi ajoittaista aktiivisimman toiminnan keskuksesta syrjäytymistä. Viranomaisyhteistyö on tilanteen mukaan elävää, dynaamista ja tulkinnanvaraista toimintaa, josta soisi edelleenkin muodostuvan yhtenäisempiä käytäntöjä. Se olisi erityisen tärkeää nyt hallinnon muutosvaiheessa. Suomalaisilla viranomaisilla on taustallaan yhteinen kieli ja kulttuuri ja erityisesti kulttuurin tarjoamia yhteisiä symboleita, joilla voi olla muutoksen aikoina yllättävänkin syvällistä merkitystä. Ennen kaikkea tulisi muistaa, että viranomaisyhteistyö ei ole vain ihmisolentojen välistä kielellistä toimintaa, joka tiivistyy joidenkin viranomaisten ympärille ja henkilöityy johonkin nimenomaiseen persoonaan, vaan viranomainen on vuorovaikutuksessaan sanattomassa ja symbolisessa vuorovaikutuksessa myös laajemman fyysisen ympäristönsä kanssa.
Subject: valtio-oppi
hallinnon ja organisaatioiden tutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Viranoma.pdf 624.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record