"Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut..." : Työssä jatkaminen ja eläkkeelle siirtyminen sopimuksellisuuden kehässä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3374-8
Title: "Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut..." : Työssä jatkaminen ja eläkkeelle siirtyminen sopimuksellisuuden kehässä
Author: Halen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-03-22
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3374-8
http://hdl.handle.net/10138/298993
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The research is localized at the intersection between research on ageing, the life course and working life. It explores the experiences and thoughts of older employees about whether to continue working or to retire. The research asks how older employees experience the targets of the new age policy, and what choices and commitments do older employees have available to them, when they are planning either to continue working or to retire. The data consists of 164 texts and 13 thematic interviews, and it was gathered in the period 2011–2013. Abductive reasoning and Derek Layder’s (1993) multilevel research map revealed a new perspective on the conversation of extending the careers. It highlights the entity of the life of an individual. Older employees live their everyday lives as a party to several simultaneous contracts. Most of them are unwritten and implicit. They are not only ‘old’ and an ‘employee’. They are often simultaneously also a spouse, a parent, a grandparent and a child of older parents. At the same time, they are also a representative of their generation and a member of society, a working citizen. In different roles, they face expectations and obligations, which can come into direct conflict with each other. They also have expectations, both of themselves and also of the other party in their contracts. The contract violations, which older workers notice in working life, such as experiences of poor management and age discrimination, mainly increase the intention to retire. Contract violations in the context of family, like divorce, can instead influence them in extending their careers. In macro-level contract violations, like the sense of guilt for taking jobs away from a younger generation and unfair changes in the pension scheme, undermines the confidence in equity and functionality of pension schemes. In addition, it affects generational fairness. Older employees are aware of the new age policy and its targets to extend working careers, but they are not experienced as being so binding. Flexible retirement age and the financial ‘carrots’ encourage one to continue working, but their effect is limited. Obligations towards family are often experienced as being more relevant. The pressure to raise the retirement age, the inculpatory discourse against older employees and the age discriminatory practices in work places, are sending contradictory messages to older employees about what they are expected to do. Acting in the ‘right’ way at the intersection between expectations and obligations coming from different directions is tricky. Key words: extending working careers, continue working, retiring, abductive reasoning, psychological contract, contractualityTutkimus paikantuu ikä- ja elämänkulkututkimuksen sekä työelämätutkimuksen leikkauskohtaan. Siinä tarkastellaan yli 50-vuotiaiden työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Kysytään, miten ikääntyneet itse kokevat työssä jatkamiseen tähtäävän ikäpolitiikan tavoitteet ja millaista valinnaisuutta tai sidoksellisuutta heidän työssä jatkamiseensa ja eläkkeelle siirtymiseensä liittyy. Vuosina 2011–2013 kerätty tutkimusaineisto koostuu ikääntyneiden 164 kirjoituksesta ja 13 syventävästä teemahaastattelusta. Abduktiivinen tutkimusote ja Layderin monitasoasetelman soveltaminen nostavat esille uuden, yksilön elämänkokonaisuutta korostavan näkökulman työurien pidentämiskeskusteluun. Ikääntynyt työntekijä on arjessaan useiden samanaikaisten, pääosin kirjoittamattomien sopimusten osapuolena. Hän ei ole yksinomaan ’ikääntynyt’ ja ’työntekijä’, vaan usein samanaikaisesti myös puoliso, vanhempi ja isovanhempi sekä iäkkäiden vanhempiensa lapsi. Samalla hän on myös sukupolvensa edustaja ja yhteiskunnan jäsen, palkkatyökansalainen. Eri rooleissa häneen kohdistuu erilaisia, joskus keskenään ristiriitaisiakin odotuksia ja velvoitteita. Odotuksia on myös hänellä itsellään, itseään ja sopimusten toista osapuolta kohtaan. Ikääntyneiden työntekijöiden havaitsemat sopimusrikkomukset työelämässä, kuten kokemukset huonosta johtamisesta ja ikäsyrjinnästä, lisäävät pääsääntöisesti eläkkeelle siirtymisaikeita. Sopimusrikkomukset lähipiirin kontekstissa, kuten avioero, voivat taas pidentää työuria. Makrokontekstissa sopimusrikkomukset, kuten ikääntyneitä syyllistävä puhe nuorten työpaikkojen viemisestä ja eläkejärjestelmän epäreiluiksi koetut muutokset, horjuttavat luottavaisuutta eläkejärjestelmän toimivuuteen sekä sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen. Ikääntyneet ovat tietoisia uuden ikäpolitiikan mukaisesta työurien pidentämistavoitteesta, mutta eivät koe sen juuri velvoittavan itseään. Joustava eläkeikä ja taloudelliset kannustimet vaikuttavat työssä jatkamiseen, mutta vain rajallisesti. Velvoitteet lähipiirissä koetaan yleensä merkityksellisempinä. Eläkeiän nostamispaineet, ikääntyneitä työntekijöitä syyllistävä puhe ja työpaikkojen ikäsyrjiviksi koetut käytännöt kuljettavat ristiriitaista viestiä siitä, mitä ikääntyneiltä odotetaan. Toimiminen ”oikein” eri suunnista tulevien odotusten ja velvoitteiden välisessä ristipaineessa on hankalaa. Asiasanat: työurien pidentäminen, työssä jatkaminen, eläkkeelle siirtyminen, abduktiivinen tutkimusote, psykologinen sopimus, sopimuksellisuus
Subject: Yhteiskuntapolitiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
RAHAEIOL.pdf 1.708Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record