Suositukset, asenteet ja ruoan valinta raskausajan ravitsemuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271366
Title: Suositukset, asenteet ja ruoan valinta raskausajan ravitsemuksessa
Alternative title: Recommendations, attitudes and food choice during pregnancy
Author: Wassholm, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271366
http://hdl.handle.net/10138/299593
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoistaan odottavien äitien tietoja, asenteita ja käytännön kokemuksia raskausajan ravitsemussuosituksista ja -neuvonnasta. Lisäksi selvitettiin sitä, miten suosituksia noudatetaan. Tutkimusta motivoi julkinen keskustelu sekä aikaisemmat tutkimukset siitä, miten raskausajan ravitsemus saattaa vaikuttaa jopa useiden jälkipolvien terveyteen. Lisäksi raskausaika on elämänkulun näkökulmasta voimakkaasti ruoan valintaan vaikuttava tekijä, sillä ruokavalioon sisältyy paljon suosituksia ja rajoitteita. Tässä tutkimuksessa ruoan valintaa tarkastellaan erityisesti ravitsemustieteen ja ruokakulttuurin kontekstissa. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten erilaisen sosiodemografisen taustan omaavat ensisynnyttäjät kokevat ravitsemussuositukset ja tiedonsaannin? 2. Kuinka erilaiset ensisynnyttäjät sovittavat suosituksia käytäntöön omassa ruokavaliossaan ja millaisia muutoksia ruokavaliossa ollaan valmiita tekemään? 3. Millaisia syömisen haasteita raskausaikaan yhtenä elämänkulun vaiheena liittyy? Menetelmät. Tutkimus toteutettiin vuoden 2018 aikana kvantitatiivisella tutkimusotteella sosiaalisen median vauva-aiheiseen ryhmään linkitetyn verkkokyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastasi 287 esikoistaan odottavaa äitiä. Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelman avulla. Aineistosta poimittiin tärkeimmät frekvenssit sekä käytettiin ristiintaulukointia ja non-parametrista Kruskal-Wallis -testiä. Lisäksi analyysissä käytettiin khiin neliö -testiä ja yksisuuntaista t-testiä. Tulokset ja johtopäätökset. Suositusten noudattaminen koettiin pääosin helppona. Alle 25-vuotiaat kokivat suositusten noudattamisen helpompana kuin vanhemmat. Vastaajat, jotka kokivat suositusten noudattamisen vaikeana, pitivät syynä liian tiukaksi koettuja suosituksia sekä ristiriitaisia ohjeita eri tiedonlähteissä. Kolmannes vastaajista oli jättänyt noudattamatta suosituksia satunnaisesti. Tähän vaikuttivat usein tilanteet, jolloin tarjolla olevan ruoan sisältöön ei voinut itse vaikuttaa. Lisäksi suositusten tuntemisen ja käytännön soveltamistaitojen välillä havaittiin tiedollista ristiriitaa: vastaaja saattoi kokea tuntevansa ja noudattavansa suosituksia, mutta käytännössä suosituksista saatettiin poiketa myös tiedon puutteen vuoksi.Aims. The goal of this study was to examine knowledge, attitudes and practical experiences about nutritional recommendations of pregnant mothers. The study was targeted at women who were expecting their first child. The study was motivated by public discussion as well as earlier studies of how dietary nutrition may affect the health over many generations. Key Research Questions were: 1. How are the first-time mothers with different socio-demographic backgrounds experiencing nutritional recommendations and information? 2. How do different first-time mothers reconcile practical recommendations in their diet and what changes are being made in the diet? 3. Which are the challenges of eating during pregnancy as a single phase of life cycle? Methods. The research was carried out in 2018 using a quantitative research method and using a network inquiry linked to a baby-themed group in social media. 287 women answered to the inquiry. The material was analyzed using IBM SPSS Statistics program. The most important frequencies were examined and the cross-tabulation and the non-parametric Kruskal-Wallis test were used in the analysis. Additionally, Chi-square test and independent samples t-test were used. Results and conclusions. Following the recommendations was mostly seen as easy. Those younger than 25 years of age experienced the recommendations easier. Respondents for whom compliance with the recommendations was difficult felt that the recommendations were too strict and that guidelines in different sources of information were conflicting. One third of the respondents had failed to comply with the recommendations on an occasional basis. This was mostly the result of situations where the content of the food available could not be affected. In addition, there was a discrepancy between the knowledge of the recommendations and the practical applicability of the recommendations: the respondent could experience knowing and following the recommendations, but in practice lack of knowledge could lead to deviating from the recommendations.
Subject: ruoan valinta
raskausaika
ravitsemussuositukset
food choice
pregnancy
nutritional recommendations


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record