Teknologian hyödyntäminen alakoulun musiikinopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271373
Title: Teknologian hyödyntäminen alakoulun musiikinopetuksessa
Alternative title: Utilizing technology in music teaching in primary schools
Author: Kiukkonen, Teo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271373
http://hdl.handle.net/10138/299611
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten teknologiaa hyödynnetään alakoulun musiikinopetuksessa opettajan näkökulmasta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 korostetaan paljon tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa on muutenkin lisääntynyt peruskouluissa, mikä tekee tutkimuksesta erittäin ajankohtaisen. Pyrin tukemaan tutkimustani sulautuvan oppimisen ja konstruktivistisen oppimismallin teorioilla. Teknologian yleistyminen tarjoaa monia uusia tapoja opettaa musiikkia ja pyrin tutkimuksessani vastaamaan siihen, onko opettajilla valmiuksia hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Menetelmät Tässä laadullisessa tutkimuksessa menetelmänä toimi teoriasidonnainen sisällönanalyysi, ja aineisto koostui kahdeksan pääkaupunkiseudun opettajan haastatteluista. Haastattelumetodina käytettiin strukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun välimuotoa. Aineistoa tulkittiin sulautuvan oppimisen teorian sekä konstruktivistisen oppimiskäsityksen mallilla. Samalla aineistoa verrattiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sisältämän musiikin oppiaineen tehtäviin, tavoitteisiin sekä sisältöalueisiin 3–6 luokka-asteiden osalta. Tässä tutkimuksessa tulokset tehtiin haastatteluista saadun aineiston pohjalta ja vertaamalla tätä aineistoa teoriapohjaan. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimustulokset osoittivat, että teknologian hyödyntäminen musiikin opetuksessa on tarjonnut opettajille uudenlaisen tavan opettaa musiikkia alakoulussa. Tämä opetusmenetelmä on tarjonnut niin opettajille kuin oppilaillekin positiivisia oppimiskokemuksia ja motivoinut oppilaita musiikin oppimiseen. Koulun resurssit, opettajan oma osaaminen, oppimateriaalin ja koulutuksen puute vaikuttavat siihen, kuinka teknologiaa lopulta pystytään hyödyntämään opetuksessa.Aims The aim of this study is to examine how technology is utilized in music teaching on a primary school level. Basic education curriculum 2014 emphasizes the use of information and communication technology in teaching and learning. Utilizing technology in teaching has become more common in primary schools which makes this study is very topical. I aim to support my study with the theories of blended learning and constructivism as a learning process. As technology becomes more common it offers many new ways to teach music, but does the present day teachers has the means and knowledge to really utilize the possibilities this technology may offer in teaching? Methods In this qualitative study my method of study was theory based content analysis, in which interviewing eight primary school teachers from Helsinki provided the data of the study. Five of the interviewees were class teachers and three were a subject teacher in music. The data was supported by the theories of blended learning and constructivism as a learning process. The data was also compared to the basic education curriculum 2014 on the subject of music missions, goals and contents in the grades 3–6. In this study comparing the data from the interviews to the base theories concluded the results. Results and conclusions The results of this study showed that utilizing technology in teaching music has offered the teachers a new kind of way to teach music in primary schools. This teaching method has provided positive learning experiences for the students and also for the teachers. It has also motivated the students to learn music. Schools resources, teachers own knowledge, lack of study material and training on the subject affect on how technology is ultimately utilized in teaching.
Subject: Teknologia musiikinopetuksessa
sulautuva oppiminen
konstruktivismi
POPS 2014


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record