Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä työhyvinvoinnista metsäesiopetusryhmissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271368
Title: Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä työhyvinvoinnista metsäesiopetusryhmissä
Author: Tapio, Ida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271368
http://hdl.handle.net/10138/299619
Thesis level: master's thesis
Abstract: Metsäesiopetuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiä, jotka viettävät vähintään esiopetusajan ulkona, tyypillisesti päiväkodin lähimetsissä. Viime vuosien uutisointi metsäesiopetukseen liittyen on ollut hyvin positiivista. Samaan aikaan julkinen keskustelu ja uutisointi ovat nostaneet esiin huolen varhaiskasvatuksen opettajien uupumisesta työssään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisena varhaiskasvatuksen opettajat kokevat työhyvinvointinsa työskennellessään metsäesiopetuksessa. Lisäksi tavoitteena on eritellä metsäesiopetuksessa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia lisääviä, heikentäviä ja kehittäviä tekijöitä. Tutkimukseen osallistui viisi metsäesiopetuksessa työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa pääkaupunkiseudulta. Aineiston hankinnassa käytettiin teemahaastattelua. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan laadullisen sisällönanalyysin avulla. Työhyvinvointia lisäävät tekijät liittyivät 1) työyhteisöön, 2) vuorovaikutukseen, 3) ammattitaitoon, 4) struktuuriin, 5) metsään ympäristönä sekä 6) metsään tukena. Työhyvinvointia heikentävät tekijät puolestaan liittyivät 1) ajanpuutteeseen, 2) struktuurin puutteeseen, 3) resurssien puutteeseen, 4) vaatimuksiin, 5) metsäesiopetuksesta aiheutuviin lisätöihin sekä 6) metsäesiopetuksen fyysiseen kuormittavuuteen. Työhyvinvointia pyrittiin kehittämään työn ulkopuolisten tekijöiden, kuten harrastusten, urheilun ja läheisten ihmissuhteiden, avulla. Lisäksi varhaiskasvatuksen resurssien lisääminen sekä tuen tarjoaminen nähtiin keinoina kehittää varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia. Kaiken kaikkiaan metsäesiopetus nähtiin pääsääntöisesti työhyvinvointia lisäävänä tekijänä ja työhyvinvointia heikensivät enimmäkseen muut työn ominaisuudet.Forest preschool refers to preschool education groups that spend at least four hours per day outdoors, typically in forests close to the kindergarten. In recent years, news about forest preschools have been very positive. At the same time, public discussion and news have raised concerns about kindergarten teachers' exhaustion at work. The purpose of this study is to find out how kindergarten teachers experience their well-being at work while working in forest preschools. In addition, the aim is to identify the factors that enhance, weaken and develop the well-being of kindergarten teachers working in forest preschools. Five forest preschool teachers from the Helsinki metropolitan area participated in the study. The data were collected by theme interviews. The data were analyzed by qualitative content analysis. Factors contributing to well-being at work were related to 1) the work community, 2) interaction, 3) professional skills, 4) structure, 5) forest as an environment and 6) forest as a support. In turn, the factors that impair well-being at work were related to 1) lack of time, 2) lack of structure, 3) lack of resources, 4) requirements, 5) additional work due to forest preschool and 6) physical load of forest preschool. Efforts were made to improve well-being at work through non-work factors such as hobbies, sports and close relationships. In addition, increasing resources for early childhood education and providing support were seen as means of improving the well-being of kindergarten teachers. Overall, forest education was generally seen as factor that enhanced well-being at work and occupational well-being was mostly weakened by other work characteristics.
Subject: Varhaiskasvatus
metsäesiopetus
työhyvinvointi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tapio_Ida_Pro_Gradu_2019.pdf 1.345Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record